:: دوره 12، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 18-25 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان در کیفیت کاربست روش مربی گری(کوچینگ) در فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی
داود طهماسب زاده1، کریم جعفری
1- ، d.tahmaseb@yahoo.com
چکیده:   (1549 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ﺑﺮرﺳﻲ مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان درخصوص کیفیت کاربست روش مربی گری در فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام یافته است.
روش ها: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 97-96 می باشد که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، براس اساتید 257 و برای دانشجویان 361 نفر برآورد و انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: 1. پرسشنامه 34 سوالی روش مربی گری اساتید با ضریب پایایی 915/0 و 2. پرسشنامه 33 سوالی روش مربی گری دانشجویان با ضریب پایایی 935/0 است که روایی پرسشنامه­ها توسط اساتید گروه تایید شدند. داده­های گردآوری شده با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بین دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت معناداری در خصوص کیفیت کاربست روش مربی گری وجود دارد. در مولفه شرایط و ویژگی های فراگیر به ترتیب از دید اساتید و دانشجویان با میانگین و انحراف معیار  (9/6±08/33؛ 71/6±87/36) و در مولفه شرایط و ویژگی های مربی به ترتیب از دید اساتید و دانشجویان با میانگین و انحراف معیار (34/5±22/25؛ 93/3±83/27) و در مولفه شرایط و الزامات سازمانی به ترتیب از دید اساتید و دانشجویان با مقدار میانگین و انحراف معیار (55/4±21/24؛ 05/5±44/30) بین دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت وجود دارد.
نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که اساتید نسبت به دانشجویان دیدگاه مطلوب تری نسبت به کیفیت کاربست روش مربی از سوی خود دارند.
 
واژه‌های کلیدی: بهزیستی اجتماعی، فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی دانشجویان، دانشگاه‌ فرهنگیان.
متن کامل [PDF 1135 kb]   (439 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: نظریه­‌های یادگیری و آموزش در علوم پزشکی
دریافت: 1397/2/4 | پذیرش: 1397/9/24 | انتشار: 1398/4/22


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها