:: دوره 12، شماره 6 - ( بهمن-اسفند 1398 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
نگرش معلمان به روش‌های یاددهی-یادگیری آموزش کارآفرینی در دوره ی ابتدایی
حسین زنگنه1، علیرضا کاوسی2، زهرا بهرامی2
1- گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران ، Zangeneh@basu.ac.ir
2- گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
چکیده:   (2900 مشاهده)
مقدمه: امروزه اهمیت کارآفرینی در سیستم اقتصادی منجر به توسعه آن در بخش‌های بنیادین یک کشور از جمله آموزش‌و‌پرورش شده است. از این رو از آنجا که آموزش کارآفرینی عامل مهمی در رشد و توسعه خصیصه‌های کارآفرینی در دانش‌آموزان به حساب می‌آید، هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی نگرش معلمان به روش‌های یاددهی- یادگیری آموزش کارآفرینی در دوره ابتدایی بود.
روشها: پژوهش حاضر به شیوه‌ی توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ مهارت‌آموزان آموزگار ابتدایی ماده‌ی 28 ورودی سال 1396 و در نهایت گروه نمونه شامل 44 نفر از مهارت‌آموزان آموزگاری ابتدایی داوطلب بودند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه به روش نظرخواهی  از صاحبنظران و اعتماد یا پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/. تأیید شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss v 24  و آزمون کالموگروف-اسمیرنوف جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌ها و آزمون تی تک نمونه به منظور بررسی نگرش معلمان در ابعاد فنون تدریس، محتوا و ارزشیابی از منظر کارآفرینی در دوره ابتدایی تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش بیانگر این بودند که میانگین و انحراف استاندارد بعد فنون تدریس 0/65±4/11؛ بعد ارائه ی محتوا 18/69±4/0؛ و نهایتاً بعد ارزشیابی 0/67± 3/95بود که از میانگین آماری بزرگتر و این تفاوت در سطح 0/01 معنادار شد. زیرا (0/01<p)؛ بنابراین با 99% اطمینان می توان گفت که نگرش معلمان نسبت به کارآفرینی در دوره ابتدایی مثبت و معنی‌دار می‌باشد.
نتیجه‌گیری: معلمان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی در دوره ابتدایی بوده و به دلیل ایفای نقش خاص خود طی تدریس، چنانچه از نگرش و بینش خوبی نسبت به کارآفرینی برخوردار باشند، می توانند با ادغام آن با راهبردها و روش‌های یاددهی-یادگیری در کلاس، در پرورش افرادی خلاق و دارای روحیه و نگرش کارآفرینی بسیار تسهیل گر باشند
واژه‌های کلیدی: کارآفرینی، یادگیری کارآفرینی، کارآفرینی در دوره‌ی ابتدایی، راهبرد یاددهی یادگیری
متن کامل [PDF 460 kb]   (444 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: رویکردهای جدید در طراحی برنامه درسی
دریافت: 1397/7/4 | پذیرش: 1397/10/9 | انتشار: 1398/11/24


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 6 - ( بهمن-اسفند 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها