:: دوره 12، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 11-17 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه مدیریت دانش و ابعاد توانمند سازی کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رضا کارگر1، خدیجه بریمانی2
1- دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، r.karegar@mazums.ac.ir
2- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
چکیده:   (1542 مشاهده)
مقدمه: بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی نیز به عنوان یک راهبرد اساسی در توانمندسازی کارکنان درجهت پیشبرد اهداف بشمار می‌رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و ابعاد توانمند‌سازی کارکنان در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396 می‌باشد.
روش‌ کار: مطالعه حاضر به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن 110 نفر از کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که نمونه ای 86 نفری بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها از دو نوع پرسش‌نامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن (2003) با  24سوال و نیز پرسش‌نامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با 15 سوال استفاده شده است که دارای روایی مناسبی بوده و پایایی آن‌ها نیز به ترتیب برابر 79/0 و 83/0 بدست آمده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون همبستگی اسپیرمن می‌باشد.
یافته‌ها: بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد(05/0>p). همچنین بین مدیریت دانش و ابعاد شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی دار بودن و اعتماد نیز از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی، برای سازمان‌های آموزشی مطرح بوده و تضمین کننده برتری‌های بلندمدت در آنهاست. سازمان‌های آموزشی برای تصرف دارایی‌های فکری کارکنان خود و نیز توانمندسازی آنها از آن بهره می‌برند. بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند‌سازی در دانشگاه نشان می‌دهد هر قدر مدیریت دانش در سازمان گسترش یابد کارکنان توانمندی و شایستگی بیشتری جهت پیشبرد اهداف بدست می‌آورند.
 
واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش، توانمند‌سازی کارکنان، علوم پزشکی مازندران
متن کامل [PDF 1035 kb]   (314 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: 1397/5/28 | پذیرش: 1397/9/2 | انتشار: 1398/4/22


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها