[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1395 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 62-42 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه های کشور
محمد مجتبی زاده1، عباس عباس پور2، حسن ملکی3، مقصود فراست خواه4، حمید رحیمیان1
1- گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2- گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ، abbaspour@atu.ac.ir
3- گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
4- گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
چکیده:   (9776 مشاهده)

اهداف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه­های ایران انجام شده است.

روش­ ها: برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه­ی زمینه­ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسش­نامه­ای با 25 مؤلفه و 157 خرده مؤلفه طراحی شد. سپس، در بخش کمی، پرسشنامه طراحی شده در یک مطالعه مقدماتی روی 84 نفر از خبرگان آموزش عالی ایران اجرا شد. بر اساس، بازخوردهای دریافتی به اصلاح پرسش­نامه اقدام شد. سپس، نسخه­ی نهایی و اصلاح شده آن در اختیار 293 نفر از خبرگان آموزش عالی کشور قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه توسط صاحب­نظران تأیید شده و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ (0/982) محاسبه گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه­گیری هدفمند غیر احتمالی و در بخش کمی از روش نمونه­گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد. برای آزمون ابزار اندازه­گیری مزبور، از تحلیل مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ­ها: با انجام تحلیل عاملی مرتبه ­ی اول، ابزار اندازه­گیری مزبور به 22 مؤلفه و 150 خرده مؤلفه اصلاح و تعدیل یافت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه­ ی دوم نیز نشان داد که مؤلفه­ های 22 گانه احصاء شده دارای بار عاملی کافی جهت پیش­ بینی ابزار اندازه ­گیری اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. همچنین، شاخص ­های برازش، (CMIN/DF) برابر با 1/924، (RMSEA) برابر با 0/39، (GFI) برابر با 0/976، (AGFI) برابر با 0/939، (CFI) برابر با 0/928، (NNFI) برابر با 0/953، (TLI) برابر با 1/000، (IFI) برابر با 0/928 و  (RFI) برابر با 0/925 است.

نتیجه­ گیری:نتایج آزمون ­های آماری نشان می­دهد، مقیاس طراحی شده برای سنجش کیفیت نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.

واژه‌های کلیدی: آموزش عالی، نظریه ی زمینه ای، مدل یابی معادلات ساختاری
متن کامل [PDF 983 kb]   (4157 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3768 مشاهده)  
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: 1394/12/2 | پذیرش: 1395/1/23 | انتشار: 1395/3/18
فهرست منابع
1. Vlăsceanu L, Grünberg L and Părlea D. Quality assurance and accreditation: a glossary of basic terms and definitions. 2nd ed. Bucharest: UNESCO‐CEPES Publishers; 2007. [File]
2. CHEA. An overview of U.S. accreditation. Retrieved from http://www.chea.org, 2016.
3. APA. Definition of accreditation. Retrieved from http://search.apa.org, 2016.
4. Farasatkhah M. Iranian University and the issue of quality. Tehran: Aghah Publishers; 2010. [Persian].
5. Bazargan, A. Educational evaluation. Tehran: Samt Publishers; 2013. [Persian].
6. Radcliffe, J. Measurement, assessment and accreditation in America. Translated by Gholamreza Yadegarzadeh. J Sci Fut. 2005;(7)99-113. [Persian].
7. WASC-ACSCU. WASC 2013 handbook of accreditation. Retrieved from http://www.wascsenior.org, 2016.
8. Everest College. How our accreditation benefits you. Retrieved from http://www.everestonline.edu, 2016
9. CITA. Benefits of accreditation. Retrieved from http://www.citaschools.org, 2016.
10. Farasatkhah M. Iranian University and the issue of quality. Tehran: Aghah Publishers; 2010. [Persian].
11. Maleki H. Islamic education, macro-oriented approach. Tehran: Aghah Publishers; 2011. [Persian].
12. Morin E & et al. Complex ideas and learning in the age of the planet. Translated by Mohammad Yamani, Tehran: Institute for Social and Cultural Studies Publishers; 2009. [Persian].
13. Abili Kh. Evaluation of monitoring nature and current assessment in iran's higher education. Proceedings of the first seminar on higher education in Iran. Tehran: Allameh Tabataba'i Uni Press; 1997; (2). P. 331-345. [Persian].
14. Bazargan, A. Internal evaluation of university and its application on the continuous improvement in higher education quality. J Res Plan Hig Edu. 1995;3(3&4):49-70. [Persian].
15. Bazargan, A. Quality and its evaluation in higher education: Take a look at national and international experiences. J Rahyaft. 1997;(155):60-70. [Persian].
16. Abbaspour A. In search of adaptive model based on the Seerah for strategic development in the education system of Iran. Tehran: CGPIE, 2006. [Persian].
17. Farasatkhah M. University and higher education. Tehran: Ney Publishers; 2011. [Persian].
18. Delavare A. The basics of theoretical and practical research in the humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publishers; 2015. [Persian].
19. Creswell J.W. & Plano Clark V.L. Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers; 2007.
20. Tashakkori A. & Teddlie C. Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers; 1998.
21. Berg B. L. Qualitative research methods for the social sciences. 5th ed. Boston, MA: Pearson Publishers; 2004. [File]
22. Creswell J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. 2nd ed.. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers; 2003. [File]
23. McMillan J. H. Educational research: Fundamentals for the consumer. 4th ed. Boston: Pearson Publishers; 2004. [Homepage]
24. Creswell J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers; 2003.
25. Yin R. K. Case study research: Design and methods 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers; 2003.
26. Creswell J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers; 2003.
27. Berg B. L. Qualitative research methods for the social sciences. 5th ed. Boston, MA: Pearson Publishers; 2004.
28. Dillman D. A. Mail and internet surveys: The tailored design method. 2nd ed. New York: John Wiley & Sonse Publishers; 2000.
29. Mohammadpour A. Meta method. Tehran: Jameh shenasan Publishers; 2011. [Persian].
30. Farasatkhah M. University and higher education. Tehran: Ney Publishers; 2011. [Persian].
31. Krejcie RV. & Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 1970;30,607-610.
32. Saif AA. Constructing measurement instruments for research variables in psychology and education. Tehran: Didar Publishers; 2012. [Persian].
33. Ghasemi V. Structural equation modeling with applications in social research using the Amos Graphic. Tehran: Jameh shenasan Publishers; 2013. [Persian].
34. Baghaiee Shiva N. Study and design of appropriate evaluation model for accreditation of the high schools of new system of secondary education. Master thesis, T Uni, Fac Psy & Edu, 1995. [Persian].
35. Mirza Mohammad MH. Study and design an appropriate model for internal evaluation of educational quality of energy ministry. Master thesis, T Uni, Fac Psy & Edu, 1997. [Persian].
36. Farzianpour F. Evaluation of educational and therapeutic services in training hospitals of medical universities located in Tehran based on accreditation model. PhD dissertation. TIAU, S & R Bran, 1998. [Persian].
37. Fathabadi J. Designing of appropriate model for internal evaluation to improve the educational quality of medical universities. Master thesis, T Uni, Fac Psy & Edu, 1999. [Persian].
38. Pazargadi M. A model for accreditation of universities and higher education institutions in the public and private sectors. PhD dissertation. TIAU, S & R Bran, 1998 [Persian].
39. Pazargadi M, peyravi H, Pourkhoshbakht Y, Alavi Majd H & Azizi F. Proposing an Accreditation Model for Medical Universities of Iran. Iranian Journal of Med Educ. 2001;1(4):26-35. [Persian].
40. Fallah S, Mehdinia S, Ghaemi G, Moienian K, Yaghmaian K. Internal evaluation from environmental health department of Damghan faculty of health, in Semnan university of medical sciences. koomesh. 2004;5(2):71-76. [Persian]. [Homepage]
41. Farzianpour F, Salmani Baroogh N, Parsa Yekta Z, Monjamed Z & Eshraghian M. Internal evaluation in Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. Hayat. 2005;11(2&1):71-78. [Persian].
42. Rahmani R and Fathi Vajargah K. Quality evaluation in higher education. J Educ Strategy Med Sci. 2008;1(1):28-39. [Persian].
43. Keyzouri A, Hosseini M & Fallahi Khoshknab M. The impact of internal evaluation on improving the quality of education and research. J I Nurs Res. 2008;3(8&9):105-115. [Persian].
44. Nuorollah Nuori Wandy A & Bradaran M. The desirable indicators of the higher education system's internal evaluation elements from the perspective of graduate students of Ramin agricultural university. J Agr Aco & Axt. 2008;1(4):55-69. [Persian].
45. Asgari Nejad A & Khademolhusseini Beheshti S. Standards development for accreditation of the faculty of Humanities: Localization of existing accreditation models of other countries. Sanandaj: RCLHEDM. SIAU, 2011. [Persian].
46. Kianmehr M, Ajam Zybd H, Abbasnejad A, Hamzehei A, Moslem A, Moshari J, Minoian Haghighi M & Ahmadi R. Internal evaluation of department of Basic medical sciences in one of the universities of 3 type of medical sciences in 2010.J Horizon Med Sci. 2011;17(2):40-49. [Persian].
47. Abbaspour A & Sharafi M. Internal evaluation in department of management and educational planning of Allameh Tabatabai University.J Educ Measu. 2011;2(5):131-159. [Persian].
48. Dashti N, Einollahi N, Zare Bovani M & Abbasi S. Internal Evaluation Of Medical Laboratory Sciences Department Of Allied Health Sciences School, Tehran University Of Medical Sciences(2010). payavard. 2012;6(2):117-127. [Persian].
49. AAC. Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area (ESG). Retrieved from https://www.aq.ac.at, 2016.
50. Yamani Dozi Sorkhabi M. Quality in higher education. Tehran: Samt Publishers; 2012 [Persian]
51. CHEA. An Overview of U.S. accreditation. Retrieved from http://www.chea.org, 2016.
52. NUC. Manual of accreditation procedure for academic programmes in Nigerian universities. Retrieved from http://www.ssu.edu.ng, 2016.
53. Okojif JA. Assurance in Nigerian universities achievement and challenges. Retrieved from http://www.chea.org, 2016.
54. QAAP. The quality assurance and accreditation handbook for higher education in Egypt. Retrieved from http://www.tanta.edu.eg, 2016.
55. HECIP. Quality assurance manual for higher education in Pakistan. Retrieved from http://web.uettaxila.edu.pk, 2016.
56. World Bank. Widening access to quality higher education. Retrieved from http://www.apqn.org & http://portal.unesco.org, 2016.
57. NCAAA. Accreditation and Quality assurance Criteria. Retrieved from https://www.mohe.gov.sa, 2016.
58. NAAC. Criteria for assessment. Retrieved from http://www.naac.gov, 2016.
59. World Bank. Higher education in Afghanistan an emerging mountainscape. Retrieved from http://reliefweb.int, 2016.
60. Tsinidou M, Gerogiannis V & Fitsilis P. Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study. J Qual Assur Educ. 2010;18.(3):227-244 [File]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mojtabazadeh M, Abbaspour A, Maleki H, Farasatkhah M, Rahimian H. Designing and validation of a scale to assess the quality of universities in Iran. Educ Strategy Med Sci. 2016; 9 (1) :42-62
URL: http://edcbmj.ir/article-1-955-fa.html

مجتبی زاده محمد، عباس پور عباس، ملکی حسن، فراست خواه مقصود، رحیمیان حمید. طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه های کشور. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1395; 9 (1) :62-42

URL: http://edcbmj.ir/article-1-955-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4414