:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان و منابع استرس در آموزش بالینی و ارتباط آن با برخی ویژگیهای دانشجویان، مربیان و محیط بالین
دکتر بهروز رضائی 1، خانم راضیه بهشتی زاده2، خانم ژولیانا فلاحتی3
1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ، beh.rezaei@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3- مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
چکیده:   (302 مشاهده)
زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری عوامل استرس‌زای متعددی را در آموزش بالینی خود تجربه می‌کنند که سبب افت یادگیری و عملکرد بالینی آنها می گردد. مطالعه حاضر با هدف سنجش میزان استرس و منابع استرس زا در دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با برخی ویژگیهای دانشجویان، مربیان و محیط بالین انجام شد.
روش ها: در پژوهشی توصیفی و مقطعی، نمونه ای 256 نفری به روش تصادفی طبقه ای از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان در سال 1395 انتخاب شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، استرس درک شده کوهن و منابع استرس زای آموزش بالینی بود. داده ها با استفاده از آمونهای آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسن در سطح معنی‌داری 05/0 با کاربرد نرم افزار SPSS/21 تحلیل شد.
یافته ها: اکثریت دانشجویان (96/1%) سطح استرس خود را متوسط و بالا  گزارش نمودند. سن دانشجویان با میزان استرس همبستگی مثبت معنی‌داری داشت (0/037= p ). بیشترین و کمترین منابع استرس زا، به ترتیب مربوط به حیطه‌های احساسات ناخوشایند و ارتباطات بین فردی بود. بیشترین عوامل تنش زا به ترتیب مربوط به "زجر کشیدن بیماران بدحال"، "تمیز کردن بیمار بعد از دفع"، "تذکر مربی در حضور پزشکان و پرسنل"، و "برقراری ارتباط با مربی" بود. نمرات منابع استرس زا همبستگی معکوس معنی‌داری با سابقه کار بالینی (0/014=P) و سن مربیان (0/029=P) داشت.
نتیجه گیری: سطوح بالای استرس میتواند سبب کاهش یادگیری و کیفیت آموزش بالینی گردد، توصیه می‌شود دوره های  آموزشی مدیریت استرس بویژه در زمان کارآموزی در عرصه برای دانشجویان و دوره های مهارتهای ارتباطی برای مربیان بالینی برگزار شود.
واژه‌های کلیدی: استرس، استرس‌زاهای درک شده، آموزش پرستاری، دانشجویان پرستاری، یادگیری بالینی
     
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها