[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 48-56 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان و منابع استرس در آموزش بالینی و ارتباط آن با برخی ویژگیهای دانشجویان، مربیان و محیط بالین
دکتر بهروز رضائی1، خانم راضیه بهشتی زاده2، خانم ژولیانا فلاحتی3
1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران ، beh.rezaei@gmail.com
2- واحد سلامت روان، مرکز بهداشت شماره یک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
چکیده:   (1236 مشاهده)
مقدمه: دانشجویان پرستاری عوامل استرس‌زای متعددی را در آموزش بالینی خود تجربه می‌کنند که سبب افت یادگیری و عملکرد بالینی آن‌ها می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف سنجش میزان استرس و منابع استرس زا در دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با برخی ویژگیهای دانشجویان، مربیان و محیط بالین انجام شد.
روش کار: در پژوهشی توصیفی و مقطعی، نمونه‌ای 256 نفری به روش تصادفی طبقه‌ای از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان در سال 1395 انتخاب شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه‌های اطلاعات فردی، استرس درک شده کوهن و منابع استرس زای آموزش بالینی بود. داده‌ها با استفاده از آمونهای آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسن در سطح معنی‌داری 05/0 با کاربرد نرم افزار SPSS/21 تحلیل شد.
یافته‌ها: اکثریت دانشجویان (1/96%) سطح استرس خود را متوسط و بالا گزارش نمودند. سن دانشجویان با میزان استرس همبستگی مثبت معنی‌داری داشت (037/0 = P). بیشترین و کمترین منابع استرس زا، به ترتیب مربوط به حیطه‌های احساسات ناخوشایند و ارتباطات بین فردی بود. بیشترین عوامل تنش زا به ترتیب مربوط به "زجر کشیدن بیماران بدحال"، "تمیز کردن بیمار بعد از دفع"، "تذکر مربی در حضور پزشکان و پرسنل"، و "برقراری ارتباط با مربی" بود. نمرات منابع استرس زا همبستگی معکوس معنی‌داری با سابقه کار بالینی (014/0 = P) و سن مربیان (029/0 = P) داشت.
نتیجه گیری: سطوح بالای استرس میتواند سبب کاهش یادگیری و کیفیت آموزش بالینی گردد، توصیه می‌شود دوره‌های آموزشی مدیریت استرس بویژه در زمان کارآموزی در عرصه برای دانشجویان و دوره‌های مهارتهای ارتباطی برای مربیان بالینی برگزار شود.
واژه‌های کلیدی: استرس، استرس‌زاهای درک شده، آموزش پرستاری، دانشجویان پرستاری، یادگیری بالینی
متن کامل [PDF 959 kb]   (298 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Mohammadinia N, Rezaei M, Heydarikhayat N, Sharifipoor H, Darban F. [Assessing stressors and coping styles in medical sciences students]. Q J Nurs Manage. 2012;1(1).
2. Orujlu S, Hemmati Maslak Pak M, Ghavipanjeh S. [Sources of Nursing Clinical Education Stressors and Students' Coping Styles against Them]. Educ Strategy Med Sci. 2015;8(5):287-94.
3. Abbasi M, Dargahi S, Mehrabi A. [The role of student stressors in predicting procrastination and academic burnout among nursing students]. Iranian J Med Educ. 2015;15:293-303.
4. Dehghani H, Farmanbar R, Pakseresht S, Kazem Nezhad Leili E. [Effect of regular exercise on methods of problem centered stress coping mechanism]. J Holist Nurs Midwifery. 2012;22(2):33-9.
5. Mohammadpoory Z, Hosseini MA, Abbasi A, Biglarian A, Khankeh H. [The Effect of Mentorship on Stress of Nursing Students]. J Nurs Educ. 2017;6(3):31-6. [DOI:10.21859/jne-06035]
6. Rezaei B. [Quality of clinical education (A case study in the viewpoints of nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Falavarjan Branch)]. Educ Strategy Med Sci. 2016;9(2):106-17.
7. Hemmati Maslakpak M, Bagherieh F, Khalkhali H. [The Effect of Peer Mentoring Program on Nursing Students' Stressors in Clinical Environment]. Iranian J Med Educ. 2013;13(4):280-90.
8. Saki M, Asti P, Jariani M, Gholami M. The study of stressful factors in clinical education for nursing students studying in Nursing and Midwifery college in KhorramAbad. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2012;10(2):219-25.
9. Najafi Doulatabad S, Mohamadhosaini S, Ghafarian Shirazi HR, Mohebbi Z. Nursing students in Iran identify the clinical environment stressors. Int J Nurs Pract. 2015;21(3):297-302. [DOI:10.1111/ijn.12276] [PMID]
10. Amr A, El-Gilany AH, El-Moafee H, Salama L, Jimenez C. Stress among Mansoura (Egypt) baccalaureate nursing students. Pan Afr Med J. 2011;8:26. [DOI:10.4314/pamj.v8i1.71083] [PMID] [PMCID]
11. Blomberg K, Bisholt B, Kullen Engstrom A, Ohlsson U, Sundler Johansson A, Gustafsson M. Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. J Clin Nurs. 2014;23(15-16):2264-71. [DOI:10.1111/jocn.12506] [PMID]
12. Deasy C, Coughlan B, Pironom J, Jourdan D, Mannix-McNamara P. Predictors of health of pre-registration nursing and midwifery students: Findings from a cross-sectional survey. Nurse Educ Today. 2016;36:427-33. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.09.010] [PMID]
13. Khater W, Akhu-Zaheya L, Shaban I. Sources of stress and coping behaviours in clinical practice among baccalaureate nursing students. Int J Hum Soc Sci. 2014;4(6):194-202.
14. Pourafzal F, Seyedfatemi N, Inanloo M, Haghani H. [Relationship between Perceived Stress with Resilience among Undergraduate Nursing Students]. Hayat. 2013;19(1):41-52.
15. Abazary F, Abbaszadeh A, Arab M. [A study on level and sources of stress in nursing students]. Strides Dev Med Educ. 2004;1(1):23-31.
16. Parvan K, Ebrahimi H, Ghoja Zadeh M, Hoseinpour A. Studying Nursing Students' Tension and Its Relationship to Perception of Nurse Educators' Effectiveness in Clinical Setting–Tabriz University of Medical Sciences, 2010. Future Med Educ J. 2015;5(2):26-32.
17. Ziaee S. [Relationship of Clinical Instruction Stress with Life Events Stress, Self-Efficiency, Social Support, Stress Coping Strategies and Academic Performance in Midwifery Students]. Educ Strategy Med Sci. 2014;7(4):249-56.
18. Rasuli D, Zareie F, Safaei Z, Smaeilhajinejad M, Rokhafrooz D. [Survey of students 'expectations of instructor and perceived stressors during clinical and theoretical education at Urmia nursing and midwifery faculty in 2013]. Educ Dev Jundishapur. 2015;6(2):165-75.
19. Haresabadi M, Tabatabaeichehr M, Rezaeian SM, Mehrabi Bardar M, Khakshor fariman S. Stress sources and its related factors in clinical training of midwifery students in North Khorasan University of Medical Sciences in 2011. J North Khorasan Univ Med Sci. 2014;5(5):969-76. [DOI:10.29252/jnkums.5.5.S5.969]
20. Moridi G, Valiee S, Khaledi S, Fathi M, Shafiean M, Gharibi F. [Clinical Education Stressors from the Perspective of Students of Nursing, Midwifery, and Operating Room: A Study in Kurdistan University of Medical Sciences]. Iranian J Med Educ. 2012;11(7):675-84.
21. Nazari R, Beheshti Z, Arzani A, Haji Hosseini F, Saat Saz S, Bizhani A. [Stressor agents in clinical education of nursing students in Amol nursing and midwifery faculty]. J Babol Univ Med Sci. 2007;9(2):45-50.
22. Akhu-Zaheya L, Shaban I, Khater W. Nursing students' perceived stress and influences in clinical performance. Int J Adv Nurs Stud. 2015;4(2):44. [DOI:10.14419/ijans.v4i2.4311]
23. Moreira DP, Furegato ARF. Stress and depression among students of the last semester in two nursing courses. Rev Latino Am Enfermagem. 2013;21(spe):155-62.
24. Jimenez C, Navia-Osorio PM, Diaz CV. Stress and health in novice and experienced nursing students. J Adv Nurs. 2010;66(2):442-55. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.05183.x] [PMID]
25. Graham MM, Lindo J, Bryan VD, Weaver S. Factors Associated With Stress Among Second Year Student Nurses During Clinical Training in Jamaica. J Profes Nurs. 2016;32(5):383-91. [DOI:10.1016/j.profnurs.2016.01.004] [PMID]
26. Eswi AS, Radi S, Youssri H. Stress/stressors as perceived by baccalaureate Saudi nursing students. Middle-East J Sci Res. 2013;14(2):193-202.
27. Lee Y. The relationship of spiritual well-being and involvement with depression and perceived stress in Korean nursing students. Glob J Health Sci. 2014;6(4):169-76. [DOI:10.5539/gjhs.v6n4p169] [PMID] [PMCID]
28. Yildiz Findik U, Ozbas A, Cavdar I, Yildizeli Topcu S, Onler E. Assessment of nursing students' stress levels and coping strategies in operating room practice. Nurse Educ Pract. 2015;15(3):192-5. [DOI:10.1016/j.nepr.2014.11.008] [PMID]
29. Ratanasiripong P, Park JF, Ratanasiripong N, Kathalae D. Stress and Anxiety Management in Nursing Students: Biofeedback and Mindfulness Meditation. J Nurs Educ. 2015;54(9):520-4. [DOI:10.3928/01484834-20150814-07] [PMID]
30. Moridi G, Khaledi S, Valiee S. Clinical training stress-inducing factors from the students' viewpoint: a questionnaire-based study. Nurse Educ Pract. 2014;14(2):160-3. [DOI:10.1016/j.nepr.2013.08.001] [PMID]
31. Shafie F, Holakouie M, Abdoli F, Shafie M. Clinical education stressors from views of nursing students in Rafsanjan nursing and midwifery school. J Commun Health. 2013;7(1):28-34.
32. Sercekus P, Baskale H. Nursing students' perceptions about clinical learning environment in Turkey. Nurse Educ Pract. 2016;17:134-8. [DOI:10.1016/j.nepr.2015.12.008] [PMID]
33. Tahery N, Kaiali M, Yaghoobi M, Koleini Z. [The stressors of clinical training in nursing students-Abadan nursing faculty (2009)]. Mod Care J. 2011;8(3):159-65.
34. Foster DA. [The effects of mindfulness training on perceived level of stress and performance-related attributes in baccalaureate nursing students] [Doctoral dissertation]: Regent University; 2017
35. Smith GD, Yang F. Stress, resilience and psychological well-being in Chinese undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 2017;49:90-5. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.10.004] [PMID]
36. Al-Gamal E, Alhosain A, Alsunaye K. Stress and coping strategies among Saudi nursing students during clinical education. Perspect Psychiatr Care. 2018;54(2):198-205. [DOI:10.1111/ppc.12223] [PMID]
37. Bagcivan G, Cinar FI, Tosun N, Korkmaz R. Determination of nursing students' expectations for faculty members and the perceived stressors during their education. Contemp Nurse. 2015;50(1):58-71. [DOI:10.1080/10376178.2015.1010259] [PMID]
38. Madhavanpraphakaran GK, Shukri RK, Balachandran S. Preceptors' perceptions of clinical nursing education. J Contin Educ Nurs. 2014;45(1):28-34. [DOI:10.3928/00220124-20131223-04] [PMID]
39. Ross JG, Carney H. The Effect of Formative Capstone Simulation Scenarios on Novice Nursing Students' Anxiety and Self-Confidence Related to Initial Clinical Practicum. Clin Simul Nurs. 2017;13(3):116-20. [DOI:10.1016/j.ecns.2016.11.001]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei B, Beheshtizadeh R, Falahati J. The Rate and Resources of Stress in Clinical Education and its Relationship with Some Characteristics of Students, Instructors and Clinical Environment. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (2) :48-56
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1378-fa.html

رضائی بهروز، بهشتی زاده راضیه، فلاحتی ژولیانا. میزان و منابع استرس در آموزش بالینی و ارتباط آن با برخی ویژگیهای دانشجویان، مربیان و محیط بالین. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (2) :48-56

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1378-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3875