:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس هوش‌هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی
دکتر اصغر جعفری 1، خانم مرضیه سادات سیدخراسانی
1- استادیار ، as_jafari@sbu.ac.ir
چکیده:   (206 مشاهده)
        زمینه و اهداف: اهمال‌کاری تحصیلی، به تعویق انداختن انجام تکالیف آموزشی و پژوهشی بوسیله فراگیران است که بیشتر تحت تاثیر عوامل هیجانی، انگیزشی و توانمندی های روان شناختی فراگیران می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس هوش‌هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
       روش‌بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1396- 1395 بودند که 300 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌‌های اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم، هوش هیجانی بار- ان و سرمایه روان‌شناختی لوتانز جمع‌آوری و بوسیله آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به شیوه گام به گام تحلیل شدند.
      یافته‌ها: بین هوش‌هیجانی و مولفه‌های خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (01/0>P). هوش‌هیجانی سهم مثبت و معناداری در پیش بینی مولفه‌های سرمایه روان‌شناختی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مولفه‌های سرمایه روان‌شناختی در رابطه هوش‌هیجانی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی نقش واسطه‌ای دارد (01/0>P).
      نتیجه‌گیری: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه هوش‌هیجانی و اهمال‌کاری تحصیلی جزیی است. سرمایه روان‌شناختی تاثیر هوش هیجانی را بر اهمال‌کاری تحصیلی کاهش می‌دهد اما این تاثیر کامل نیست، یعنی رابطه هوش‌هیجانی و اهمال‌کاری تحصیلی هم چنان معنادار باقی می‌ماند. لذا به منظور کاهش اهمال‌کاری‌تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از تاثیر آسیب‌زای هوش‌هیجانی پایین در بروز مشکلات‌تحصیلی، پیشنهاد می شود علاوه بر تقویت سطح هوش‌هیجانی، زمینه ارتقاء مولفه‌های سرمایه روان‌شناختی فراهم شود.
 
واژه‌های کلیدی: اهمال‌کاری تحصیلی، هوش‌هیجانی، سرمایه روان شناختی، دانشجویان علوم‌پزشکی
     
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها