[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 8، شماره 5 - ( آذر-دی 1394 ) ::
جلد 8 شماره 5 صفحات 287-294 برگشت به فهرست نسخه ها
منابع استرس‌زای آموزش بالینی پرستاری و سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان در برابر آنها
سمیرا اروجلو1، معصومه همتی مسلک پاک 2، سمیه قوی پنجه1
1- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ، hemmatma@yahoo.com
چکیده:   (4562 مشاهده)

اهداف: دانشجویان پرستاری برخلاف بسیاری از گروه‌های دانشجویی دیگر، به‌دلیل مسایل مربوط به رشته تحصیلی و حرفه خود با عوامل استرس‌زای زیادی مواجه هستند که لازم است خود را با این شرایط وفق دهند. از طرفی، براساس تئوری­های روان‌شناختی، سبک­های مقابله‌ای نقش مهمی در کاهش استرس و در نتیجه سلامت عمومی افراد دارند. لذا این پژوهش با هدف تعیین منابع استرس‌زای آموزش بالینی و سبک‌های مقابله‌ای در دانشجویان پرستاری انجام گرفت.

ابزار و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 309 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1393 به‌صورت تمام‌شماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرم مشخصات جمعیت‌شناختی، مقیاس استرس درک‌شده و پرسش‌نامه مهارت‌های مقابله‌ای بود. داده‌های به‌دست‌آمده با نرم‌افزار آماری SPSS 20 و آزمون‌های آنالیز واریانس، کروسکال- والیس و همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: استرس ناشی از اساتید و کادر پرستاری، رتبه یک و استرس ناشی از مراقبت از بیماران رتبه آخر را به خود اختصاص دادند. دانشجویان پرستاری مهارت‌های مقابله‌ای مساله‌مدار را بیشتر از سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار به‌کار می‌گرفتند. میانگین نمره کلی استرس و نیز نمره کلی سبک‌های مقابله‌ای در بین دانشجویان دختر و پسر و در بین دانشجویان سال‌های تحصیلی مختلف تفاوت آماری معنی‌داری داشت. (0.05>p). همچنین همبستگی مثبت و معنی‌داری بین استرس درک‌شده آموزش بالینی و سبک مقابله هیجان‌مدار مشاهده شد (0.03=r؛ 0.0001=p).

نتیجه‌گیری: استرس ناشی از اساتید و کادر پرستاری، بیشترین عامل استرس‌زای آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری است. همچنین دانشجویان پرستاری مهارت‌های مقابله‌ای مساله‌مدار را بیشتر از سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار به‌کار می‌برند.

