[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 157-171 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین مولفه‌های سامانه آموزش الکترونیکی و رابطه آن با رضایت اساتید دردانشگاه پیام نور
دکتر زهره اسماعیلی1، دکتر مهران فرج الهی1، دکتر بهمن سعیدی پور1، سید همت اله طاهری اطاقسرا 2
1- گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2- برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، taheri.1348@yahoo.com
چکیده:   (1130 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه‌های سامانه آموزش الکترونیکی و رابطه آن با رضایت اساتید جهت ادامه بهره گیری سامانه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور انجام شده است.
روش کار: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه استادان دانشگاه پیام نور که تجربه آموزش الکترونیکی را حداقل به مدت یک نیم سال داشتند می‌باشد که با توجه به جدول کرجسی مورگان، تعداد نمونه برابر 357 نفر تعیین و با کمک روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، افراد انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ویژگی‌های سامانه آموزش الکترونیکی و بخشی از پرسشنامه مینگ و همکاران (2011) است. اطلاعات تحقیق با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از سنجش مجذور همبستگی چندگانه ((R2 نشان داده است که از بین متغیرهای آشکار متعلق به متغیر ویژگی‌های سامانه آموزش الکترونیکی، متغیرهای کیفیت فنی سیستم (45/0 = R2) و کیفیت امنیتی و خدماتی سیستم هر دو با (24/0 = R2) به عنوان مورد اعتمادترین (پایاترین) شاخص‌های سنجش ویژگی‌های سامانه آموزش الکترونیکی بودند. ومتغیرهای رضایت از سامانه، تمایل به ادامه کاربرد و ویژگی‌های سامانه به ترتیب 87/0، 92/0، 71/0 محاسبه شده است. بنابراین، مشاهده می‌کنیم که مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای نهفته مدل بیشتر از 6/0 بوده است. در بررسی برازش بخش ساختاری مدل، بررسی معنی‌داری پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی متغیرهای نهفته نشان داد که اثر مستقیم متغیر کیفیت فنی سیستم هم بر رضایت از سامانه (23/4 = t-value) و هم بر تمایل به ادامه کاربرد سامانه (17/2 = t-value) معنی‌دار شده است. در اجرای مدل معادله‌های ساختاری خروجی نرم افزار نشان‌دهنده متناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته است، و مدل فرضی ارائه شده در این تحقیق دارای RMSEA برابر 084/0 و کای اسکوار برابر 51/3 بدست آمده که نشان می‌دهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجه گیری: نظام‌های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات در فرایند آموزش بشر جایگاه مهمی یافته است. روش‌های آموزش سنتی کمتر به وسیله مطالب دیجیتال و شیوه‌های ارائه چند رسانه‌ای پشتیبانی می‌شوند و امروزه نظام‌های آموزش الکترونیکی و از دور بسیاری وجود دارد که از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت آموزش و تدریس استفاده می‌کنند.
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: مولفه های سامانه آموزش الکترونیکی، رضایت اساتید، سامانه آموزش الکترونیکی، دانشگاه پیام نور
متن کامل [PDF 1188 kb]   (223 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳
فهرست منابع
1. Neo M, Neo KTK, Lim T-L, Tan HY-J, Kwok W-J. Instructional Relationships within a Web-based Learning Environment: Students' Perceptions in a Malaysian Classroom. Proc Soc Behav Sci. 2013;103:515-25. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.10.368]
2. Derakhshande M. [An evaluation of the student satisfaction of MA university e-learning system based on Kano model] [dissertation]. Malaysia: Mehr Alborz Virtual University; 2011.
3. Lee YJ, Lee D. Factors influencing learning satisfaction of migrant workers in Korea with e-learning-based occupational safety and health education. Saf Health Work. 2015;6(3):211-7. [DOI:10.1016/j.shaw.2015.05.002] [PMID] [PMCID]
4. Chiu YL, Tsai CC, Fan Chiang CY. The relationships among nurses' job characteristics and attitudes toward web-based continuing learning. Nurse Educ Today. 2013;33(4):327-33. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.01.011] [PMID]
5. Okhovati M, Sharifpoor Ghahestani E, Islami Nejad T, Hamzezadeh Marzooni M, Motamed Jahroomi M. [Attitude, knowledge and skill of medical students toward E-Learning; Kerman University of Medical Sciences]. Bimonthly Educ Strategy Med Sci. 2015;8(1):51-8.
6. Kamkar P, Nili Ahmadabadi M. [Factor Structure Questionnaire Questionnaire and its review at Universities of Tehran E-Learning]. ICTEDU 2013;1(4):105-28.
7. Hasanzadeh M. [Electronic learning]. Tehran: Tadbir Publication; 2002.
8. Trepka MJ, Newman FL, Davila EP, Matthew KJ, Dixon Z, Huffman FG. Randomized controlled trial to determine the effectiveness of an interactive multimedia food safety education program for clients of the special supplemental nutrition program for women, infants, and children. J Am Diet Assoc. 2008;108(6):978-84. [DOI:10.1016/j.jada.2008.03.011] [PMID]
9. Ghasemi Z, Falahabed P, Samieirad F. [Application electronic learning in medicine science: Multimedia project in Ghazvin university 2009]. Mashhad: Ofogh Publication; 2009.
10. Loutfy M. [analyzing the Satisfaction Rate of Clinical Education System in Shiraz University of Medical Sciences with 360 Degree Evaluation Approach]. Iran Univ Med Sci J. 2013;20(14).
11. Yengin I, Karahocab A, Karahoca D. E-Learning success model for instructors satisfactions in perspective of interaction and usability outcomes: Elsevier; 2010.
12. Bhuasiri W, Xaymoungkhoun O, Zo H, Rho JJ, Ciganek AP. Critical success factors for e-learning in developing countries: A comparative analysis between ICT experts and faculty. Comp Educ. 2012;58(2):843-55. [DOI:10.1016/j.compedu.2011.10.010]
13. Tseng A. Why do online tourists need sellers' ratings? Exploration of the factors affecting regretful tourist e-satisfaction. Tour Manage. 2017;59:413-24. [DOI:10.1016/j.tourman.2016.08.017]
14. Hong J-C, Tai K-H, Hwang M-Y, Kuo Y-C, Chen J-S. Internet cognitive failure relevant to users' satisfaction with content and interface design to reflect continuance intention to use a government e-learning system. Comp Hum Behav. 2017;66:353-62. [DOI:10.1016/j.chb.2016.08.044]
15. Harrati N, Bouchrika I, Tari A, Ladjailia A. Exploring user satisfaction for e-learning systems via usage-based metrics and system usability scale analysis. Comp Hum Behav. 2016;61:463-71. [DOI:10.1016/j.chb.2016.03.051]
16. Asoodar M, Vaezi S, Izanloo B. Framework to improve e-learner satisfaction and further strengthen e-learning implementation. Comp Hum Behav. 2016;63:704-16. [DOI:10.1016/j.chb.2016.05.060]
17. Wu H-C, Ai C-H. Synthesizing the effects of experiential quality, excitement, equity, experiential satisfaction on experiential loyalty for the golf industry: The case of Hainan Island. J Hosp Tour Manage. 2016;29:41-59. [DOI:10.1016/j.jhtm.2016.05.005]
18. Sanayhaei A, Shahin A. [Governance of Internal Marketing Components and its Impact on Quality of Service Development in Afshar Hospital, Yazd]. SRBIAU. 2012;0(0):99-108.
19. Najafizadeh N, Mojoodi A, Ghasemi P. [A Model for Identifying Service Quality Dimensions in Technological Banking Based on Students' Viewpoints (Case Study: Islamic Azad University - Arak Branch)]. SRBIAU. 2013;0(0):15-32.
20. Nayebzadeh S. [Comparison of market orientation in private and public banks and its impact on the quality of banking services (Case study: Yazd city)]. SRBIAU. 2013;0(0):147-66.
21. Azizi S. Evaluating the quality of electronic service. IT Mag. 2016;2(17):46-8.
22. Hasangholipour T, Esfidani M, Sajedifar A, Mohammadi A. [Effect of Quality of Electronic Services on Creating Trust and Satisfaction of Customers in the Financial Services Industry: A Study of Brokerage Companies in Tehran Stock Exchange]. IRLAW. 2012:57-78.
23. Hajikarimi A, Hamidizadeh M, Mansouri T. Review and analyze the perceived justice effects on customer behavior patterns and perceived service quality. R T M. 2013;1(5):1-27.
24. Frazer A. Quality in Higher Education: An international perspective. In D. Green, What is quality in Higher Education? Buckingham: O Up; 1994.
25. Harvey L, Green D. Defining Quality. Asses Eval Hi Educ. 2006;18(1):9-34. [DOI:10.1080/0260293930180102]
26. Haffar M, Al-Karaghouli W, Ghoneim A. An empirical investigation of the influence of organizational culture on individual readiness for change in Syrian manufacturing organizations. J Organ Change Manage. 2014;27(1):5-22. [DOI:10.1108/JOCM-04-2012-0046]
27. Nistor N, Baltes B, Dascălu M, Mihăilă D, Smeaton G, Trăuşan-Matu Ş. Participation in virtual academic communities of practice under the influence of technology acceptance and community factors. A learning analytics application. Comp Hum Behav. 2014;34:339-44. [DOI:10.1016/j.chb.2013.10.051]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Esmaeili Z, Farajollahi M, Saeedipour B, Taheri Otaghsara H. The Explanation of the Components of the E-Learning System and its Relationship with the Satisfaction of Faculty Members in Payame Noor University. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (1) :157-171
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1450-fa.html

اسماعیلی زهره، فرج الهی مهران، سعیدی پور بهمن، طاهری اطاقسرا همت اله. تبیین مولفه‌های سامانه آموزش الکترونیکی و رابطه آن با رضایت اساتید دردانشگاه پیام نور. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (1) :157-171

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1450-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855