دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- اخبار نشریه
تغییر تناوب انتشار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی از ابتدای سال 1393 به صورت دوماهنامه منتشر می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.43.26.fa
برگشت به اصل مطلب