[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1395 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 78-71 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
علی اکبر عجم
گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران ، aliakbarajam1387@gmail.com
چکیده:   (7615 مشاهده)

اهداف: با توجه به اهمیت خودکارآمدی تحصیلی و سلامت دانشجویان در نظام تعلیم و تربیت، این پژوهش، با هدف پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود که تعداد آنها برابر با 1056 نفر بود. تعداد افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و از طریق جدول گرجسی و مورگان، 285 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسش‌نامه سلامت اجتماعی کییز(keyes) (2004) و پرسش‌نامه خودکارآمدی تحصیلی سالمون و همکاران(solomon) (1984) بوده است. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

یافته‌ها: بین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین مولفه‌های سلامت اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (0/01p<). یافته‌ها در زمینه پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق مؤلفه‌های سلامت اجتماعی نشان داد که 6/23 درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان توسط مؤلفه‌های شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تبیین شد(17/255f= و 0/05p<).

 نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی از متغیر سلامت اجتماعی، پیش‌بینی کننده خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان می‌باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود تشکیل کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جهت تقویت سلامت اجتماعی دانشجویان، توسط دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: سلامت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان
متن کامل [PDF 575 kb]   (3067 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3682 مشاهده)  
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی
دریافت: 1395/1/15 | پذیرش: 1395/2/20 | انتشار: 1395/3/18
فهرست منابع
1. Namdar areshtanab H, ebrahimi H, sahebihagh M, arshadi bostanabad M. Mental Health and Its Relationship with Academic Achievement in Students of Tabriz Nursing-Midwifery Faculty. Iran J Med Educ. 2013;13(2):146-152. [persian]
2. Keyes CL, Shapiro AD. Social Well-Being in the United States: A Descriptive Epidemiology. In Brim, Orville Gilbert; Ryff, Carol D.; and Kessler, Ronald C. (Eds) How Healthy Are We? A National Study of Well-Being at Midlife. U.S. University of Chicago Press; 2004.
3. Larson JS. The World Health Organization definition of health: Social versus spiritual health, Social Indicators Research. 1996;38:181-192. [File]
4. Amini razani M, mosavi M, rafiee H. [The relationship between social capital and social health in Iran]. Social Welfare. 2011;11(42):203-228. [persian]
5. Rafiei H, Samiei M, Amini Razani M, Akbarian M. [Social health in Iran: From a consensus-based definition to a criterion-based one]. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2010;62(3):299. [Persian]
6. Keyes CLM. Mental health in adolescence: Is America’s youth flourishing? American journal of orthopsychiatry. 2006;76(3):395-402. [PubMed]
7. Asghari F, Saadat S, Atefi Karajvandani S, Janalizadeh Kokaneh S. [The Relationship between Academic Self-Efficacy and Psychological Well-Being, Family Cohesion, and Spiritual Health Among Students of Kharazmi University]. Iran J Med Educ. 2014;14(7):581-593. [Persian]
8. Bedel EF. Exploring Academic Motivation, Academic Self-Efficacy and Attitudes toward Teaching in Pre-Service Early Childhood Education Teachers. Journal of Education and Training Studies . 2016;4(1):142-149.
9. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1986. [File]
10. Pajares, F. Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning. Theory into practice. 2002;91:116-125. [Homepage]
11. Saadat S, Asghari F, Jazayeri R. The relationship between academic self-efficacy with perceived stress, coping strategies and perceived social support among students of University of Guilan]. Iran J Med Educ. 2015;15:67-78. [Persian]
12. Bandura A. faculty conception of perceived self-efficacy grounded in faulty experimentation. Journal of Social and Clinical Psychology. 2007;26(6):641–658.
13. Wernersbach BM, Crowley SL, Bates SC, Rosenthal C. Study Skills Course Impact on Academic Self-Efficacy. Journal of Developmental Education. 2014;37(2):18-23. [Homepage]
14. Nikoogoftar M. [Emotional intelligence training, alexithymia, general health and academic achievement]. journal of Iranian psychologists. 2009;5(19):187-198. [Persian]
15. Hassani P, Cheraghi F, Yaghmaei F. Self-efficacy and Self-regulated Learning in Clinical Performance of Nursing Students: A Qualitative Research]. Iran J Med Educ. 2008;8(1):33-42. [Persian] [Homepage]
16. Mohammadi F, Hosseini M A. [Rehabilitation Sciences Students' Perception from Clinical Self-Efficacy Compared to Evaluation by Clinical Teachers]. Iran J Med Educ. 2010;10(2):155-163. [Persian]
17. Jamali M, Noroozi A, Tahmasebi R. [Factors Affecting Academic Self-Efficacy and Its Association with Academic Achievment among Students of Bushehr University Medical Sciences 2012-13]. Iran J Med Educ. 2013;13(8):629-641.[Persian] [Homepage]
