:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 97-105 برگشت به فهرست نسخه ها
دیدگاه دانشجویان در خصوص ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید
زهره صانعی
گروه علوم تربیتی، پردیس شهید هاشمی نژاد، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران ، zohresaneii@yahoo.co.uk
چکیده:   (619 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مدل پردازی رابطه انگیزش درونی دانش‌آموزان با ویژگی‌های جمعیت شناسی معلم با میانجیگری سبک‌های یادگیری، سبک‌های تفکر بود.
روش کار: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان پردیس دخترانه شهید هاشمی نژاد دانشگاه فرهنگیان (به تعداد 1159 نفر) در سال تحصیلی 1395- 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 288 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت عملکرد اساتید و چگونگی تکمیل آن استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه به روش نظر خواهی از صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (87/0) تأیید شد. تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گردید.
یافته‌ها: بعد شخصیت و منش اساتید با میانگین حدود 71/68% و انحراف معیار 97/0 مهم‌ترین و بعد شیوه تدریس و ارزشیابی با میانگین %28/47 و انحراف معیار 05/1 کم اهمیت‌ترین ابعاد از دیدگاه دانشجویان بودند. همبستگی معناداری بین معدل و میزان اهمیت سؤالات پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید از دیدگاه دانشجویان مشاهده نشد (716/0 = P، 03/0 = r).
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت بعد شخصیت و منش اساتید از دیدگاه دانشجویان، راهکارهایی چون باز آموزی و آموزش مداوم در حین اشتغال عضو هیات علمی جهت ارتقاء کیفیت آموزش توصیه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی، کیفیت علمی، کیفیت تدریس، دانشجو، استاد
متن کامل [PDF 700 kb]   (165 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Rostamzadeh Z, Zareh Z, Homan K. The viewpoint of paramedical students' of Urmia University of Medical Sciences about the influential factors on teachers' evaluation. Future Med Educ J. 2013;3(3):41-6.
2. Torkzadeh J, Marzoghi R, Mohamadi M, Mohtaram M. [Influencing Factors on Students' Evaluation of Faculties at Shiraz University]. Educ Meas Eval Stud. 2014;4(7):139-64.
3. Shakunia A, Amin M, Taherzadeh M. [A comparison of teachers' evaluation scores by students and alumni of Jundishapur University of Medical Sciences in 2011]. J Med Educ Dev. 2013;8(3):2-12.
4. Stone JE. Inflated grades, inflated enrollment, and inflated budgets: An analysis and call for review at the state level. Educ Pol Anal Arch. 1995;3(11):1-33.
5. Bastani P, Amin M, Tahernejad A, Rouhollahi N. [The Tehran University of Medical Sciences Faculty Members'Viewpoints about the Teachers' Evaluation System: AQualitative Study]. J Torbat Heydariyeh Univ Med Sci. 2014;2(1):7-16.
6. Seif A. [Educational measurement, assessment and evaluation]. 6th ed. Tehran: Doran; 2007.
7. Dargahi H, Movahedkor E, Shaham G. [ A Survey of faculty members and lecturers approach about teaching evaluation procedure by EDC questionnaire in School of Allied Health Sciences, TehranUniversity of Medical Sciences]. Payavard. 2009;3(1-2):75-84.
8. Shakurnia A, Torabpour M, Elhampour H. [Correlation between student evaluation of teaching and students' grades]. Iranian J Med Educ. 2006;6(1):51-8.
9. Rahimi M, Zarooj Hosseini R, Darabian M, Taherian A, Khosravi A. [Teacher Evaluation by Students: A Comprehensive Approach]. Strides Dev Med Educ. 2012;9(1):34-45.
10. Charkazi A, Badeleh M, Hosseini S, Rouhi G, Sanagoo A, Jafari S. [The Viewpoint of Students about The Influential Factors of Teacher's Performance in Theoretical Courses in Golestan University of Medical Sciences' Students]. J Res Dev Nurs Midwifery. 2013;9(2):56-64.
11. Aghamolayi T, Abedini S. [Comparison of Self and Students' Evaluation of Faculty Members in School of Health of Hormozgan University of Medical Sciences]. Iran J Med Educ. 2008;7(2):191-9.
12. Aghaali M, Safaeipour R. [An Assessment of Some Effective Factors on Faculty members Evaluation Score by Medical Students in Qom]. J Med Educ Dev. 2016;8(20):1-8.
13. Ranjbar M, Vahidshahi K, Mahmoudi M. [Viewpoints of the attendings and medical students about the Students' evaluation of the attendings, Mazandaran]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2007;16(56):126-35.
14. Mahmoudi Sahebi M, Nasri S, Gholinia Gholzom H. [Identifying Criteria for Evaluating Teaching Performance of Faculty Members with Emphasizing on Engineering Teaching]. J Technol Educ. 2013;7(4):315-24.
15. Ghorbani R, Haji-Aghajani S, Heidarifar M, Andade F, Shams-Abadi M. [Viewpoints of nursing and para-medical students about the features of a good university lecturer]. Koomesh. 2009;10(2):77-84.
16. Peyman H, Zarian A, Sadeghifar J, Alizadeh M, Yaghubi M, Yamani N, et al. [Characteristics of a Capable University Teacher from the Students' Point of View]. Iranian J Med Educ. 2011;10(5).
17. Aghamolaei T, Javadpour S, Abedini S. [Attitude of Bandar-Abbas medical university faculty members about their assessment by the scholars]. Bimonthly J Hormozgan Univ Med Sci. 2010;14(3):234-40.
18. Vahabi A, Rahmani S, Rostami S, Vahabi B, Hosseini M, Roshani D. [Factors affecting teacher evaluation scores: the studentsviewpoints of Kurdistan University of Medical Sciences]. Iranian J Med Educ. 2015;15:111-21.
19. Ali HIH, Ajmi AASA. Exploring Non-Instructional Factors in Student Evaluations. Hi Educ Stud. 2013;3(5).
20. Amini N, Zamani B, Abedini Y. [Comparison of Educational Media Applied by Professors of Medical Science, Technical Engineering, and Human Science Colleges in Teaching-learning Process form Students' Viewpoint]. Train Learn Res. 2014;2(4):55-70.
21. Sun D. An Analysis of Questionnaire Survey on Online Evaluation of Teaching by University Undergraduates. Hi Educ Stud. 2013;3(6).
22. Abedini S, Kamalzadeh H, Aghamolaei T. [Perspectives of medical students regarding criteria for a good university professor, Bandar Abbas, Iran]. Bimonthly J Hormozgan Univ Med Sci. 2010;14(3):241-5.
23. Aliasgharpour M, Monjamed Z, Bahrani N. [Factors affecting students' evaluation of teachers: Comparing viewpoints of teachers and students]. Iranian J Med Educ. 2010;10(2):186-95.
24. Asghari N, Hosseini Teshnizi S, Abedini S, Razmara A, Naderi N. [Comparative evaluation of teaching by scholar and teacher self-assessment]. Bimonthly J Hormozgan Univ Med Sci. 2010;14(3):246-53.
25. Afshar M, Hasanzadeh Taheri M, Ryasi H, Naseri M. [Evaluation of faculty members by students with different educational development]. J Birjand Univ Med Sci. 2010;17(2):118-26.
26. Motlagh M, Shakournia A, Elhampour H. [Correlation between students GPA and evaluation score of teacher]. Iranian J Med Educ. 2002;2(0):40-1.
27. Thawabieh AM. Students Evaluation of Faculty. Int Educ Stud. 2017;10(2):35. [DOI:10.5539/ies.v10n2p35]
28. Mau RR, Opengart RA. Comparing Ratings: In-class (paper) vs. Out of Class (online) Student Evaluations. Hi Educ Stud. 2012;2(3).
29. Amini M, Honardar M. [The view of faculties and medical students about evaluation of faculty teaching experiences]. Koomesh. 2008;9(3):171-8.


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها