دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- نمایه‌ها
فهرست‌هایی که دوماهنامه راهبردهای آموزش در آن نمایه شده است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی در نمایه‌های زیر پذیرفته شده است:

EBSCO Complex
 Education Research Complete
 Academic Search Complete
Index Copernicus
Islamic World Science Citation Center (ISC)
Google Scholar
Scientific Information Database (SID)
Barakatkns 
Magiran
 

نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.70.18.fa
برگشت به اصل مطلب