18. Mohamadirizi S, Bahadoran P, Fahami F, Ehsanpour S. The Effect of Teaching through Demonstration on Midwifery Student's Self-efficacy in Delivery Management]. Iran J Med Educ. 2014;14(4):282-290. [Persian] [Homepage]
19. Samareh S, khezri moghadam N. The Mediation Role of Academic Engagement in the Relationship of Achievement Goals and Academic Self-Efficacy with Academic Self-Efficacy]. Educ Strategy Med Sci. 2016;8(6):7-8. [Persian]
20. Etemadi O, Saadat S. [Role of Family Health and Attachment Styles in Prediction of Students’ Academic Self-Efficacy]. Educ Strategy Med Sci. 2015;8(4):195-201. [Persian] [Homepage]
21. Golmohammadnazhad Bahrami Gh.R. [Role of Using Internet on Self-Efficacy, Educational Motivation and Educational Achievement Tabriz University of Medical Sciences]. Educ Strategy Med Sci. 2015;8(4):255-260. [Persian] [Homepage]
22. Shirbagi N, Rezaei K, Zandi K. [Validation of Teachers’ Self-Efficacy Questionnaire in Regard to the Teaching of Sciences Course as Inquiry]. Educ Strategy Med Sci. 2015;8(3):171-178. [Persian]
23. Ziaee S. Relationship of Clinical Instruction Stress with Life Events Stress, Self-Efficiency, Social Support, Stress Coping Strategies and Academic Performance in Midwifery Students]. Educ Strategy Med Sci. 2014;7(4):249-256. [Persian]. [Homepage]
24. Solomon JL, Rothblum ED. Academic procrastination: Frequency And cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology. 1984;31(4):503-509. [File]
25. Babapoor KJ. [The role of demographic factors in social health of students of Tabriz University]. Tabriz University Psychology Journal. 2009;16:1-19. [Persian]
26. Davidson WB, Beck HP, Silver CN. Development and validation of scores on measure of six academic orientations in college students. Educational and Psychological Measurement. 1999;59(4):678-693. [Homepage]
27. Rafii F, Saremi rasouli F, Najafi ghezeljeh T, Haghani H. [The Relationship between Academic Procrastination, Academic Achievement, and Self-Efficacy in Nursing Students of Tehran University of Medical Sciences]. Iran J Med Educ. 2014;14(1):32-40. [Persian]
28. Aarabian A, Khoda Panahi MK, Heydari M, Saleh Sedghpoor B. [Relationship between self efficacy beliefs, mental health and academic achievement in collegues]. Journal of Psychology. 2005;8(4):360-371. [Persian] [Homepage]
29. Hampton NZ, Mason E. Learning Disabilities, Gender, Sources of Efficacy, Self-E fficacy Beliefs, and Academic Achievement in High School Students. Journal of School Psychology. 2003;41(2):101–112.
30. Mirsamiei M, Ebrahimi Ghavam S. [A study on the relationship between self – efficacy, efficacy, social support and exam anxiety and the psychological health of the men women students in allameh tabatabei university]. Quarterly Educational Psychology. 2007;2(7):73-91. [Persian]
31. Solhi M, Kazemi S S, Haghni H. Relationship between general health and self-efficacy in women referred to health center No.2 in Chaloos (2012). RJMS. 2013;20(110):63-70. [Persian] [Homepage]
32. Lotfinia H, Moheb N, Abdolly I. A study of the relationship between self-efficacy and general health with family function on male high-school grade students. Education and evaluation journal. 2013;6(23):41-54. [Persian] [Homepage]
33. Santurri LE. An analysis of the relationship between stress, self-efficacy, social support, and health-related quality of life among women living with interstitial cystitis in the United States [ Dissertation]. kent state university;2012. 264 p. [Homepage]
34. Keyes CLM. Social well-being. Social psychology quarterly. 1998;2:121-140. [Homepage]
35. Chemers Martin M, Hu L, Garcia BF. Academic self-efficacy and first year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology. 2001;93(1):55-64. [File]
36. Sharbatian MH. [Reflective semantic linkage of landholding and utilization of social health among students of Payam Noor University of Mashhad]. Journal of Sociology Youth Studies. 2012;2(5):149-174. [persian]
37. Dereli E, Karakus O. An Examination of Attachment Styles and Social Skills of University Students. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 2011;9(2):731-744. [File]
38. Bijstra JO, Jackson S. Social Skills Training with Early Adolescents: Effects on Social Skills, Well-being, Self-esteem and Coping. European Journal of Psychology of Education. 1998;13(4):569-583 . [Homepage]
39. Deniz, M. Engin H, Erdal AR. An investigation social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of turkish students. Social Behavior and Personality: an international journal. 2005;33(1):19-32.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ajam A A. The Predict of academic self-efficacy through social Well-Being of Students at University of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci. 2016; 9 (1) :71-78
URL: http://edcbmj.ir/article-1-967-fa.html

عجم علی اکبر. پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1395; 9 (1) :78-71

URL: http://edcbmj.ir/article-1-967-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4414