دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
زمینه‌های چاپ مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  زمینه­‌ها و اولویت­‌های انتشار مقاله در دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی:

  - نظریه­‌های یادگیری و آموزش در علوم پزشکی 

  - طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی 

  - رویکردهای جدید در طراحی برنامه درسی

  - روش­‌های نوین تدریس در علوم پزشکی

  - کارکرد تکنولوژی در آموزش علوم پزشکی 

  - آموزش مجازی علوم پزشکی 

  - روش­‌های ارزشیابی در علوم پزشکی

  - تعامل دانشجویان با آموزش

  - پ‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی 

  و سایر زمینه­‌های مرتبط (به تشخیص هیات تحریریه)

نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب