:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 66-72 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش در رشته داروسازی مورد: (دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)
معصومه عظیمی فر1، حمیده رشادت جو 2، اختر جمالی3، شکوفه نیک فر4
1- مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات، تهران، ایران
2- گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ، Reshadatjoohamideh@gmail.com
3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات، تهران، ایران
4- گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (745 مشاهده)
مقدمه: از مسائل مطرح آموزش پزشکی در سال‌های اخیر، افت‌کیفیت آموزش پزشکی است. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌های ارتقاء کیفیت آموزشی در رشته داروسازی و ارائه مدل متناسب با شرایط بومی انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضراز نوع ترکیبی است. جامعه آماری آن شامل 140 نفر از دانشجویان سال‌آخر و 20 نفر از اساتید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بودند. به منظور گردآوری داده‌ها، از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، پرسشنامه اول جهت بررسی ابعاد و مؤلفه‌های ارتقاء کیفیت آموزش در اختیار 140 نفر از دانشجویان قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی و از نرم افزار PLS استفاده شده است. بعد از ارائه مدل پیشنهادی، پرسشنامه دوم جهت تعیین درجه تناسب در اختیار 20 نفر از اساتید قرار گرفت.
یافته‌ها: دررابطه با کیفیت و عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت آموزش داروسازی،9 عامل‌اصلی اهداف‌و رسالت‌های دانشکده، کیفیت برنامه‌درسی، فضا و امکانات آموزشی، فرایند تدریس و یادگیری، انجام ارزشیابی، مهارت‌های رفتاری اساتید، مهارت‌های حرفه‌ای اساتید، دانشجویان، کاربرداستاندارهای‌آموزشی، تاثیرگذاری روش‌های‌تدریس موجود دررشته داروسازی بیشترین ارتباط و تأثیر بر ارتقای کیفیت آموزش داروسازی داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان دادکه تأثیرگذاری روش‌های تدریس موجود در رشته داروسازی با بارعاملی (86/0)، مهارت‌های رفتاری اساتید با بارعاملی (83/0) دارای بیشترین تأثیر و کاربرد استاندارهای آموزشی با بارعاملی (65/0) دارای کمترین تأثیر بر ارتقاء کیفیت آموزش رشته داروسازی هستند. لذا استفاده از روش‌های نوین تدریس از قبیل flipped classroom، روش تدریس بالینی و... در بخش مهارت‌های رفتاری اساتید تکیه بر برخورد مناسب، احترام متقابل، خودباوری و... نسبت به سایر عوامل تاثیرگذارترند.
واژه‌های کلیدی: مدل، ارتقای کیفیت، آموزش‌داروسازی، دانشکده‌داروسازی
متن کامل [PDF 724 kb]   (263 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روش­‌های ارزشیابی در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Ghanbari S. [A Study of the Relationship between Educational Service Quality and Assessment of Faculty Members among Nursing Students and Presentation of Template]. Strides Dev Med Educ. 2015;12(1):266-76.
2. Aghamirzaee Mahali T, Babazadeh M, Rahimpour Kami B, Salehi Omran A. Assessment and Ranking of Educational (Administrative) Services Quality From Students Opinion (A case Study on Mazandaran University of Science and Technology). Educ Strategy Med Sci. 2017;10(4):288-301.
3. Hajatmand F, Fathi V, Khosravi A. [Assessing the Internal Quality of the PhD Program in Medical Ethics of Iranian Medical Sciences Universities from the Faculty and Students]. Med Ethics Q. 2014;8(27):129-52.
4. Tabatabi S. [The Necessity of Futures Studies in Medical Education and health System in Iran]. Mag Med Educ Dev Cent. 2015;12(2):433-5.
5. Azar A, Danaeifard H, Khodadad Hosseini H. [Analysis of the Challenge of Higher Education Quality in the Fifth Development Plan]. Cult Strategy Q. 2013(21).
6. Javadi Bora M, Ebrahimzadeh J, Faraj Elahi M, Sarmadi M. [The Assessment of Quality and Modeling Educational Services In Payame noor University]. J Educ Technol Res. 2014;8(3):147-54.
7. Ataee N. [Comparison of the Effectiveness of Interactive and Traditional Teaching Methods in Satisfaction and Learning of the Clinical Biochemistry Course of Pharmacy Students]. J Med Educ Dev. 2014;8(19):81-91.
8. Taghavinia M. [The Concept of Quality in Education System]. Strides Dev Med Educ. 2015;12(3):561-3.
9. Arefi M, Khorsandi Yamchi A. [Internal evaluation, the necessity for accountability (case study: department of engineering, Shahid Beheshti University)]. Q J Eng. 2012;14(53):131-53.
10. Azarbarzin M. [Active learning, a way to reduce the theoretical distance to practice in clinical education]. J Med Edu. 2012;11(9):1179-90.
11. Karimi Monaghi H, Bakhshi M. [Do the New Methods of Teaching in Medical Education have Adequate Efficacy? A Systematic Review]. Strides Dev Med Educ. 2013;10(2):271-80.
12. Sattari S. [Evaluation of Effective Teaching Components from Students' Perspectives]. J Res Circul. 2012(39):134-46.
13. Mousavipour S, Yasfarlaghi B, Hawas Beigi F. [Assessment of the Quality of Educational Services Provided to Students of Arak University Based on the Model of Sarkol]. J Educ Eval. 2014;8(30):29-44.
14. Lomas L. Embedding quality: the challenges for higher education. Q Assur Educ. 2004;12(4):157-65. [DOI:10.1108/09684880410561604]
15. Seifi B, Bakhtiy A, Imani A, Najafipoor S, Mirzazadeh A. Applying the PBL problem-solving learning method for active learning of physiology Theoretical autonomic nerves for medical students and comparison with lecture method. J Med Educ Dev Dev Cent. 2017;14(3):180-6.
16. Ghourchian N, Ganeni M, Shayan S. [Teaching-Research Nexus in the World's Top Universities: a Review Study with Presenting a Conceptual Model]. Iranian J Med Educ. 2014;14(8):715-30.
17. Abbaszadeh M, Amani J, Khezri A, Pashoy G. [An Introduction to Structural Equation Modeling by PCS and its Application in Behavioral Sciences]. Urmia Urmia University Press; 2014.
18. Wang H. Handbook of partial least squares: Concepts, methods and applications: Springer Science & Business Media; 2010.


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها