[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1394 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 51-58 برگشت به فهرست نسخه ها
دانش، نگرش و مهارت دانشجویان پزشکی نسبت به آموزش الکترونیک؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مریم اخوتی، الهام شریف‌پور قهستانی 1، طاهره اسلامی نژاد2، مهران حمزه‌زاده مرزونی3، محدثه معتمد جهرمی4
1- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، elham.sharifpoor@gmail.com
2- گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران
3- معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
چکیده:   (5817 مشاهده)

اهداف: با توجه به گسترش آموزش الکترونیکی و تاثیر عمده‌ای که این نوع آموزش بر پیشرفت دانشگاه‌های ایران دارد، لازم است میزان دانش و نوع نگرش دانشجویان نسبت به این شیوه جدید آموزشی، همچنین میزان مهارت دانشجویان در استفاده از آن به‌منظور بهبود سطح کیفی و کمّی دانشگاه‌ها ارزیابی شود. هدف این مطالعه، تعیین میزان دانش، نگرش و مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به آموزش الکترونیکی بود.

ابزار و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی در سال 1392، 196 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به‌روش طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ای دارای روایی و پایایی بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و T مستقل و با کمک نرم‌افزار SPSS 19 انجام شد.

یافته‌ها: میزان دانش و مهارت دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیک "متوسط" و نگرش آنها "زیاد" بود. رابطه معنی‌داری بین دانش و مهارت (82/0=r؛ 001/0=p) و همچنین دانش و نگرش (37/0=r؛ 001/0=p) مشاهده شد ولی بین مهارت و نگرش (82/0=r؛ 35/0=p) ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. همچنین بین دانش و مهارت افراد براساس جنسیت اختلاف معنی‌دار مشاهده شد، اما بین نگرش براساس جنسیت، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نگرش مثبتی نسبت به آموزش الکترونیکی دارند، اما با توجه به سطح دانش و مهارت متوسط، هنوز آمادگی لازم برای اجرای این نوع آموزش در این دانشگاه وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: دانش، نگرش، مهارت، آموزش الکترونیک، دانشجویان
متن کامل [PDF 458 kb]   (1176 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1030 مشاهده)  
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: نظریه­‌های یادگیری و آموزش در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۳/۶/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۱/۲۶
فهرست منابع
1. Ismail I, Idrus RM, Baharum H, Rosli M, Abu Ziden A. The learners’ attitudes towards using different learning methods in e-learning portal environment. Int J Emerg Technol Learn. 2011;6(3):49-52. [Homepage]
2. Blinco K, Mason J, McLean N, Wilson S. Trends and Issues in E-Learning Infrastructure Development [Internet]. A White Paper for alt-i-lab 2004 prepared on behalf of DEST (Australia) and JISC-CETIS (UK) [Cited 2015, Feb 7]. Available from: http://www.imsglobal.org/altilab/altilab2004/Altilab04-Trends-Issues.pdf [File]
3. Jokar A, Khase A. Informational resources as a supporting systems in electronic education: Electronic students of Shiraz University as a case study. Res Plan High Educ. 2007;13(1):91-116. [Persian] [Homepage]
4. Della Corte F, La Mura F, Petrino R. E-learning as educational tool in emergency and disaster medicine teaching. Minerva Anestesiol. 2005;71(5):181-95. [PubMed]
5. Saberian M. Principle of planning for education. Tehran: Boshra Publication; 2006. [Persian] [Homepage]
6. Pashaee M, Modabberi Kalyani R, Sheikh Zadeh Marand M. Role of new technologies in medical continual training. Int J Inform Secur Syst Manag. 2011;1(1):29-33. [Homepage]
7. Fathnejad F, Mokhtari A. Virtual education: The third generation. Tadbir. 2007;18(183). [Persian]
8. Dargahi H, Ghazi Saidi M, Ghasemi M. The role of e-learning in Medical Sciences Universities. Payavarde Salamat. 2008;1‌(2):20-9. [Persian] [Homepage]
9. Emami H, Aghdasi M, Asusheh A. Electronic learning in medical education. Pajouhesh. 2009;33(2):102-11. [Persian] [Homepage]
10. Azizi F. Medical education: Mission, vision, and challenges. 1st ed. Tehran: Education and Student Department, Shahid Beheshti Medical University; 2003. [Persian]
11. Emami H, Aghdasi M, Asousheh A. Electronic learning in medical education. J Shahid Beheshti Univ Med Sci. 2009;33(2):102-11. [Persian] [Homepage]
12. Ruiz GJ, Mintzer MJ, Leipzig RM. The impact of E-learning in Medical Education. Acad Med. 2006;81(3):207-12. [PubMed]
13. Grant JR. Changing postgraduate medical education: a commentary from the United Kingdom. Med J Aust. 2007;186(7 Suppl):S9-13. [PubMed]
14. Ostadzade Z. Open university and distance education. Rahyaft. 2003;28(1):97-106. [Persian] [File]
15. Hewitt-Taylor J. Facilitating distance learning in nurse education. Nurse Educ Pract. 2003;3(1):23-9. [PubMed]
16. Yaghoubi J, Malek Mohammadi I, Iravani H, Attaran M. Desired characteristics of faculty members and students in E-learning in higher education of Iran: Virtual students’ viewpoint. Q J Res Plan High Educ. 2008;14(1):160-73. [Persian] [Homepage]
17. Moghadasi J, Norouz zadeh R. Survey and comparison of knowledge, attitude and skill level of the Master students of information technology management using virtual and traditional education in Islamic Azad University. J Cult Manag. 2010;3(6):95-106. [Persian] [Homepage]
18. Mirzaei M, Ahmadipour F, Azizian F. Viewpoints of students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences towards e-learning in teaching clinical biochemistry. J Med Educ Dev. 2012;7(2):67-74. [Persian] [Homepage]
19. Harirchian SM, Yarmohammadian MH, Bahrami S, Bahadorani M, Soleimanian M. Web- based Education; Study of Knowledge, Attitude and Practice of Faculty Members Isfahan University of Medical Science. Health Inf Manag. 2000;7‌(3):243-50. [Persian] [Homepage]
20. Fahami R, Zare H. An investigation of factors affecting accepting new technologies in distance education drawing on technology acceptance model (a case study of Esfahan Payame Noor University). Q J N Approach Educ Adm. 2013;4(1):67-80. [Persian] [Homepage]
21. Vafaee Najar A, Mohammadi M, Khiabani B , Ibrahimpour H. Attitude and Performance of Faculties Towards the Implementation of the Electronic Learning System (ELS) in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) in 2009. Iran J Med Educ. 2011;11(2):120-7. [Persian] [Homepage]
22. Al-Doub E, Goodwin R, Al-Hunaiyyan A. Student’s attitudes toward E-learning in Kuwait’s higher education institutions. [Internet]. 16th International Conference on Computers in Education. Taipei, Taiwan; 2008 [Cited 2009, Nov 7]. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.373.1287&rep=rep1&type=pdf [File]
23. Rhema A, Miliszewska I. Analysis of student attitudes towards e-learning: The case of engineering students in Libya [Internet]. Issues in Informing Science and Information Technology; 2014 {Cited 2014, Nov 23]. Available from: http://iisit.org/Vol11/IISITv11p169-190Rhema0471.pdf [File]
24. Kar D, Saha B, Mondal BC. Attitude of University Students towards E-learning in West Bengal. Am J Educ Res. 2014;2(8):669-73. [Homepage]
25. Al-Qahtani AAY, Higgins SE. Effects of traditional, blended and e-learning on students’ achievement in higher education. J Comput Assist Learn. 2013;29:220-34. [DOI]
26. Duplaga M, Zielinski K, Ingram D. Transformation of health-care with information technologies. Netherland: Ios Press; 2004. [Homepage]
27. Omidinia S, Masrom M, Selamat H. Review of e-learning and ICT infrastructure in develop-ing countries (Case study of Iran). Am J Econ Business. 2011;3(1):120-25. [Homepage]
28. Anderson MB. A guide to the 130 reports in this snapshot supplement to academic medicine. Acad Med. 2000;75(9Suppl):Sx-Sxiv. [PubMed]
29. Eslaminejad T, Masood M, Ngah NA. Assessment of instructors’ readiness for implementing e-learning in continuing medical education in Iran. Med Teach. 2010;32(10):e407-12. [PubMed]
30. Latifnejad Roudsari R, Jafari H, Hosseini BL, Esfalani A. Measuring students\\\\\\\\\\\\\\\' knowledge and attitude towards E-learning in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). Iran J Med Educ. 2011;10(4):364-73. [Persian] [Homepage]
31. Bertea P. Measuring students’attitude towards E-Learning: A case study. The 5th International Scientific Conference eLSE \\\\\\\\ [Homepage]
32. Amin Khandaghi M, Mohammad Hosseinzadeh M. Investigating the Attitude toward electronic learning. J Res Educ System. 2011;5(13):141-45. [Persian] [Homepage]
33. Mohammadi SD, Hosseini SM, Shaban Ali Fami H, Rajab Beigi M, Eisaei MT. An analysis of the attitudes of instructors towards E-Learning in agricultural Applied-Science education in Iran. Iran J Agric Econ Dev Res. 2008;39(1):99-109. [Persian] [Homepage]
34. Bahadorani M, Yamani N. Assessment of knowledge, attitude and computer skills of the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences in regard to the application of computer and information technology. Iran J Med Educ. 2002;2(1):11-8. [Persian] [Homepage]
35. Hussain I. A study of student’s attitude towards virtual education in Pakistan. Turkish J Distance Learn. 2007;8(2):69-79. [File]
36. Zolfaghari M, Negarandeh R, Ahmadi F. The evaluation of a blended E-learning program for nursing and midwifery students in Tehran University of Medical Sciences. Iran J Med Educ. 2011;10(4):398-409. [Persian] [Homepage]
37. Mitra A. Categories of computer use and their relationships with attitudes toward computers. J Res Comput Educ. 1998;30(3):281-95. [DOI]
38. Liaw SS, Huang HM. An investigation of user attitudes toward search engines as an information retrieval tool. Comput Human Behav. 2003;19(6):751-65. [Science Direct]
39. Liaw SS, Huang HM. A study of investigating learners’ attitudes toward e-learning. 5th International Conference on Distance Learning and Education; Singapore: 2011, May 28-32.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Okhovati M, Sharifpoor Ghahestani E, Islami Nejad T, Hamzezadeh Marzooni M, Motamed Jahroomi M. Attitude, Knowledge and Skill of Medical Students Toward E-Learning Kerman University Of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci. 2015; 8 (1) :51-58
URL: http://edcbmj.ir/article-1-705-fa.html

اخوتی مریم، شریف‌پور قهستانی الهام، اسلامی نژاد طاهره، حمزه‌زاده مرزونی مهران، معتمد جهرمی محدثه. دانش، نگرش و مهارت دانشجویان پزشکی نسبت به آموزش الکترونیک؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1394; 8 (1) :51-58

URL: http://edcbmj.ir/article-1-705-fa.htmlدوره 8، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862