واژه‌های کلیدی: استرس، مهارت‌های مقابله‌ای، دانشجوی پرستاری
متن کامل [PDF 478 kb]   (1458 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (7208 مشاهده)  
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۷/۲۷
فهرست منابع
1. Chauhan E, Bali A, Singh N, Singh Jaggi A. Cross stress adaptation: Phenomenon of interactions between homotypic and heterotypic stressors. Life Sci. 2015;137(15):98-104. [PubMed]
2. Jimenez C, Pilar Martínez Navia-Osorio PM, Vacas Diaz C. Stress and health in novice and experienced nursing students. J Adv Nurs. 2010;66(2):442-55. [PubMed]
3. Blum CA, Borglund S, Parcells D. High-fidelity nursing simulation: Impact on student self-confidence and clinical competence. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2010;7(1):1548-923. [PubMed]
4. Pulido-Martos M, Augusto-Landa JM, Lopez-Zafra E. Sources of stress in nursing students: a systematic review of quantitative studies. Int Nurs Rev. 2012;59(1):15-25. [DOI]
5. Greenberger E, McLaughlin CS. Attachment, coping and explanatory Style in late adolescence. J Youth Adolesc. 1998;27(2):121-39. [Homepage]
6. McIntrye JG, Dusek JB. Perceived parental rearing practices and styles of coping. J Youth Adolesc. 1995;24(4):499-509. [Homepage]
7. Aldwin CM. Stress, coping and development: An integrative perspective. New York: Guilford; 1994. pp. 24-39. [Homepage]
8. Frydenberg E. Adolescent coping: Theoretical and research perspectives. London: Routledge; 1997. [Homepage]
9. Compas BE, Connor-Smith JK, Saltzman H, Thomsen AH, Wadsworth ME. Coping with stress during childhood and adolescence: problems, progress, and potential in theory and research. Psychol Bull. 2001;127(1):87-127. [PubMed]
10. Lafreniere KD, Ledgerwood DM. Influences of leaving home, perceived family support and gender on the transition to university. Guidance Couns. 1997;12(4):14-8. [Homepage]
11. Abazari F, Abbaszadeh A, Arab M. Stress rate and stressors in nursing students. Strides Dev Med Educ. 2003;1(1):23-31. [Persian] [File]
12. Moattari M, Soltani A, Mousavinasab M, Aiattollahi A. The effect of problem solving skill training on self-concept of nursing students of the Shiraz faculty of nursing and midwifery. Iran J Educ Med Sc. 2005;5(2):137-55. [Persian] [Homepage]
13. Rezaei SH, Hoseini AM, Falahi KhoshktabM. evaluating impact of communication skills training on level of job stress among nursing personnel working at rehabilitation centers in cities: Ray- Tehran- Shemiranat. Teharan Univ Med J. 2006;64(1):21-6. [Persian] [Homepage]
14. Abazeri F, Abbaszadeh A, Arab M, Rashidinejad M. Stressors in nursing university in Rasht, Mashhad, Shirazproveniences. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2002;10(3):92-8. [Persian] [File]
15. Jones MC, Johnston DW. Reducing distress in first level and student nurses: A review of the applied stress management literature. J Adv Nurs. 2000;32(1):66-74. [PubMed]
16. Sphandiary Gh. Stressors in students in medical sciences university of Kurdistan and relation with their general health. Teb & Tazkeyeh .2001;(43):57-64. [Persian] [Homepage]
17. Hayati F, Mahmoodi M. Coping to stress in women with breast cancer referred to hospitals dependent to Tehran Medical Sciences University. Iran J Breast Dis. 2008;1(2):38-43. [Persian] [Homepage]
18. Hassanshahi MM. The relationship between optimism and coping strategies in university students. Q J Fundam Ment Health. 2002;4(15):86-98. [Persian] [File]
19. Thompson EA, Eggert LL, Randell BP, Pike KC. Eavluation of indicated suicide risk prevention approaches for potential high school dropouts. Am J Public Health. 2002;91(5):742-45. [PubMed]
20. Bolhari J, Ehsanmanesh M, Karimi Kaisami E. Relationship between the stressors, stress symptoms, and reliance on God (Tavakkol) in medical students. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2000;6(1):20-5. [Persian] [Homepage]
21. Goodarzi MA, Moieni Roodbali Z. The relationship between coping styles and mental health in Sepidan’s high school students. Daneshvar Raftar. 2006;13(19):23-32. [Persian] [Homepage]
22. Tuncay T, Musabak I, EnginGoK D, Kutlu M. The relationship between anxiety, coping strategies and characteristics of patients with diabetes. Health Qual Life Outcomes. 2008;6:791-9. [PubMed]
23. Niknami M, Dehghani F, Bouraki SH, Kazemnejad Leili E, Soleimani R. Strategies among students of Guilan University of Medical Sciences. Holist Nurs Midwifery. 2015;24(74):62-8. [Persian] [File]
24. Momeni Kh, Shahbazi Rad A. Relationship of spirituality, resiliency, and coping strategies with quality of life in university students. J Behav Sci. 2012;6(2):97-103. [Persian] [Homepage]
25. Jafari A, Amiri Majd M, Esfandiary Z. Relationship between personality characteristics and coping strategies with job stress in nurses. Q J Nurs Manag. 2013;1(4):36-44. [Persian] [File]
26. Mazlum Befruei N, Afkhami Ardakani M, Shams Esfandabadi H, Jalali MR. Investigating the simple and multiple resilience and hardiness with problem-oriented and emotional-oriented coping styles in diabetes type 2 in Yazd city. J Diabetes Nurs. 2014;1(2):39-49. [Persian] [Homepage]
27. Goff AM. Stressors, academic performance, and learned resourcefulness in baccalaureate nursing students. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2011;8(1):1-20. [Homepage]
28. Pillips JK. Exploring student nurse anesthetist stressors and coping using grounded theory methodology. J Am Assoc Nurs Anesth. 2010;78(6):474-82. [PubMed]
29. Tyler PA, Gushway D. Stress, coping and mental wellbeing in hospital nurses. Stress Med. 1992;8(2):91-8. [DOI]
30. Douglas MK, Meleis AI, Eribes C, Kim S. The work of auxiliary nurses in Mexico: stressors, satisfiers and coping strategies. Int J Nurs Stud. 1996;33(5):495-505. [PubMed]
31. Labrague L. Stress, stressors, and stress responses of student nurses in a government nursing school. Health Sci J. 2013;7(4):424-35. [Homepage]
32. Lim J, Bogossian F, Ahern K. Stress and coping in Singaporean nurses: A literature review. Nurs Health Sci. 2010;12(2):251-58. [PubMed]
33. Samsi Khani S, Rahgoo A, Fallahi Khoshknab M, Rahgozar M. Effects of problem solving training on coping skills of suicidal clients. Iran J Nurs Res. 2007;1(3):31-9. [Persian] [Homepage]
34. Hatamloo Sadabadi M, Babapour Kheirodin J. Comparison of quality of life and coping strategies in diabetic and non-diabetic people. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2013;20(5):581-92. [Persian] [Homepage]
35. Chan KL, So KW, Fong YT. Hong Kong baccalaureate nursing students\' stress and their coping strategies in clinical practice. J Prof Nurs. 2009;25(5):307-13. [PubMed]
36. Pagana KD. Stress and threats reported by baccalaureate students in relation to an initial clinical experience. J Nurs Educ. 1988;27(9):418-24. [PubMed]
37. Sharma N, Kaur A. Factors associated with stress among nursing students. Nurs Midwifery Res J. 2011;7(1):12-21. [File]
38. Papazisis G, Tsiga E, Papanikolaou N, Vlasiadis I, Sapountzi-Krepia D. Psychological distress, anxiety and depression among nursing students in Greece. Int J Caring Sci. 2008;1(1):42-6. [Homepage]
39. Gibbons C, Dempster M, Moutry M. Stress and eustress in nursing students. J Adv Nurs. 2008;61(3):282-90. [PubMed]
40. Wejdan A, Laila M, Insaf A. Sources of stress and coping behaviors in clinical practice among baccalaureate nursing students. Int J Humanit Soc Sci. 2014;4(6):194-202. [File]
41. Mahat G. Stress and coping: Junior baccalaureate nursing students in clinical settings. Nurs Forum. 1998;33(1):11-9. [PubMed]
42. Lo R. A longitudinal study of perceived level of stress, coping and self-esteem of undergraduate nursing students: an Australian case study. J Adv Nurs. 2002;39(2):119-26. [PubMed]
43. Wang HF, Yeh MC. Stress, coping, and psychological health of vocational high school nursing students associated with a competitive entrance exam. J Nurs Res. 2005;13(2):106-16. [PubMed]
44. Khodayarifard M, Ghobari-Bonab B, Shokoohi-Yekta M. Stress and coping styles in university students. Psycholo Res. 2008;11(3-4):27-44. [Persian] [Homepage]
45. Tully A. Stress, sources of stress and ways of coping among psychiatric nursing students. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2004;11(1):43-7. [PubMed]
46. Samari AA, LaleeFaz A, Askari AA. An investigation on supportive resources and coping styles with stressors in university students. J Fundam Ment Health. 2006;8(31-32):97-107. [Persian] [Homepage]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Orujlu S, Hemmati Maslak Pak M, Ghavipanjeh S. Sources of Nursing Clinical Education Stressors and Students’ Coping Styles Against Them. Educ Strategy Med Sci. 2015; 8 (5) :287-294
URL: http://edcbmj.ir/article-1-860-fa.html

اروجلو سمیرا، همتی مسلک پاک معصومه، قوی پنجه سمیه. منابع استرس‌زای آموزش بالینی پرستاری و سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان در برابر آنها. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1394; 8 (5) :287-294

URL: http://edcbmj.ir/article-1-860-fa.htmlدوره 8، شماره 5 - ( آذر-دی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3844