:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
دیدگاه دانشجویان در خصوص ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید
زهره صانعی
مربی ، zohresaneii@yahoo.co.uk
چکیده:   (148 مشاهده)
زمینه و هدف: در هر نظام آموزشی، آموزش دهندگان یکی از اجزای موثر در فرایند آموزش به حساب می‌آیند. بنابراین بررسی کیفیت کار آنان توسط برنامه ریزان آموزشی به منظور توسعه، بهبود و اثربخشی دانشگاه ها باید در نظر گرفته شود. هدف ‌از انجام تحقیق بررسی دیدگاه دانشجویان در باره ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید بود تا زمینه برای کسب اطلاع از نتایج واقعی عملکرد آنان فراهم گردد.
روش ها: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان پردیس دخترانه شهید هاشمی نژاد دانشگاه فرهنگیان (به تعداد 1159 نفر) در سال تحصیلی 1395- 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 288 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت عملکرد اساتید و چگونگی تکمیل آن استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه به روش نظر خواهی از صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/87) تایید شد. تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گردید.
یافته ها: بعد شخصیت و منش اساتید با میانگین حدود %68/71 و انحراف معیار 0/97 مهمترین و بعد شیوه تدریس و ارزشیابی با میانگین %47/28 و انحراف معیار 1/05 کم اهمیت‌ترین ابعاد از دیدگاه دانشجویان بودند. همبستگی معناداری بین معدل و میزان اهمیت سوالات پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید از دیدگاه دانشجویان مشاهده نشد =0.716)p و .(r=0.03
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت بعد شخصیت و منش اساتید از دیدگاه دانشجویان، راهکارهایی چون باز آموزی و آموزش مداوم در حین اشتغال عضو هیات علمی جهت ارتقاء کیفیت آموزش توصیه می شود.
 
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی، کیفیت علمی، کیفیت تدریس، دانشجو، استاد
     
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها