Journal archive for Google Scholar Robot!

Education Strategies in Medical Sciences

دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکیVolume 14, Number 4 (2021-9)


The effect of motivational-practical teaching of basic science courses on meaningful and deep rational learning of dentistry students.
تأثیر تدریس انگیزشی - کاربردی علوم پایه بر یادگیری معنادار و ریشه‌ای دانشجویان دندانپزشکی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the context -based approach in terms of the brain- based learning principles at the levels of learning Experimental Science among third grade elementary students.
تاثیر راهبرد مبتنی بر زمینه براساس اصول یادگیری مغز محور بر سطوح یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the globalization of education; identifying the current dimensions and situation (Case Study: Islamic Azad Universities of Mazandaran Province)
واکاوی جهانی‌شدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود (مورد مطالعه: دانشگاههای آزاد اسلامی واحد استان مازندارن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenological Explanation of Individualized Curriculum Principles with Emphasis on the Learning Experience of Participants in University Entrance Exam
تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی انفرادی شده با تاکید بر تجربه یادگیری شرکت کنندگان در کنکور سراسری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of graduate Satisfaction of the Factors Affecting the Research Experience in Faculty of Management and Medical Information in Tabriz in the Years 96-93
بررسی رضایتمندی فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز از عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشی درفاصله سال های 96-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Cultural Intelligence and Academic Motivation in collegians of Zahedan University of Medical Sciences in (2018).
بررسی رابطه هوش فرهنگی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درسال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the predictive role of belongingness to the efficacy clinical environment and the development of education nursing students of Rafsanjan in 1395
بررسی نقش پیش بینی کننده تعلق پذیری به محیط بالینی بر خودکارآمدی عملکرد بالینی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری رفسنجان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an education-based human resource development model with a good governance in Iranian medical universities: A Qualitative Research
تدوین الگوی توسعه منابع انسانی آموزش محور مبتنی بر حکمرانی خوب در دانشگاه های علوم پزشکی کشور(مطالعه کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2021-7)


The Modeling of Academic Vitality Based on Metacognitive Beliefs with Mediating Role of Academic Engagement
مدل یابی سرزندگی تحصیلی بر اساس باورهای فراشناختی با نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of educational computer games produced on academic engagement of boy students in first grade of secondry high school in Tehran
بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولیدشده بر درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of threatening cognitive bias Modification on the reduction of test anxiety in twelfth grade students
اثربخشی تعدیل سوگیری شناختی وابسته به تهدید بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوازدهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibitors to Information Seeking Behavior of Nursing Students in General English and ESP Courses from University Instructors’ Perspective: A Case Study
موانع رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان پرستاری در دروس زبان انگلیسی عمومی و زبان تخصصی از دیدگاه اساتید: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concept Map Model on Critical Thinking and Academic Achievement of Medical Education Students
تأثیر الگوی نقشه مفهومی در رشد تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude Towards Academic Fraud and Its Relation with The Motivation of Students' Academic Achievement and Self-Esteem
نگرش نسبت به تقلب تحصیلی و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of New Methods Assessment in Clinical Education of Medical Science Students
مروری بر روش های نوین ارزشیابی در آموزش بالینی دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and evaluation of the reliability and validity of the spiritual intelligence formation questionnaire for high school students
ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه تکوین هوش معنوی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2021-5)


An Analysis of Scrap Learning Dimensions in Technical & Vocational Training (Work& Knowledge Branch) Senior High Schools
واکاوی ابعاد برنامه درسی زاید دوره متوسطه دوم آموزش فنی حرفه ای شاخه کاردانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Explaining of Affecting Factors Qquality of Residents Education in the Healthcare Transformation Plan System.
شناسایی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش دستیاری تخصصی در اجرای طرح تحول سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Validation of the Internationalization Model of Higher Education in Medical Sciences Universities
طراحی و اعتباریابی الگوی بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the level of responsibility for nursing internship students from the viewpoints of students, instructors, and staff of Kerman hospitals in 2018.
بررسی میزان ارائه مسئولیت به دانشجویان کارورزی در عرصه پرستاری از دیدگاه دانشجویان، مربیان و پرسنل بیمارستان های شهر کرمان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Simulation Chemistry Training on Spatial Ability and Problem Solving Skills for Tenth Year Female Students in Tehran
تأثیر آموزش درس شیمی با استفاده از شبیه سازی تعاملی مبتنی بر رایانه برتوانایی فضایی و مهارت حل مسئله دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Schema Therapy on Academic Buoyancy and Academic Burnout of Medical Students
اثربخشی طرحواره درمانی بر پایستگی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Causal Model of Academic Satisfaction Based on Academic Self-Confidence and Academic Optimism Mediated by Metacognitive Strategies of Male Students
تدوین مدل علی رضایت تحصیلی براساس خودباوری تحصیلی و خوش‌بینی تحصیلی با میانجی-گری راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Modeling of Relationship Between Metacognitive Beliefs by Mediating Perceptions of the Classroom on Students' Academic vitality
مدل یابی رابطه باورهای فراشناختی با میانجیگری ادراک از محیط کلاس بر سرزندگی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2021-3)


The Effectiveness of Mindfulness Training on Students' Anxiety and Psychological Well-being
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و بهزیستی روانشناختی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the methods of health education in primary school from the experiences of education and health education specialists: Phenomenological study
تبیین روش های آموزش بهداشت در دوره ابتدایی از تجربیات متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت : مطالعه پدیدار شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validating the Students' Spiritual Self-care Empowerment Model with Sound Heart Approach
طراحی واعتبار بخشی الگوی توانمندسازی خود مراقبتی معنوی دانشجویان با رویکرد مدل قلب سلیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation and Prioritization of Elements of the Curriculum for Cultivation of Experimental Science in Elementary Education
تبیین و اولویت سنجی عناصر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Explaining Structural Equation Model with Mediating Role of Educational Stress in Relationship between Perfectionism and Coping Styles
طراحی و تبیین مدل ساختاری نقش میانجیگری تنیدگی تحصیلی در رابطه کمال‌گرایی با سبک‌های مقابله با استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationships Self-efficacy on Academic Burnout among Students in Razi University
تحلیل رابطه احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Based Education on Psychological Components (Stress, Anxiety, Depression) and Problem Solving Styles in First Secondary School Students in Sanandaj
اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مؤلفه‌های روانشناختی( استرس، اضطراب، افسردگی) و سبک‌های حل مسئله در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The structural relationships of the core self-evaluation, positive emotion and optimism with meaning in life in students; the mediating role of hope
روابط ساختاری هسته ارزشیابی خود، هیجان مثبت و خوش بینی با معنا در زندگی در دانشجویان؛ نقش میانجی امید به آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 6 (2021-2)


Explaining Challenges of Applying the Technology and Innovation University in Higher Education System
تبیین چالش‌های کاربردی کردن دانشگاه فناور و نوآور در نظام آموزش عالی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Human Resource Development Model for Students with Entrepreneurship Focus
طراحی الگوی توسعه منابع انسانی برای دانشجویان با تمرکز کارآفرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the model of responsibility of the Faculty members of Farhangian University: A sequential explanatory mixed method
تبیین مدل مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of association between educational stress and Academic Satisfaction in students of nursing and midwifery school of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2016.
بررسی ارتباط استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students and teachers' perception of university education and providing solutions for prevention of academic failure
ادراک دانشجویان و مدرسین از تحصیلات دانشگاهی و ارائه راهکار برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of training problem solving skills and metacognitive therapy on the recurrence of negative thoughts in students with brilliant talent with anxiety and depression disorder
اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و درمان فرا شناختی بر عود افکار منفی دانش آموزان استعداد درخشان با اختلال اضطراب و افسردگی همایند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and ranking of impressive factors in the presentation of effective e-learning at Ardabil Payame Noor University
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارائه آموزش الکترونیکی اثر بخش در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of education Aesthetic Knowledge: Its Position in the Elementary Sixth Grade Reading Book Curriculum
ضرورت آموزش دانش زیبایی شناختی : جایگاه آن در برنامه درسی کتاب خوانداری پایه ششم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty Development Programs at Shahid Beheshti University ; Insufficient Strengths
برنامه‌‌های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ نقاط قوت ناکافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the components of organizational value management in the educational system: application of a qualitative approach
شناسایی مؤلفه‌های مدیریت ارزش‌های سازمانی در نظام آموزشی: کاربرد رویکرد کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF SELF-ESTEEM AND SOCIAL ANXIETY AMONG FIRST TO FOURTH YEAR NURSING STUDENTS
بررسی مقایسه ای عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان سال اول تا چهارم پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Critical Thinking and Learning Styles of Researcher and Non-Researcher Students of Gonabad University of Medical Sciences in 2017
مقایسه تفکر انتقادی و سبک‌های یادگیری دانشجویان محقق و غیرمحقق دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Student-Teacher Experiences from a New practicum Program in Tabriz Farhangian University: A Phenomenological study
تجارب دانشجو- معلمان از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of Stress On Academic Motivation And Academic Procrastination Through The Mediation Of Internet Addiction
اثرات فشار روانی بر اهمالکاری تحصیلی از طریق میانجی گری انگیزش تحصیلی و اعتیاد به اینترنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of maternity and child internship program for male nursing students based on service based learning approach:Report an experience
بازنگری برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد دانشجویان پسر پرستاری بر اساس رویکرد آموزش خدمات محور: گزارش یک تجربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2020-11)


Designing an Pattern based on UNESCO Life Skills and Physical Fitness with a Consolidated Approach
طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت‌های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با رویکرد تلفیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a thinking instruction model based on Vygotsky's sociocultural theory and assessment its impact on reducing aggression
طراحی مدل آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تاثیر آن بر کاهش پرخاشگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying effective factors the quality of theoretical education of the Operating room from students and teachers viewpoints in Medical Sciences Universities of Tehran city.
تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش نظری رشته اتاق عمل از منظر دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of FOCUS-PDCA model implementation on the satisfaction of graduate students of Baqiyatallah University of Medical Sciences
تاثیر اجرای مدل FOCUS – PDCA بر رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری علوم پزشکی بقیه الله (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of PhD nursing education Program in Iran and for top United State universities.
بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش پرستاری در مقطع دکتری در ایران و چهار دانشگاه برتر آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between school's social-emotional atmosphere and academic motivation with academic self-efficacy
رابطۀ جو عاطفی اجتماعی مدرسه و انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating role of excitement processing in the relationship between the theory of mind with academic engagement
تاثیر نظریه ذهن بر درگیری تحصیلی (حیطه عاطفی– شناختی) با نقش میانجی پردازش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of learning organization dimensions based on six-factor model at Iran University of Medical Sciences
ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل شش عاملی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Teaching Learning Strategy Visualization and Self-Regulatory Education on Students' Creative Thinking
مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر تفکر خلاق دانش ‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflection in English for medical purposes
تفکر تأملی در زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان پزشکی و موانع از دیدگاه اساتید: مطالعه ای ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Intelligence and Resilience in the Suicide Probability of Students
نقش هوش اجتماعی و تاب‌آوری در احتمال خودکشی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-conceptualizing Classroom Management Schema
بازمفهوم پردازی طرح‌واره مدیریت کلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Empirical Sciences Curriculum Framework Based on Creativity in the Early Elementary School
طراحی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خلاقیت در دوره اول ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide a knowledge market model Based on industry-university relationship
ارائه مدل بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Program Career Design on Career Development and Students' educational Engagement
بررسی اثربخشی طراحی مسیرشغلی بر رشد مسیر شغلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2020-10)


The effect of self-directed learning and its combined composition on language teaching and communication skills of preschool bilingual students
تاثیر یادگیری خودراهبر و روش ترکیبی بر زبان‌آموزی و ایجاد مهارت‌های ارتباطی نوآموزان دو زبانه پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To design the curriculum scopes of life skills for Iranian Higher Education Students’
طراحی اهداف برنامه درسی مهارت های زندگی برای دانشجویان دوره کارشناسی مراکز آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify and explain the experiences of problems in the field of health education and health promotion in the educational system
شناسایی و تبیین تجربیات مشکلات موجود در حیطه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نظام آموزشی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Nursing Continuing Education: A Phenomenological Study
آسیب‌شناسی برنامه‌های آموزش مداوم پرستاران : یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Cognition and Academic Performance with The Mediating Role of Cognitive Cognitive Abilities and Academic Emotion in Students
بررسی رابطه بین شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌ای توانایی شناختی و هیجانات تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health sciences students’ perception of the educational environment and its role in predicting academic buoyancy
ادراک دانشجویان رشته های بهداشت از محیط آموزشی و نقش آن در پیش بینی سرزندگی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling structural relationships of mind theory with tendency to virtual networks through mediating of social adjustment in gifted students
مدل یابی روابط ساختاری نظریه ذهن با گرایش به شبکه های مجازی از طریق میانجی سازگاری اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of teaching competencies of faculty members from the viewpoints of faculty members and students
بررسی صلاحیت آموزشی اعضای هیئت علمی از دیدگاه اساتید و دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting on quality of clinical education from perspectives of Operating room and Anesthesiology students at Mazandaran University of medical sciences in 2018
بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Bias Modification in the Attention Bias of Students With Test Anxiety
اثربخشی مداخله ی اصلاح سوگیری شناختی بر کاهش سوگیری توجه دانش آموزان دارای اضطراب امتحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the Pattern of Knowledge Management in The General Administration of Education in Hormozgan Province
طراحی الگوی مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the effect of social skills training on reducing classroom silence, fear of negative evaluation and shyness of female students
تاثیر آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی بر رفتار سکوت کلاسی، ترس از ارزیابی منفی و کمرویی در دانش‌آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining International Students’ Challenges at Yazd University based on Grounded Theory Research
واکاوی چالش‌های دانشجویان بین‌المللی دانشگاه یزد بر اساس نظریه داده بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of flipped education on the Self-directed learning readiness nursing students in the illnesses pediatric nursing lesson
بررسی تأثیر آموزش معکوس برمیزان آمادگی یادگیری خود راهبر دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Nursing PhD Course in Iran and a Nursing Faculty in University of Auckland, the USA
مقایسه تطبیقی دوره دکترای تخصصی پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری اوکلند درامریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2020-8)


Definition and Levels of Cultural Competency in Graduates of Medical Sciences: A Qualitative Study
تعریف و سطوح شایستگی فرهنگی در دانش آموختگان علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Support and Perfectionism in Nursing and Midwifery Students' Academic Engagement
نقش حمایت اجتماعی و کمال گرایی در اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری ومامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Educational Courseware Based on the MMS model on learning and Retention learners
اثربخشی درس‌افزارآموزشی مبتنی بر الگوی MMS بر میزان یادگیری و یادداری فراگیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Attention Training Techniques and Mental Immunization Training in Anxiety and Worry of Adolescents
مقایسه اثر بخشی تکنیک آموزش توجه و آموزش ایمن‌سازی روانی بر اضطراب و نگرانی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Model of Antecedents of Educational Success of Martyrs and Veterans Students
ارائه الگوی پیشایندهای موفقیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Role of Teaching Styles and Student-Teacher Interaction in Dropped Out Students' Academic Achievement Motivation
بررسی نقش روش های تدریس و تعامل استاد و دانشجو در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان مشروطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Task-Based Learning and Current Method of Teaching on the Knowledge and Practice Skill of Surgical Technologists in Iran University of Medical Sciences
مقایسه دو شیوه ی آموزشی مبتنی بر وظیفه و روش روتین برمیزان دانش و مهارت عملی دانشجویان تکنولوژیست اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons of Absence from Theoretical Classes Based on Students’ Viewpoints in Tabriz University of Medical Sciences in 2018
بررسی عوامل موثر بر عدم حضور دانشجویان در کلاس‌های نظری از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Experiences of Education Specialists from The Available Obstacles in The Levels of Planning of English Language Teaching in Iran Schools
تبیین تجربیات متخصصین تعلیم و تربیت از موانع موجود در سطوح برنامه ریزی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Prioritization of the Effectiveness of Patients Training During Hospitalization, Descriptive study: Baqiyatallah Hospital in 2017
بررسی و اولویت بندی اثربخشی آموزش بیماران حین بستری-مطالعه توصیفی : بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) در سال ۱۳۹۶
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of learning styles on postgraduate students and clinical assistants (a case study in Mazandaran University of Medical Sciences)
تأثیر سبک‌های یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران بالینی (مطالعۀ موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Rhythmic Breathing Training by Teach Back Method on Anxiety in Patients Undergoing Tympanoplasty
بررسی تاثیرآموزش تنفس ریتمیک به شیوه بازخوردی بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی تمپانوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Relationship between Emotional Intelligence and Nursing Student’s Tension in Clinical Setting of Teaching and Treatment Centers of Tabriz
هوش هیجانی و ارتباط آن با تنش دانشجویان پرستاری در محیط بالینی مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Desirable Model of Competition for Educational Progress in University (Case study: Islamic Azad University)
ارائه مدل مطلوب رقابت جهت پیشرفت آموزشی در دانشگاه(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Professional Ethics and Teaching Quality among Faculty Members of Medicine Sciences Aja University
بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و کیفیت تدریس در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2020-6)


The Effect of E-Learning Readiness on Self-Regulated Learning Strategies and Students’ Behavioral Tendency to Web-based Learning: The Mediating Role of Motivational Beliefs
تأثیر آمادگی یادگیری الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و تمایل رفتاری دانشجویان به یادگیری تحت وب: نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study on Family Laws Education as a General Lesson in Higher Education
بررسی امکان‌سنجی آموزش حقوق خانواده به‌عنوان درس عمومی در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Of The Effectiveness Between Task-Based Interactive Language Teaching (TBILT) And Task-Based Language Teaching (TBLT) on Psychological Learning Barriers (Attitudinal & Academic Self-Efficacy) In Heterogeneous University Classes
مقایسه اثربخشی روش تدریس کار-محور تعاملی و غیرتعاملی بر موانع روان شناختی یادگیری زبان خارجی (نگرش منفی و عدم خودکارآمدی) در کلاس‌های نامتجانس دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the Educational Performance of Freshman University Students According to Intelligence, Identity Styles, Dimensions of Mental Health and Gender
پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان تازه‌وارد براساس هوش، سبک‌های هویت، ابعاد سلامت روان و جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Components of the Collaborative Management Model of a Classroom in 9th Grade in a Karaj District School
شناسایی مولفه های الگوی مدیریت مشارکتی درکلاس درس علوم پایه نهم مدارس ناحیه یک شهرکرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating clinical competency of nursing instructors of different levels from students’ point of view
بررسی صلاحیت بالینی مدرسین سطوح مختلف پرستاری از دیدگاه دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Brief Form of Professor-Students Rapport Scale-based on Classical Test Theory and Item-Response Theory
ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of association between Religious Beliefs and Anxiety of Students
بررسی ارتباط اعتقادات دینی و میزان استرس دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2020-4)


Registering and Improving the Quality of Nursing School Educational Processes Based on the FOCUS - PDCA Model
ثبت و ارتقاء کیفیت فرآیندهای آموزشی پرستاری بر اساس مدل FOCUS – PDCA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between mother's employment with happiness and academic self-efficacy of students
رابطه اشتغال مادر با شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Cognitive Flexibility on Relation of Academic Optimism, with Academic Vitality, Among High School Girl Students of Zanjan
نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Implicit Intelligence Theories, Supporting Autonomy and Epistemological Beliefs in Predicting Academic Engagement of Students
نقش نظریه های ضمنی هوش، حمایت از خودمختاری و باورهای معرفت شناختی در پیش بینی درگیری تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Religious Attitude and Academic Achievement in Students: Gender differences
تفاوت های جنسیتی: رابطه ی بین نگرش مذهبی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Negative Affection toward Self- Forgiveness and Decisional and general Procrastination in male Universitarian students of Tabriz University: Structural Equations Model
نقش میانجی عاطفه منفی در رابطه بین گرایش به بخشش خود و تعلل‌ورزی عمومی و تصمیم‌گیری دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Corrective Feedback (Written and Verbal) of Teachers in the Formative Evaluation of the Learning Love in First grade Male Students in the Ninth Grade of English language Learning
اثربخشی بازخوردهای اصلاحی(کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان عشق به یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Frequency, Method of Academic Cheating and Causes among Student of Ilam University of Medical Sciences, 2015-2016
بررسی فراوانی، شیوه های تقلب تحصیلی و علل آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال تحصیلی 1394-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 6 (2020-1)


The Effectiveness of city Ilam Elementary School Teachers Motivation in Educating Students and Reflecting on Family, Community and Educational System.
اثربخشی انگیزش معلمان مقطع ابتدایی شهر ایلام در تربیت دانش آموزان و بازتاب آن در خانواده، جامعه و نظام آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the implicit knowledge model and examining implications in that medical education
تحلیل الگوی دانش ضمنی و بررسی پیامدهای آن در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Basis of Axiology of coexistence Education for Improving the Iran Education System, Considering Adaptive Studies
مبانی ارزش شناختی آموزش همزیستی برای بهبود نظام آموزش‌وپرورش ایران با توجه به مطالعات تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Smartphone-Based Learning on the Knowledge of nursing students’ of adult basic cardiopulmonary resuscitation.
بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر نرم افزار گوشی هوشمند بر دانش احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان در دانشجویان کارشناسی پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of training of executive functions on the performance of quantitative reasoning, knowledge, and fluid reasoning among students with learning disabilities in the first and second grades of elementary school
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کمی، دانش و استدلال سیال در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری پایه های اول و دوم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Influence of Intellectual Capital on Organizational Performance with Organizational Learning Mediating
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه سازمانی با نقش واسطه‌گری یادگیری سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elite migration and its relationship to development: Opportunities and challenges for policymakers
مهاجرت نخبگان و رابطه آن با توسعه: فرصتها و چالش ها برای سیاستگذاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teachers' Attitudes toward Teaching-Learning Methods of Entrepreneurship Education in Elementary Education
نگرش معلمان به روش‌های یاددهی-یادگیری آموزش کارآفرینی در دوره ی ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 5 (2019-12)


The Effectiveness of Successful Intelligence Education on Girl's Student Test Anxiety
اثربخشی آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To investigate the effectiveness of meta-cognitive strategies on improving academic performance and social adjustment of students with academic failure
اثر بخشی راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با مشکل افت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between self-regulation, academic burnout and learning passion in predicting nursing student job adaptability
بررسی رابطه خودتنظیمی، فرسودگی تحصیلی و اشتیاق یادگیری در پیش بینی سازگاری شغلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Investigating the Factors Affecting on the Experiences of Medical Students of Guilan University of Medical Sciences
بررسی عوامل تاثیرگذار بر تجارب پژوهشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an Instructional Package of Optimal Self-esteem Based on Mindfulness and its Effectiveness on Reducing Anger and Anger Rumination
طراحی بسته آموزشی رشد عزت نفس بهینه مبتنی بر ذهن آگاهی و تاثیر آن برکاهش خشم و نشخوار خشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role-playing or jurisprudential inquiry model: A comparison of two active learning methods in teaching of professional ethics to nursing students
ایفای نقش یا جستجوگری به شیوه محاکم قضایی: مقایسه دو روش فعال در آموزش اخلاق حرفه ای به دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elationship between optimism and educational conflict with mediation role of hope for future of pre-university students
رابطه خوش بینی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی گری امید به آینده دانش آموزان پیش دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rehabilitation management curriculum’s educational needs assessment: a content analysis
نیازسنجی آموزشی رشته کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی : تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Real Time Electronic Formative Assessment in Medical Education and its Impact on Learning
بررسی تأثیر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ بر میزان یادگیری در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quality of Learning Experiences and Academic Competency of Students on Entrepreneurship Capacity of Master Students of Faculty of Literature and Humanities of Shiraz University
تاثیر کیفیت تجارب یادگیری و شایستگی تحصیلی دانشجویان در قابلیت‌های‌کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Styles Training on the Learning, Social Self-efficacy and Social Adjustment of Students
اثربخشی آموزش سبک های شناختی و فراشناختی بر یادگیری، خودکارامدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of fluctuations of attention on circadian and weekly rhythms among high school students
بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی توجه در دانش آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Self-Regulatory Learning Strategies, Student Conflict and Hope to Student in Student Advancement Forecasting
نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، درگیری تحصیلی و امید به تحصیل در پیش‌بینی پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of academic vitality, academic achievement and test anxiety of high school students in Khodabandeh high schools
مقایسه سرزندگی تحصیلی، کمک طلبی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان عادی و تیزهوش مدارس دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading Habits and Skills among Students: a Case Study of Babol University of Medical Sciences
عادت ها و مهارت های مطالعه میان دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2019-10)


The Relationship Between successful intelligence and Wisdom with Learning English in Male and Female Learners of Ghaemshahr, Babol and Sari cities
رابطه بین هوش موفّق و خِرَد با یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان دختر و پسر شهرستان های قائم شهر، بابل، ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating role of academic self-efficacy between self-regulatory learning strategies with academic engagement in undergraduate students of medical and paramedical sciences
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با درگیری تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of emotional freedom techniques on Students’ anxiety reduction and psychological wellbeing increase
اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب و افزایش بهزیستی روانشناختی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Educational Workshop based on interprofessional approach in Changing Health Science Students’ Attitudes towards Interprofessional Learning and Collaboration.
اثر بخشی کارگاه آموزشی مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر تغییر نگرش دانشجویان علوم سلامت به همکاری و یادگیری بین حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the main factors shaping and establishing leadership of managers: grounded theory method
تبیین عوامل اصلی شکل دهنده و استقرار رهبری خلاق مدیران: رویکرد داده بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationships between Perception of Classroom Environment and Academic Teacher-Regulation with Academic Performance through Self-Regulation Learning
روابط ادراک از محیط کلاس درس و معلم-تنظیمی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق خودتنظیمی یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between educational climate and academic vitality with the moderating role of social achievement goals among students of the Faculty of Nursing, Tabriz University of Medical Sciences.
بررسی رابطه جو آموزشی و سرزندگی تحصیلی با نقش تعدیلی اهداف پیشرفت اجتماعی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on relationship between emotional intelligance with stress coping strategies among paramedical students of Hamedan university of medical science in 1396
بررسی رابطه هوش هیجانی با راهکارهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Social-Emotional Learning Curriculum of Strong Kids on Social-Emotional Competence, Academic Resiliency and Sense of Belonging to School among Primary School Children of Affluent and Deprived Areas of Hamedan
مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلّق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical teaching and its shortcomings from the viewpoint of medical residents (Case study of Alzahra Isfahan Medical Education Center)
آموزش بالینی و کاستی های آن از دیدگاه رزیدنت‌های پزشکی( مطالعه موردی مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effectiveness of training Self-Regulation and Problem-Solving on Self-Efficacy and Academic motivation of female students in the ninth grade
مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediation Roles of Academic Buoyancy and Humor in relationship between Academic Emotions and Academic Engagement
نقش واسطه ای سرزندگی تحصیلی و شوخ طبعی در رابطه بین هیجانهای تحصیلی و درگیری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Communication Skills Level among Students at Qom University of Medical Sciences in 2017
ارزیابی سطح مهارت‌های ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the relationship between self-efficacious beliefs, goals of progress and the learning strategies with academic achievement Of students
یررسی رابطه بین باورهای خوداثربخش، اهداف پیشرفت و استراتژی های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical thinking disposition of postgraduate students of medical school in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, in 2017
گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکیجندی شاپور اهواز در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2019-8)


The effect of the flippingclassroom learning method on the nature of science and educational achievement of the female students of grade 10 in biology course in Tabriz city.
تاثیر روش وارونه(معکوس) بر ماهیت علم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم در درس زیست شناسی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing And Validating A Model For Entrepreneurship Education Students By Distance Education
طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش کار آفرینی دانشجویان مبتنی بر آموزش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation of academic conscience to academic burnout:The mediating role of academic goal orientation
رابطه وجدان تحصیلی با فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه گری اهداف پیشرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Correlation of Metacognitive Skills with Effectiveness of Teaching among Faculty Members
تبیین همبستگی مهارت های فراشناختی با اثربخشی تدریس در میان اعضاء هیأت علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing self-regulation in different motivational profiles in university students: a person centered analysis
مقایسه خودنظم دهی در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی: تحلیل فرد – محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teaching based on the Four-Component Instructional Design Model on the Students’ Learning in Physiology
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه ای بر میزان یادگیری درس فیزیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Academic Self - Efficacy of Students of Qom University of Medical Sciences in 2017-2018
ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Quality of Learning Experience and self-regulation with Academic Burnout.
ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی با فرسودگی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating students empathy and their school learning behaviors using Artificial Intelligence methods
بررسی همدلی دانش آموزان و رفتارهای یادگیری مدرسه ای با استفاده از روش های هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing, Midwifery and Operations Room students` perception of the educational environment of Kurdistan University of Medical Sciences
درک دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محیط آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Psychological Capital (i.e., Hope, Optimism, Self-efficacy, Resilience) in Student's Academic Commitment
نقش سرمایه های روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری) در تعهد تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2019-7)


Transformation Management in the Program of development and Innovation in Medical Science Education: A Survey of Experts' Viewpoints
مدیریت تحول در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی : پیمایش دیدگاه خبرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compilation of causal model of the relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students: with the role of mediation of emotional self-awareness
تدوین مدل علّی از رابطه بین کمال‌گرایی تحصیلی و تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجی‌گری خودآگاهی هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of mediation of mind-consciousness components in relation between different types of goal orientations with four-personality identities.
مدل یابی هویت تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف و نقش واسطه ای ذهن آگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

compare the effectiveness of teaching strategy learning and visualization and self-regulation training on student problem solving skills
مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم‌دهی بر مهارت حل مسأله دانش‌آموزان پایه هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of nursing Ph.D. education program in Iran and Yale Universities
مقایسه تطبیقی نظام آموزشی مقطع دکتری پرستاری در دانشگاه‌های ایران و ییل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of localizing the design and production of Meta-text based e-book on the levels of student learning and retention
تاثیربومی سازی طراحی و تولید کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن بر سطوح یادگیری و یادداری دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compilation and validation of teaching strategies-learning in the monotheistic fundamentalistic curriculum
تدوین و اعتباریابی راهبردهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی فطرت گرای توحیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and psychometric evaluation of measurement tools for Institutional research functions
طراحی و روان سنجی ابزار سنجش کارکردهای دانشگاه پژوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the viewpoints of faculty members and students about the quality of the use of coaching method in educational activities of faculty members
مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان در کیفیت کاربست روش مربی گری(کوچینگ) در فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Knowledge Management and Dimensions of Empowerment of the Educational Staff of Mazandaran University of Medical Sciences
رابطه مدیریت دانش و ابعاد توانمند سازی کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Structural Relationships Between Epistemological Beliefs and Mediating Learning Strategies on Anxiety in English Students
مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت شناختی با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2019-5)


The explanation of academic self-efficacy based on personality traits with mediating academic stress
تبیین خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با واسطه‌گری استرس تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Refelection of Ethical branding on Performance Indicators of Kerman University from the Performance of Factuly Members
بازتاب برندسازی اخلاقی بر شاخص‌های عملکردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از منظر اعضای هیات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-regulation Strategies on Math and Memory Performance of High School Students
تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Lifestyle Raises Health in the Quality of School Life and also Academic Adaptation of Secondary Students
نقش سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در کیفیت زندگی مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting of Students' Anxiety on the basis of Emotional Regulation Difficulties and Negative Automatic Thoughts
پیش‌بینی اضطراب دانشجویان بر اساس دشواری‌های تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify and Explain the Experience of Education Professionals and Student Teachers in the Process of identifying and shaping Professional Ethics
شناسایی و تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در فرایند شناسایی و شکل گیری اخلاق حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Genuine Leadership on Organizational Virtue with the Mediation of Psychological Capital
بررسی تأثیر رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی با میانجیگری سرمایه روان شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Integrative Self-knowledge, Experiential Avoidance and Self-Compassion in Test Anxiety of female Students
نقش خودشناسی انسجامی، اجتناب تجربی و شفقت خود در اضطراب امتحان دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of School-Based Model of Positive Psychological Interventions on Secondary Student's Academic Social and Behavioral Well-being
اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت‌گرای مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inquiry in Designing Conceptual Model of Curriculum: A Synthesis Approach
جستاری در طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی: رویکردی سنتزپژوهانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Motivation in the Relationship between Test Anxiety and Academic Procrastination with Achievement
الگویابی انگیزش در ارتباط بین اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloud Computing; A New Approach to Learning and Learning
رایانش ابری ؛ رهیافتی نوین در آموزش و یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Early Clinical Exposure by Peer assisted learning on Clinical Performance among First Year Nursing Students
تأثیر مواجهه زودرس توسط همتا بر عملکرد بالینی دانشجویان ترم یک پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of the Self-determination Educational Package on Self-directed Learning and Decision-making Styles among High School Students
اثربخشی بسته آموزشی خودفرمانی بر خود راهبری در یادگیری و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Academic Immaturity Student-Teachers in University of Cultural Studies: A Phenomenological Approach
شناسایی عوامل بی انگیزگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: رویکرد پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Class Management in explaining Academic Burnout and Research Procrastination
نقش مدیریت کلاس در تبیین فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Modeling of Educational resiliency in Students of Lorestan University of Medical Sciences
مدل‌یابی علّی تاب‌آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Self-directed Learning Ability Scale for Nursing Student
اعتباریابی مقیاس توانایی یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری (SDLI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Effective Interpersonal Communication training on Cognitive-Emotional Regulation, Academic Vitality and Psychological Hardiness of Nursing Students
اثربخشی آموزش ارتباط مؤثر بین فردی بر نظم بخشی شناختی- هیجانی، سرزندگی تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی دردانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of training Social and Emotional Skills on Improving Interpersonal Relationships among Students
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enrichment of English Language Curriculum with Assistive Technology Approach and its Impact on learning of Students with Physical-Motor Impairments: A New Strategic Approach to Inclusive Education
غنیسازی برنامه درسی زبان انگلیسی با رویکرد فناوری کمکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری دانشآموزان با آسیبهای جسمی – حرکتی: راهبردی نوین در جهت آموزش فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 6 (2019-3)


Comparison of academic performance and happiness in female students with low, moderate and high levels of physical activity
مقایسه عملکرد تحصیلی و شادکامی در دانشجویان دختر با سطح فعالیت بدنی کم، متوسط و شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between formative assessment with Academic engagement and Using Metacognitive Strategies in Medical Students
رابطه بین سنجش تکوینی با اشتیاق تحصیلی و استفاده از راهبردهای فراشناختی در دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Role-Playing Based Training Program about Empathy with Patient on Communication Skills Scores of Operating Room Students: A Quasi-Experimental Study
بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی مبتنی بر ایفای نقش با مضمون همدلی با بیمار بر نمره مهارتهای ارتباطی دانشجویان اتاق عمل: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model for Medical Students Empowerment of Value creating University
ارائه مدلی جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی با رویکرد استقرار دانشگاه ارزش آفرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Canonical Analysis of Self-Compassion Relation with Emotional Self-Awareness among Students of Medical Sciences
تحلیل کانونی رابطه خوددلسوزی با خودآگاهی هیجانی در میان دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Students Psychological Well-being based on Multicultural Experiences
پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس تجربه چند فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Viewpoints of Dental Students about Factors Affecting Bridge the Gap between Theoretical Education and Practical Training in Kermanshah University of Medical Sciences
بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد عوامل مؤثر بر شکاف بین آموزش‌های تئوری با عملی در دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between IQ and Metacognition and Academic Performance by Mediating Critical Thinking in Secondary School Students in Khoramdarrah
بررسی رابطه بهره هوشی و فراشناخت با عملکرد تحصیلی و میانجیگری تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر خرمدره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Functional Analytic Psychotherapy on Reducing Academic Burnout of Final Year Female Students Islamic Azad University (Khomeinishahr Branch)
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد (FAP) بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Educational System and the Newest Nursing Graduate Curriculum in Iran and Toronto: A Comparative Study
مقایسه نظام آموزشی و جدیدترین برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در ایران و تورنتوکانادا: یک مطالعه تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Faculty Members of Universities and Institutions of Higher Education with an Emphasis on Systematic Approach
بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر رویکرد سیستمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Dimensions and Components of Improving the Quality of Education in Pharmacy and Determine the Gap between the Existing and the Desired Situation
تعیین ابعاد و مولفه های ارتقاء کیفیت آموزش در رشته داروسازی و تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Modeling of University Manager’s Ethical Leadership Relationships and Educational Performance of Faculty Members with The Mediating Role of Their Professional Ethics in Comprehensive Units of Islamic Azad University
مدل ساختاریِ روابط رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای آنان در واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training Cognitive and Metacognitive Learning Strategies on Anxiety Test and Academic Performance of Nursing Students
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Learning Principles of Neuro-education Using Exploratory Study and Explaining its Educational Implications
تعیین اصول یادگیری مبتنی بر عصب - تربیت با استفاده از مطالعه اکتشافی و تبیین دلالت‌های آموزشی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Influence of Surgical Preference Card on Clinical Performance of Operating room Students in Isfahan’s Alzahra Hospital
بررسی تاثیرکارت ترجیحات جراحی بر عملکرد بالینی دانشجویان اتاق عمل در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Testing of Model of the Relationship between Perceived Social Support and the of Academic Well-being Components by Mediating the Self-efficacy Beliefs
آزمون مدل رابطه علّی حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه‌های بهزیستی تحصیلی با میانجی‌گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study on the Spiritual Health of Medical Students, A Way to Explain the Necessity of incorporating Spiritual Content into Medical Education Program: A Descriptive Cross-sectional Study
بررسی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی، راهی برای تبیین ضرورت گنجاندن محتوای معنوی در برنامه آموزش پزشکی: یک مطالعه توصیفی– مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Creativity of Students interested in Computer Games by Style, History and Hours of Play
مقایسه خلاقیت دانش آموزان علاقه مند به بازی‌های رایانه‌ای بر حسب سبک، سابقه و میزان ساعت انجام بازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Procrastination, Academic Burnout, Academic Performance and Related Factors in Nursing Students of Gonabad School of Nursing and Midwifery in 2016
بررسی وضعیت تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigate Students’ Motivation to Communicate Teacher-Students in Kermanshah University of Medical Sciences in 2016-17
بررسی عوامل انگیزشی در برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (سال 96-1395)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2019-1)


Designing Agility Enablers Model in Universities
طراحی الگوی توانمندسازهای چابکی در دانشگاه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of Midwifery Department, Nursing and Midwifery Faculty of Shahrekord University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه آموزش مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Explaining a Framework for Professional Competencies of Primary School Student-Teachers at Farhangian University
طراحی و تبیین چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجو معلمان دوره ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship among Educational, Social and Cognitive Presences with Students' Academic Performance in E-learning Courses. A Path Analysis Study
بررسی ارتباط حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی با عملکرد تحصیلی فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی: یک مطالعه تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Structural Model for Academic Well-being of Students of Tabriz Medical Sciences Based on the Sense of Coherence and Self-Compassion by Mediating Responsibility
تدوین مدل ساختاری بهزیستی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس حس انسجام و خوددلسوزی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Project-based learning method tasks and its effects on Learning Style of the Undergraduate Students of Operating Room
طراحی تکالیف پروژه محور و تأثیر آن بر سبک یادگیری دانشجویان کارشناسی اتاق عمل عنوان مکرری: طراحی تکالیف پروژه محور و تأثیر آن بر سبک یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experience of Education Experts and Human Resources' Management in Upgrading the Professional Merits of Student-Teachers’ Training of Farhangian University (a Phenomenological Study)
تبیین تجربه متخصصان تعلیم و تربیت و مدیریت منابع انسانی در ارتقاء شایستگی و صلاحیت‌های حرفه‌ای در فرایند آموزش برای دانشجو- معلمانِ دانشگاه فرهنگیان (یک مطالعه پدیدارشناسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constructing and Evaluating the Reliability and Validity of the Philosophical thinking Questionnaire
ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه تفکر فلسفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and validation of faculty member's cognitive empowerment model in blended learning environments
طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط‌های یادگیری تلفیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Pattern of Organizing teaching Strategies on improving your Needs Determination and Meaning of Education in Learning English (Case Study: Lorestan University of Medical Sciences Faculty Students in Secondary School)
تأثیر آموزش به روش الگوی پیش‌سازمان‌دهنده بر نیازهای خود تعیین‌گری و معنای تحصیل در یادگیری زبان انگلیسی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دوره متوسطه دوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Critical Thinking, Metacognitive reading Strategies and Academic Delay of Gratification in Student- Teachers according to Gender and Feild of Study
مقایسه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی در دانشجو معلمان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Integrated Effectiveness of Self-monitoring Strategies and Meta Cognitive Scaffolding on reading Comprehension and reading Motivation of Fourth Grade Elementary Students
اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HIV/AIDS Curriculum for the Secondary Schooling Health Educators
طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/AIDS برای مربیان بهداشت دوره آموزش متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Role of Moral Intelligence and Cell Phone Addiction in Academic Procrastination of Students
بررسی نقش هوش اخلاقی و اعتیاد به تلفن همراه در اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the Curriculum Model Based on the Development of Problem-Solving Skills at the Undergraduate Nursing
طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت‌های حل مسأله در مقطع کارشناسی رشته پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking the Inhibitors of Scientific Production in University of Tabriz: The Viewpoint of Academic Staff
رتبه بندی عوامل بازدارنده تولید علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Design of Keller's Educational-Motivational Package and its Effectiveness on Student Motivation
تدوین و طراحی بسته آموزشی- انگیزشی کلر و اثربخشی آن بر میزان انگیزش دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Internet addiction: How University Students Are Affected?
ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Role of the Mediator of Mindfulness in the Relationship between the Basic Mental Needs and Physical Health of Medical Students
مدلسازی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین نیازهای بنیادی روانی و سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing The Method Of Teaching Through Social Network And Face Training And Its Impact On The Level Of Learning And Retention Of Adult Students In The Social Sciences
مقایسه روش آموزش از طریق شبکه اجتماعی و آموزش حضوری و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان بزرگسال در درس علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Philosophy Education Program for Parents and its Effectiveness with the Philosophy Education Program for children in Ethical evolution and Self-governing of the sixth grades female elementary school students.
طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of computer-based educational simulation on mental well-being and lifelong learning in students
تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام‌العمر در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2018-10)


Design, Development and Validation of Learning Environment Model Based on Real Time Electronic Formative Assessment
طراحی، توسعه و اعتباریابی الگوی محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Academic Burnout based on Obsessive Compulsive symptoms and Procrastination
پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس نشانه‌های وسواس فکری-عملی و اهمال‌کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Shoenaker’s Self-Encouragement Training on Feelings of Loneliness among University Students
اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Nurses’ Performance Regarding Patient Education from Patients’ Standpoint
ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار پرستاران از دیدگاه بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational and Economic Factors Impacting on Development of Human Resources in the Educational System
عوامل سازمانی و اقتصادی موثر بر بالندگی منابع انسانی در نظام آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Concept and Dimensions of Spirituality in Teaching from the Point of View of the Seminaries and Universities Professors and Students
تبیین مفهوم و ابعاد معنویت در تدریس از دیدگاه اساتید حوزه، دانشگاه و دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the Structural-Health Factors Affecting the Development of the School Self-Assessment Pattern and Examining its Current Situation: A Mixed Approach
شناسایی عوامل ساختاری-بهداشتی اثرگذار بر تدوین الگوی خودارزیابی مدارس و بررسی وضعیت موجود آنها: رویکرد آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Managers’ Productivity of Open and Distance Universities Proposing a Model and Remedial Strategies
چالش‌های بهره وری مدیران دانشگاههای باز و از دور با ارائه مدل و راهبردهای اصلاحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Hidden Curriculum Components in the Professional Adaptation of Tabriz University Students
نقش مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان در سازگاری حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the State of Impatience and related Factors among Medical Students of Islamic Azad University of Qom
بررسی وضعیت بی حوصلگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Thinking on the Quality of Training and the Presentation of a Paradigmatic Model (Case Study: Technical and Vocational Organization)
نواندیشی در کیفیت آموزش و تدوین یک مدل پارادایمی (مطالعه موردی: سازمان فنی و حرفه‌ای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Social Relationships and Academic Achievement of 10th Grade Female Students based on Their Degree of Dependence on Virtual Social Networks
مطالعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم با توجه به میزان وابستگی آنها به شبکه‌های اجتماعی مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Electronic Learning System of Medical Education (Case Study of Shahid Beheshti Medical School)
ارزیابی سیستم یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی (مطالعه موردی دانشکده آموزش پزشکی شهید بهشتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Universities’ Educational Functions in developing the Third Generation Universities: Designing a Conceptual Model
تأملی بر کارکرد آموزشی دانشگاه‌های نسل سوم در ایران: ارائه الگوی مفهومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Use of Instructional Visual-auditory Media and Softwares by Primary Teachers of Tabriz City
عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه‌های دیداری – شنیداری و نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educating Cognitive Self-compassion on Academic Well-being
بررسی تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Excessive Use of Mobile Phone and the Academic Burnout and Experience of Distress of Students
رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Intelligence and the Post-graduate Students' Perceptions of the Classroom Structure and the Intermediate role of Self-Efficacy Beliefs
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساختار کلاس و نقش میانجی باورهای خودکارآمدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2018-9)


Evaluation Quality of Ambulatory Medical Education in a Hospital Education
ارزیابی کیفیت آموزش درمانگاهی در یک بیمارستان آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Spiritual Curriculum Model in Social Studies Course for the Development of Spiritual Health of Learners
الگوی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی به‌منظور توسعه سلامت معنوی فراگیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of academic failure and its associated factors on Students of different levels in Mazandaran university of medical science
بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a lean university model for public universities (Case study: Farhangian Teacher Education University (FTEU))
طراحی الگوی کیفی دانشگاه ناب برای دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of critical thinking based on Vygotsky's constructivism theory on the level of critical thinking among the students in the fifth grade elementary school.
تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن گرایی ویگوتسکی بر میزان تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of laboratory sciences bachelor degree curriculum in Iranian universities
ارزیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting the Process of Commercialization and Innovation in Medical Sciences Research
بررسی عوامل موثر بر روند "تجاری سازی تحقیقات علوم پزشکی" از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of academic self-efficacy and academic self-handicapping in academic Procrastination
نقش خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی در اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Use of Social Networks with Academic Performance Achievement Motivation in Students of Kurdistan University of Medical Sciences
بررسی ارتباط استفاده از شبکه‌های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ways of Using Its College Teachers from Virtual Social Networks in Education
شیوه‌های بهره‌گیری دبیران کاردانش از شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation in to the Effect of Cyber Citizenship Skills on the Optimal Use of Cyberspace and Academic Engagement of Medical Students of Shiraz University of Medical Sciences
بررسی تأثیر مهارت‌های شهروندی سایبری بر استفاده بهینه از فضای مجازی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mastery Goal Structure and Academic Dishonesty; the Mediatory Role of Learning Goal Orientation
ساختار هدفی تبحری و بی‌صداقتی تحصیلی: نقش میانجی جهت‌گیری هدف یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of the Factors Influencing Students' Social Capital: A Step Towards Social Development
بررسی عوامل موثربر سرمایه اجتماعی دانشجویان: گامی به سوی توسعه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mobile Phone Education on Creativity, Self-Concept and Self-Efficacy of Radiology Students
اثربخشی آموزش از طریق تلفن همراه بر خلاقیت، خودپنداره و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رادیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships between Self-Regulated Learning and Academic Success among Students of Paramedicine Faculty of Hamedan University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effective Factors on Student and Professor Communication and Education from the Perspective of Residents and Interns of Iran University of Medical Sciences
مقایسه عوامل مؤثر در آموزش و برقراری ارتباط دانشجو و استاد از دیدگاه دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Externship curriculum for public health Course in Yazd University of Medical Sciences using CIPP model
ارزشیابی برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از الگوی CIPP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey the Relationship between the Use of Virtual Social Networks with the Enthusiasm and Academic Engagement
بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با اشتیاق و درگیری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Organizational Culture Study of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences from the Viewpoint of Faculty Members Based on Hofstede Model 2015
فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزداز دیدگاه اعضای هیئت‌علمی بر مبنای مدل هوفستد سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of social-emotional learning program on Saqqez’s fifth graders male students’ psychosocial competencies and school satisfaction
تاثیر برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی بر شایستگی های روانی – اجتماعی و رضایت از مدرسه دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان سقز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2018-7)


The Relationship between Organizational Self-imaging and Student Academic Success
رابطه تصویر ذهنی سازمانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Cognitive and Metacognitive Learning Strategies, Academic Optimism and Academic Engagement in Predicting Academic Vitality of Nursing Students
نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش‌بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The competency model of commanders from the Perspective of The supreme commander-in-chief of the Armed Forces
الگوی شایستگی‌ فرماندهی از منظر فرماندهی معظم کل قوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Guidance and Counseling Needs of Students
بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Connectivism Instructional Method on English language learning of Students in Comparsion with Communicative and Grammar-Translation Methods
اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای آموزش ارتباطی و دستور-ترجمه بر یادگیری زبان انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Approach of Full-time Faculty Members in Clinical Practice: A Qualitative Study
رویکرد و عملکرد اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت در طرح تحول سلامت – مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Model for Explanation of the Relationship of Students’ Internal Motivaltion with Teacher Demographic Characteristics: Mediating Role of Learning Styles, Thinking Styles
مدل پردازی رابطه ویژگی‌های جمعیت شناختی معلم با انگیزش درونی دانش آموزان با میانجیگری سبک‌های یادگیری، سبک‌های تفکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students’ Standpoint about Qualitative Assessment of Performance of Faculty Members
دیدگاه دانشجویان در خصوص ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship between thinking Skills with Academic Self- Efficacy in Students at Universities of Kashan and Medical Sciences
بررسی رابطه بین مهارت‌های تفکر با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Well-Being and Academic Burnout in Predicting Students' Academic Eagerness
نقش بهزیستی اجتماعی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on OSCE for clinical evaluation of nursing and midwifery students in Iran
مروری بر وضعیت آسکی در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for Improving the Quality of Education in Pharmacy Case Study: (Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences & Health Services)
ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش در رشته داروسازی مورد: (دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discrimination of Students with High and Low Academic Burnout on The Basis of Test Anxiety, Alexithymia and Academic Achievement
تمایز دانشجویان با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس اضطراب امتحان، نارسایی هیجانی و عملکرد تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate and Resources of Stress in Clinical Education and its Relationship with Some Characteristics of Students, Instructors and Clinical Environment
میزان و منابع استرس در آموزش بالینی و ارتباط آن با برخی ویژگیهای دانشجویان، مربیان و محیط بالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Academic Procrastination Based on Emotional Intelligence with Mediating Role of Psychological Capital in Medical Sciences Students
پیش‌بینی اهمال‌کاری‌تحصیلی بر اساس هوش‌هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه‌روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Flourishing of Tehran Teachers and it’s affecting Demographic Variables
شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Future Changes in Higher Education and the Vision of Future Universities
تغییرات آتی آموزش عالی و دور نمای دانشگاه‌های آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the professional competencies of instructors in the e-learning environment
تبیین شایستگی های حرفه ای مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Academic Self-Efficacy, Academic Resilience, Academic Adjustment, and Academic Performance among Medical Students
رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of educational planning and intelligence beliefs with creativity among Medical students
رابطه برنامه ریزی آموزشی و باورهای هوشی با خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2018-5)


The Explanation of the Components of the E-Learning System and its Relationship with the Satisfaction of Faculty Members in Payame Noor University
تبیین مولفه‌های سامانه آموزش الکترونیکی و رابطه آن با رضایت اساتید دردانشگاه پیام نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Implementation of the Standards of the World Federation of Medical Education (WFME) during the Internship Period of One of the Tehran University of Medical Sciences
بررسی میزان تحقق استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) در دوره دستیاری داخلی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Achievement Motivation and Academic Burnout Mediating Role of Self-Efficacy Tehran University students
رابطه انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Academic Burnout and its Relationship with Cognitive Emotion Regulation Strategies and Academic Resilience Students of Shahrekord University of Medical Sciences
بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-compassion, Social Support and Hope with Persecution of Nursing Students
رابطه شفقت خود، حمایت اجتماعی و امیدواری با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Role of Myers/Briggs Personality Traits in Predicting Students' Academic Procrastination in Tabriz University of Medical Sciences
بررسی نقش تیپ‌های شخصیتی مایرز/بریگز در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Training Program based on Cognitive- Behavior Approach on Academic Emotions in Students with Academic Self-Defeating Behaviors
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Relationship between Psychological Capital and Academic Resiliency with Internet Addiction of Students
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of self-Monitoring Strategy on Students ' Social Anxiety Disorder
اثر بخشی آموزش تکنیک خودنظارتی بر اختلال اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Validating the Components of the Coaching Skill among Faculty Members of Medical Sciences University of Isfahan
شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‌های مهارت مربی گری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Hierarchical Analysis of Factors affecting Medical Student’s Absenteeism, by Focusing on University System
تحلیل سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر دانشگاه گریزی دانشجویان علوم پزشکی با تمرکز بر سیستم دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mentorship Program on Stressors and Self-Confidence of Nursing Students in the Clinical Settings in 2015-2016
تأثیر برنامه منتور شیب بر عوامل تنش زا و میزان اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری درمحیط بالینی سال 95-94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prediction of academic burnout based on the emotion dysregulation and social support in nursing students
پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس دشواری تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational and Research Competencies Required by Students to Succeed in College Life
شایستگی‌های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان برای موفقیت در زندگی دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of application measure of effective teaching components by faculty members of Isfahan University based on the results of " Students’ evaluation" and " professors’ Self-evaluation"
بررسی مقایسه‌ای میزان کاربست مؤلفه‌های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر اساس نتایج "ارزشیابی دانشجویان" و "خودارزیابی استادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticipating University students' academic performance based on their cognitive style and academic procrastination
پیش بینی عملکرد درسی دانشجویان براساس سبک های شناختی و اهمال کاری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Undergraduate Midwifery Students of Shiraz University of Medical Sciences from Clinical Evaluation using LOGBOOK
رضایتمندی دانشجویان مقطع کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ارزشیابی بالینی به روش دفترچه ثبت مهارت‌های بالینی (LOGBOOK)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The reflection of professional ethics in undergraduate nursing textbooks
بازتاب اخلاق حرفه‌ای در کتب درسی رشته پرستاری در دوره کارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Internal-External Motivation for Learning Based on Attribution Styles and Self-Efficacy in Medical Sciences Students
پیش بینی انگیزش درونی- بیرونی برای یادگیری بر اساس سبک‌های اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Breath’s Thinking Strategies Training on Subjective Well-Being and Tolerance of Ambigutiy Among Female Secondary High Schools Students in Khorramabad City
تأثیر آموزش راهبردهای وسعت‌بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 6 (2017-11)


Explain and Validate the Components and Indicators of Internationalization of Virtual Colleges
تبیین و اعتبار سنجی مؤلفه‌ها و شاخص‌های بین المللی سازی دانشکده‌های مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Status of The Successor Program of University Administrators (A Case Study at Ardebil Islamic Azad University)
بررسی وضعیت برنامه جانشین پروری مدیران دانشگاه(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of The Combination of an Educational Package of "Legitimacy in Midwifery" and Student-Centered Learning in Order to Improve the Quality of Law and Forensics Course in Midwifery
اثربخشی روش تلفیقی بسته آموزشی" قانون مداری در حرفه مامایی" و آموزش دانشجو محور در ارتقا کیفیت واحد درسی حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing of Human Rights Curriculum in Higher Education: A Qualitative Study
برنامه‌درسی حقوق بشر در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Personality Traits and Job Stress With Job Burnout Among the Faculty Members of Medical Sciences Universities
ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و تنش شغلی با میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Student-Teachers High-Risk Behaviors Based on Academic Identity and Academic Motivation
تبیین رفتارهای پرخطر دانشجو - معلمان بر اساس هویت تحصیلی و انگیزش تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Effective Dimensions and Components on Academic Human Resources Empowerment, Emphasizing the Third and Fourth Generation of Universities With Fuzzy Delphi Approach: Presenting a Conceptual Model
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: ارائه یک الگوی مفهومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate The Relationship Between Positive and Negative Perfectionism With Emotional Well-being and Academic Engagement in Nurse’s Students
بررسی رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی با بهزیستی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on The Acceptance of Mobile Learning Among Students of Tabriz University and Tabriz University of Medical Sciences
عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری از طریق موبایل در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Directed Learning Readiness and The Associated Contextual Factors Among Kermanshah University of Medical Sciences Students
آمادگی برای یادگیری خود راهبرد و عوامل زمینه‌ای مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Validation the Iranian Scale of Lifelong Learning Approach Measuring Among Medical Students
ساخت و رواسازی مقیاس ایرانی سنجش رویکرد یادگیری مادام‌العمر در بین دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 5 (2017-10)


Exploring students’ attitudes towards Dynamic E-Assessment
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

What Criteria Do Students Use to EvaluateTheir Teachers?
دانشجویان با چه معیارهایی اساتید خود را ارزشیابی می کنند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Strategic Planning Models of Universities(A Case study: Iran’s Higher Education)
مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ها (مطالعه موردی : آموزش عالی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing of Peace Curriculum in Higher Education: A Qualitative Study
تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic Resilience and Burnout Relationship of The Student of Qom University of Medical Sciences
ارتباط تاب‌آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Academic Buoyancy Based on Perception of Learning Environment and Psychological Hardiness in Medical Sciences Student
پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان‌شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstructing Academic Staff Development Program: by Implementing a Supervised and Feedback on Experience Strategy in Order to Improve Their Teaching Skills in lesson Planning
بازسازی برنامه توانمندسازی اساتید از طریق بکارگیری استراتژی مداخله ایی "تجربه نظارت شده و بازخورد بر تجربه" با هدف ارتقای مهارت‌های آنها در طراحی برنامه درسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on The Relationship Between The Use of Virtual Social Networks and Self-Regulated learning Strategies on Student
بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دردانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Academic Independence Gap Based on University Experts (The Case of Babol University of Medical Sciences and Noushirvani Technical University)
بررسی شکاف استقلال دانشگاهی ازدیدگاه خبرگان دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل و صنعتی نوشیروانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2017-10)


Effectiveness of Educational Program Based Cognitive Load in Learning Efficiency of Algebra Concepts Among 7th Grade Girl Students in Tehran
اثر بخشی برنامه آموزشی بار شناختی بر کارایی یادگیری مفاهیم جبر در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validation of Mobile-based Instruction Model For Diabetes Self-care
طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation The Effectiveness of Need-entered Workshops on Improving The Knowledge and Teaching Skills of Islamic Education Courses (Medical Sciences Universities of Tehran)
سنجش میزان اثربخشی کارگاه های آموزشی نیاز محور در ارتقاء دانش و مهارت تدریس اساتید دروس معارف اسلامی (دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Ranking of Educational (Administrative) Services Quality From Students Opinion (A case Study on Mazandaran University of Science and Technology)
ارزیابی و رتبه بندی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان(مطالعه موردی دانشگاه علوم و فنون مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating in Positive Psychology Variables: Foresight The Academic Buoyancy Based on The Meaning of Life
کنکاش در سازه‌های روان‌شناسی مثبت‌نگر: پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس معنای زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Test Anxiety in Pre-university Students in Qom and Its Related Factors in 2016
بررسی اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر قم و عوامل مرتبط با آن در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Examined Mediating Role of Resiliency in The Perception of Academic Support and Academic Buoyancy
بررسی نقش واسطه‌گری تاب‌آوری در رابطه حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Dark Triad Personality (i.e., Machiavellianism, Narcissism, and Psychopathy) and Students’ Academic Self-Efficacy
رابطه ویژگی‌های شخصیت تاریک (ماکیاولی، خودشیفتگی و جامعه‌ستیزی) با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experience of Education and Training and Health Education Specialists With Available Obstacles on Aspects of Planning Health Education and Health Promotion in Schools With Emphasis on Problem Solving Solutions
تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت با موانع موجود در لایه‌های برنامه‌ریزی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس با تأکید بر راهکارهای برای رفع آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Problem Based Learning and Concept Mapping on Critical Thinking Disposition of Nursing Student
مقایسه تأثیر روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2017-8)


Mobile Health Services: Past, Present, Future
خدمات سلامت همراه: گذشته، حال، آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Structure of Educational Information Management in Universities of Medical Sciences
ساختار مدیریت اطلاعات آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Pattern of Professional Development of Clinical Department Chairs: A Case of State Universities of Medical Sciences in Tehran
ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزش بالینی: مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify and Analyze The Components Affecting The Atudents’ Retention in E-learning Environment
شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر ابقاء دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying The Quality of Electronic Tests in The Student Satisfaction
بررسی کیفیت آزمون‌های الکترونیکی بر میزان رضایت دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fitting and Path Analysis نnowledge Management Model and هts Role in the Creativity Faculty Members (The Case of Implementing Universitis Distance Education)
برازش و تحلیل مسیر مدل مدیریت‌ دانش و نقش آن بر خلاقیت اعضای هیئت‌ علمی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های مجری آموزش از دور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Validation of Metacognition Questionnaire
ساخت و رواسازی پرسشنامه فراشناخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Self-Efficacy and Achievement Motivation and Academic Adjustment in the First Year Undergraduate Students of Kerman University of Medical Sciences in 2015
بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2017-7)


Investigate the Impact of Cybernetic Management Functions on the Flexibility of Doctors in the Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences
بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف‌پذیری پزشکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی در سطح تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on The partnership Rate of Medical Universities with other Sectors
بررسی میزان شراکت دانشگاه های علوم پزشکی با دیگر بخش ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assesment of Nursery and Midwifery Graduate Student Self Evaluation
سنجش میزان خود ارزشیابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Problematic Mobile Usage and Academic Performance Among Students: The Mediating Role of Sleep Quality
رابطه استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای کیفیت خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Perceived Social Support From family and Psychological Resilience with Academic Self-Efficacy Among University Students
رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Academic Performance of high School Students Based on Meta-Cognitive Skills and Self-Regulation
پیش بینی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه بر اساس مهارت‌های فراشناختی و خودنظم بخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Education and Health Promotion Curriculum of Grade six is Based on the Assumption of Health System
برنامه درسی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کل کتب دوره ششم ابتدایی بر اساس مفروضه‌های نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Innovative Method on Creativity and Learning Students of Lesson Microbiology Medical Sciences
بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و یادگیری درس میکروب شناسی دانشجویان علوم پزشکی ارتش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2017-5)


Effectiveness of Coping Skills on Depression, Anxiety and Stress in Mothers of Adolescents with Type I Diabetes
تأثیرآموزش مهارت‌های مقابله با تنیدگی بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Health-Promoting with Academic Stress, life Skills and Risky Behaviors Among Students
اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارت‌های زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a learning Quality Model Based on Siemens Connectionism theory in Universities Executing Distance Education
طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه‌های مجری آموزش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relationship Between Physicians Critical Thought With Patient’s Satisfaction Level in Sina Medical Center of Tabriz City
بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران در مرکزآموزشی درمانی سینای تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Self-efficacy on Achievement Motivation of Medical Sciences Students
بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی برانگیزش پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Professors, Spiritual Characteristics for Role- Modeling Education
شاخصه های معنوی اساتید در آموزش الگو محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of E-Portfolio on learning of Emergency Medical Students in Pharmacology Courses
تأثیر به‌کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری دانشجویان فوریت‌های پزشکی در درس داروشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) on Practical Learning of Nursing Students in Intense Care Unit
اثربخشی آزمون مشاهده مستقیم مهارت‌های بالینی (SDOP) بر یادگیری مهارت‌های عملی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژهICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Sexual Health Training in Schools
امکان‌سنجی آموزش مهارت‌های بهداشت جنسی در مدارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 6 (2017-2)


Competency-based medical education and meta-competencies in general physician
آموزش پزشکی مبتنی بر شایستگی و فراتوانایی های پزشکی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perusal the factors affecting on the implementation of Massive Open Online Courses (MOOC) in higher education (Mixed Method)
مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره‌های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Relations between Goal Orientation (skill-oriented, performance-oriented, performance-avoidance) and Metacognition With Subjective Well-Being and Academic Self-Efficacy Among the Students
رابطه جهت‌گیری هدف (تبحری، عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of two types of physical fitness on consolidation (Based on promotion) of Students’ explicit motor memory
مقایسه دو روش آمادگی بدنی بر تحکیم (مبتنی بر ارتقاء) حافظه حرکتی آشکار دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three-dimensional simulation of geometry concepts on students learning and retention in third grade of high school
تاثیر شبیه سازی آموزشی سه بعدی مفاهیم فضایی درس هندسه بر یادگیری – یادداری دانش آموزان سال سوم متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Views of Academic Staffs and Students about the Evaluation of professors in Practical and Internships Lessons
مقایسه نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره فرم‌های ارزشیابی اساتید دروس عملی و کارورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of motivational factors of personal goal orientations, academic self-efficacy and academic press on academic cheating behavior of pharmacy students.
نقش عوامل انگیزشی جهت‌گیری‌های هدفی شخصی، خودکارآمدی تحصیلی وفشارتحصیلی در تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the research for producing Plastination samples in Iran Abstract
مروری بر پژوهش های صورت گرفته جهت تهیه نمونه های پلاستینه شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 5 (2016-12)


An Enquiry into Learning Culture with Knowledge Sharing Approach: The Case of Faculty Members at Birjand University of Medical Sciences
بررسی فرهنگ یادگیری با رویکرد تبادل دانش در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between test anxiety and academic performance of Nursing and Emergency Medical Technician students
بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Emotional Working Memory Training on Execution Functions of children with Attention deficit/hyperactivity disorder
اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی برکنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness training of self-management skills with academic alienation, academic persecution and bullying high school students
اثربخشی آموزش مهارت های خودمدیریتی بر از خودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی و زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

investigating the effective factors on acceptance of ICT among students based on technology acceptance Model 3
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان بر اساس الگوی پذیرش فناوری 3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Simulation Training on Midwifery Students' Clinical Competence in vaginal Breech delivery
تاثیر آموزش انجام زایمان با نمایش بریچ به روش شبیه سازی بر میزان دانش و مهارت دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shareable Content Object Reference Model: A model for the production of electronic content for better learning
اسکورم مدلی برای تولید محتوی الکترونیکی جهت یادگیری بهتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity for learning the knowledge and skills required for nurses in disaster
ضرورت یادگیری دانش و مهارت‌های لازم برای پرستاران در بلایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2016-10)


Designing a Knowledge management model with an emphasis on Creativity and development of faculty members in universities executing distance Education
طراحی الگوی مدیریت‌دانش با تأکید بر خلاقیت و بهسازی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Identity style, Self-monitoring and Fear of Success in Normal and Anxiety Medical Sciences University students
مقایسه سبک‌های هویت، خود نظارتی و ترس از موفقیت در دانشجویان مضطرب و عادی دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Teaching quality based on Hénard & Roseveare model from the PhD students perspective
ارزشیابی تدریس کیفی بر اساس مدل هنارد و روسور از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Develop proposed strategies to implement integration strategy in nursing curriculum in Iran
تدوین راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای استراتژی ادغام در برنامه درسی کارشناسی پرستاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Self- Efficacy and Psychological Resiliency in Academic Procrastination of Students
نقش خودکارآمدی و تاب آوری روان شناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Causal Relationships of Academic Self-handicapping of Students
الگوی علّی خود ناتوان‌سازی تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting academic buoyancy based on cognitive, motivational and behavioral involvement among students of Lorestan University of Medical Sciences
پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between metacognitive strategies with self-directed learning among students of Qom University of Medical Sciences
بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی با یادگیری خود راهبر در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2016-8)


Content analysis of Basic Education Development Plan based on the Assumption of Health System with an Emphasis on Education
تحلیل محتوای طرح تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش ایران بر اساس مفروضه های نظام سلامت با تأکید بر آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Efficiency of Education with an Emphasis on Multiple Solutions on the Students' Attitude Towards Math
بررسی اثربخشی آموزش با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه در نگرش دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Quality of Assessment System of Students’ Performance in Virtual Education in Iran and Russia
بررسی کیفیت نظام ارزیابی عملکرد دانشجویان در آموزش مجازی ایران و روسیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Use Social Networks on the Girls Students Academic Achievement
تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Nursing PhD Education System and Curriculum in Iran and John Hopkins School of Nursing
مقایسه تطبیقی نظام آموزشی و برنامه درسی در دوره دکتری پرستاری ایران و مدرسه پرستاری جان هاپکینز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between the Family Function with Academic Self-Regulation among the Nursing Students
رابطه عملکرد خانواده با خودتنظیمی تحصیلی در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation among Quality of Life, Life Style, Academic Performance with Academic Achievement in Isfahan University of Medical Sciences student’s
رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenology of Affective Domain, Neglected Element of the Nursing Curriculum
پدیدارشناسی بعد عاطفی؛ عنصر مغفول برنامه درسی رشته پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2016-7)


Role of psychological capital in academic burnout of Students
نقش سرمایه روان‌شناختی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the relationship between internet addiction and Academic Engagement of students
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اشتیاق تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between motivation and academic performance in students at Birjand University of Medical Sciences
رابطه ابعاد انگیزش با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between mindfulness and emotion regulation with academic Procrastination of Students
رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictions dimensions of academic engagement based capital components psychological
پیش‌بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between ego strength and metacognition among male and female students
رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of clinical education (A case study in the viewpoints of nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Falavarjan Branch)
کیفیت آموزش بالینی (یک مطالعه موردی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education management based on strategies of educational neuroscience on student’ learning improvement
تأثیر مدیریت آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2016-4)


Evaluation level of clinical belongingness in bachelor nursing students
بررسی میزان تعلق پذیری بالینی در دانشجویان کارشناسی پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between critical thinking skills with creativity and academic achievement in students Qom University of Medical Sciences
رابطه بین مهارتهای تفکر انتقادی با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predict of academic self-efficacy through social Well-Being of Students at University of Medical Sciences
پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of nursing students’ Satisfaction about two methods of demonstration and simulation for training of mask making against chemical attacks
مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از دو روش نمایش و شبیه سازی در آموزش ماسک گذاری دربرابر حملات شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and validation of a scale to assess the quality of universities in Iran
طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Persecution and perfectionism with Academic achievement and Burnout in medical students
رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of learning levels in chemical element nursing with three approaches: web-based electronics training, multi-media software packages and lecturing
مقایسه سطوح یادگیری پرستاران به سه روش آموزش الکترونیکی تحت وب، بسته ی نرم افزار چند رسانه ای و سخنرانی در آموزش مراقبت‌های پرستاری عوامل شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of medical records and health information technology students’ satisfaction from their educational field at Kerman University of Medical Sciences
مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از رشته تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of Web-based Education and Traditional Education on midwifery students about survey of fetus health
بررسی اثربخشی آموزش سنتی در مقایسه با آموزش مجازی در یادگیری درس ارزیابی سلامت جنین در دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between intelligence quotient and self-regulation in students at Birjand University of Medical Sciences
بررسی ارتباط میان بهره هوشی با خودنظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 6 (2016-2)


Role of Social Well-Being and Academic Vitality in Predicting the Academic Motivation in Nursing Students
نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Environment of Rasoul-e-Akram Hospital; Viewpoints of Speech-Therapy Learners
محیط آموزشی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)؛ دیدگاه کارورزان گفتاردرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Teaching by Group Guided Discovery Learning, Questions & Answers and Lecturing Methods on the Level of Learning and Information Durability of Students
مقایسه تاثیر تدریس به سه شیوه اکتشافی هدایت‌شده گروهی، پرسش و پاسخ و سخنرانی بر سطح یادگیری و ماندگاری اطلاعات دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Educational Objectives Achievement in Health and Community Medicine Internship Course; Interns Viewpoint
میزان تحقق اهداف آموزشی دوره کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی؛ دیدگاه کارورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Students Satisfaction of Traditional and Integrated Teaching Method in Physiology Course
مقایسه رضایتمندی دانشجویان از تدریس فیزیولوژی به روش سنتی و تلفیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Achievement Goals and Academic Self-Efficacy; Mediation Role of Academic Engagement
رابطه بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی؛ نقش میانجی درگیری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Academic Aspiration based on Spiritual Intelligence and Tenacity
پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی براساس هوش معنوی و سرسختی روان‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Torrance Creative Thinking Test on Heart Rate Signal Features
تاثیر آزمون تفکر خلاق تورنس بر سیگنال نرخ ضربان قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 5 (2015-12)


Effect of Educational Intervention on Resource Usage in University Newcomers
تاثیر مداخله آموزشی بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای در دانشجویان تازه وارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Metacognition Learning Strategy and Locus of Control with Academic Achievement of Students
رابطه راهبرد یادگیری فراشناختی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Current and Desired State of Teaching Professional Ethics among Faculty Members; University of Sistan and Baluchestan
مقایسه وضع موجود و مطلوب اخلاق حرفه‌ای تدریس در اعضای هیات علمی؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Matching Level between Professors’ Selected Media and Emotional-Perception Preferences of Students
میزان هماهنگی رسانه‌های آموزشی انتخابی اساتید با ترجیحات حسی- ادراکی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Mindfulness and Cognitive Emotion Regulation Strategies on Predicting the Psychological Symptoms of Medical Students
نقش ذهن‌آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش‌بینی علایم روان‌شناختی دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Procrastination and Motivational Self-Regulation in Predicting Students' Behavioral Engagement
نقش تعلل‌ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش‌بینی اشتیاق رفتاری دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sources of Nursing Clinical Education Stressors and Students’ Coping Styles Against Them
منابع استرس‌زای آموزش بالینی پرستاری و سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان در برابر آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Student-Based Group Discussion and Lecture Methods Teaching on Midwifery Student's Learning Level
مقایسه تاثیر تدریس به دو شیوه بحث گروهی دانشجومحور و سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Software Designed by Computer Conceptual Map Method in Mobile Environment on Learning Level of Nursing Students
تاثیر نرم‌افزار طراحی‌شده به شیوه نقشه مفهومی رایانه‌ای در محیط تلفن همراه بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Teaching Academic Skills on Academic Achievement in Medical Emergency Students
تاثیر آموزش مهارت‌های تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان فوریت پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2015-8)


Identifying the Components of Effective Learning Environments Based on Health Students' Perception
شناسایی مولفه‌های محیط یادگیری اثربخش بر پایه ادراک دانشجویان رشته بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Using Internet on Self-Efficacy, Educational Motivation and Educational Achievement Tabriz University of Medical Sciences
نقش استفاده از اینترنت بر خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی؛ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Teaching Quality Aspects by Student Evaluation of Education Quality (SEEQ) and Students Survey Questionnaires Health School, Kermanshah University of Medical Sciences
مقایسه ابعاد کیفیت تدریس با پرسش‌نامه‌های ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزش و نظرخواهی از دانشجویان؛ دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

External Evaluation of the Operative Dentistry Department Dental School, Babol University of Medical Sciences
ارزیابی بیرونی گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students’ Information Literacy Level in a Distance Educational System A case study
سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان یک نظام آموزش از دور؛ مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achievement Goals Prioritization of Nursing and Midwifery Students and its Relationship with Self-Directed Learning
اولویت‌بندی اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری و مامایی و رابطه آن با یادگیری خودراهبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Lecture and Network-Based Educational Methods on Improving the Academic Performance of Students Mazandaran University of Medical Sciences
مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش سخنرانی و مبتنی بر شبکه بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprison of the Assessment of Professors by Students Based on Two Different Protocols Asadabad Medical Sciences Faculty, Hamadan University of Medical Sciences
بررسی مقایسه‌ای نتایج ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بر مبنای دو پروتکل اجرائی متفاوت در سال تحصیلی 92-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Knowledge Management and Educational Performance of Faculty Members
رابطه ابعاد مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Family Health and Attachment Styles in Prediction of Students’ Academic Self-Efficacy
نقش سلامت خانواده و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2015-7)


Relationship of Perceived Stress, Perfectionism and Social Support with Students’ Academic Burnout and -Academic Performance
رابطه استرس ادراک‌شده، کمال‌گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceptual Characteristics of Students in e-Content of the Curriculum Mashhad University of Medical Sciences
ویژگی‌های ادراکی دانشجویان در محتوای الکترونیکی برنامه درسی؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Teachers’ Self-Efficacy Questionnaire in Regard to the Teaching of Sciences Course as Inquiry
اعتباریابی پرسش‌نامه باورهای خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم به عنوان درس پژوهش‌محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Studying and Learning Strategies and Academic Performances in Medical Sciences Students
رابطه راهبردهای مطالعه و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty Members’ Attitude toward e-Learning Zanjan University of Medical Sciences
نگرش اعضای هیات علمی به آموزش الکترونیکی؛ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Using the Electronic Content Designed Based on Robert Gagne Model on the Level of Student Learning in Statistics Lesson
تاثیر استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی‌شده براساس الگوی رابرت گانیه بر میزان یادگیری دانشجویان در درس آمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dissatisfaction with Academic Field on Class Silence Behavior
تاثیر عدم رضایت از رشته تحصیلی بر رفتار سکوت کلاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creativity Analysis in Faculties of Biomedical Courses According to Torrance Creativity Theory Iran University of Medical Sciences
بررسی خلاقیت اساتید علوم پایه پزشکی براساس نظریه تورنس؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Quality of Teaching Process Lamerd School of Nursing
ارزیابی کیفیت فرآیند تدریس؛ دانشکده پرستاری لامرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2015-6)


Students’ Viewpoints of Mashhad Dental School about Educational Problems a Qualitative Study
مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد؛ مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cultural Intelligence on Self-Directed Learning of Nursing Students
تاثیر هوش فرهنگی بر یادگیری خودراهبر دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Challenges of Student Learnings Evaluation on Deliberate Practice Study Approach
تاثیر چالش‌های ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان بر رویکرد مطالعه عمل فکورانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Student’s Attitude about Cheating and its Confronting Strategies
نگرش دانشجویان درباره تقلب امتحانی و راهکارهای مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Methods of the Academic Achievement of Students Ilam University of Medical Sciences
روش‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students' Approaches to Learning Superficial, Strategic and Deep
انواع رویکردهای دانشجویان به یادگیری؛ سطحی، استراتژیک و عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Feedback on Learning Consequences of Nursing Students
تاثیر بازخورد شفاهی بر پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Teaching Critical Thinking on Social Skills Growth of Medical Sciences Students
تاثیر تعلیم تفکر انتقادی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2015-4)


Role of Personality Traits, Learning Styles and Metacognition in Predicting Critical Thinking of Undergraduate Students
نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش‌بینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude, Knowledge and Skill of Medical Students Toward E-Learning Kerman University Of Medical Sciences
دانش، نگرش و مهارت دانشجویان پزشکی نسبت به آموزش الکترونیک؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Using the Basic Skills of Teaching and Improvment of the Students’ Academic Performance Lamerd Nursing Faculty
رابطه استفاده از مهارت‌های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشکده پرستاری لامرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between “Problem-Based Learning” and “Question & Answer” Educational Methods on Environmental Health Students’ Attitude to Critical Thinking
مقایسه روش‌های آموزشی "یادگیری مبتنی برحل مساله" و "پرسش و پاسخ" از نظر گرایش دانشجویان بهداشت محیط به تفکر انتقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Management Components from the Viewpoint of Departments’ Chairmen Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
ارکان مدیریت دانش از دیدگاه مدیران گروه‌های آموزشی؛ دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Satisfaction of Medical Radiation Students from Clinical Training Babol University of Medical Sciences
عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان پرتوپزشکی از دوره آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Teaching Styles of Faculty Members and Social Adjustment of Medical Students
رابطه بین سبک‌های تدریس اعضای هیات علمی و سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiotherapy Students’ Attitudes to Basic Medical Sciences Courses
نگرش دانشجویان فیزیوتراپی نسبت به دروس علوم پایه پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of the Effective Teaching Parameters Comparing the Viewpoints of Students and Teachers of Sabzevar University of Medical Sciences
اولویت‌بندی شاخص‌های تدریس اثربخش؛ مقایسه دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 6 (2015-2)


Designing an e-Learning Environment Based on Three Learning Theories Behaviorism, Cognitivism, and Constructivism
طراحی محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر سه نظریه یادگیری؛ رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و ساختن‌گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity of Designing the “Rescue and Transport” Course in the Bachelor Curriculum of Nursing
ضرورت طراحی واحد درسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Internal Efficiency of Nursing and Midwifery Educational Groups Islamic Azad University of Dezful
مقایسه کارآیی درونی گروه‌های آموزشی پرستاری و مامایی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Metacognitive Process of Students with- and without Social Phobia
مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching Professional Ethics Components from the Viewpoint of Students Qom University of Medical Sciences
مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای تدریس از دیدگاه دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Professor’s Teaching Quality on the Trend of Health Students to Critical Thinking
نقش کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Community Oriented Teaching on Teaching Satisfaction and Environmental Health Knowledge
تاثیر تدریس جامعه‌محور بر رضایت از تدریس و شناخت بهداشت محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Iron Supplement on Youth Rats’ Spatial Memory
اثر مصرف مکمل آهن بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Workshop and Clinical Teammate Methods in Teaching the Arterial Blood Gas Interpretation to Critical Care Nurses
مقایسه دو روش هم‌گروهی بالینی و کارگاهی در آموزش تفسیر گازهای خون شریانی به پرستاران بخش‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Propertics (Factor Structure, Reliability and Validity) of the Modified Kolb Learning Styles Inventory (KLSI-V3.1-2005) in Iranian Students
ویژگی‌های روان‌سنجی (ساختار عاملی، پایایی و روایی) مقیاس اصلاح‌شده سبک‌های یادگیری کلب در دانشجویان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Conflict Management Styles in the Medical Universities and Cultural Intelligence
رابطه سبک‌های مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی با هوش فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 5 (2014-10)


Instructional Scaffolding Strategies in Problem-Solving Learning Environments
راهبردهای تکیه‌گاه‌سازی آموزشی در محیط‌های یادگیری حل مشکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Modular Training of Family Physicians’ Higher Management Course in Iran
ارزشیابی دوره آموزشی پودمانی مدیریت عالی پزشکان خانواده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Infrastructure and Faculty Readiness in Effective Implementation of e-Learning Based on Technology Acceptance Model (TAM)
تاثیر زیرساخت‌ها و آمادگی اعضای هیات علمی در پیاده‌سازی اثربخش آموزش الکترونیک براساس مدل پذیرش فنّاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Educational Function of Medical Universities’ Faculties with their Social Intelligence
رابطه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی با هوش اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Factors Affecting the Quality of Teaching: Structural Equation Modeling
ارتباط بین عوامل موثر بر کیفیت تدریس اساتید: مدل‌یابی معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Promotion of Learning and Satisfaction by Cooperative Training
ارتقای همزمان یادگیری و رضایتمندی با آموزش مشارکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Readiness of Postgraduate Health Sciences Students for Interprofessional Education
آمادگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم سلامت برای آموزش بین‌حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Personality Types on the Rate of Participation of Learners in the Moodle Learning Management System
تاثیر تیپ‌های شخصیتی بر میزان مشارکت یادگیرندگان در سیستم مدیریت یادگیری مودل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Emotional Intelligence and Self-Concept with Students' Academic Achievement
رابطه هوش هیجانی و خودپنداره با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the “Early Clinical Experience” Program for Undergraduate Dental Students
ارزیابی برنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Procrastination, Self-Regulation and Metacognition in Predicting Students' Academic Motivation
نقش تعلل‌ورزی، خودتنظیم‌گری و باورهای فراشناختی در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2014-10)


Students’ Experience of Instructors’ Justice: A Phenomenological Study
تجربه دانشجویان از عدالت اساتید: مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualification of E-Learning Medical Education Courses of Tehran University of Medical Sciences
ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی؛ رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Clinical Instruction Stress with Life Events Stress, Self-Efficiency, Social Support, Stress Coping Strategies and Academic Performance in Midwifery Students
ارتباط استرس آموزش بالینی با استرس رویدادهای زندگی، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، روش‌های مقابله با استرس و عملکرد تحصیلی در دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Education and Research Indicators of Patient Safety Status between Selected Hospitals of Tehran University of Medical Sciences Based on the WHO standards
مقایسه وضعیت شاخص‌های آموزشی و پژوهشی ایمنی بیمار بین بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران براساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching Ethics of Faculty Members Situation from the Viewpoints of Nursing Students
وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between “Cognitive and Emotional Engagement of Learning” and “Self-Efficiency” of Students Farhangian University of Isfahan
رابطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Commitment to Pedagogy in E-Learning and Traditional Training in Iran Higher Education System
مقایسه پایبندی به فنون تعلیم و تربیت در آموزش مجازی و حضوری در نظام آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Learning and Satisfaction of Laboratory Sciences Students from Active Participation in Learning Method
میزان یادگیری و رضایت دانشجویان علوم آزمایشگاهی از روش مشارکت فعال در آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptation Rate of Universities with Agile Organization Indices in the Viewpoint of Faculty Members
میزان تطابق دانشگاه‌ها با مولفه‌های سازمان چابک از نظر اعضای هیات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Students’ Viewpoints about the Performance of Academic Advisors before and after of Performing the Advisors’ Project Shahrekord University of Medical Sciences
مقایسه نظرات دانشجویان درباره عملکرد اساتید مشاور قبل و پس از اجرای طرح استاد مشاور؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2014-8)


Compiling the Curriculum Planning Pattern Based on Social Network to Train and Improve the University Teachers
طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و به‌سازی اساتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Teaching-Learning Process in Curriculum of General Medical Course with Life-Long Learning Approach
تببین فرآیندهای یاددهی- یادگیری در برنامه‌ درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام‌العمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Academic Goal Orientations and Academic Rumination in University Students Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences
رابطه بین جهت‌گیری‌های هدف تحصیلی و نشخوار فکری تحصیلی در دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Education Policies and Academic Technology
عوامل موثر بر سیاست‌های آموزشی و فنّاوری دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Visual Information Frequency Filtering on Attention Attraction Application of Cognitive Neuroscience Findings in e-Learning
تاثیر فیلتر فرکانسی اطلاعات دیداری بر جلب توجه؛ کاربست یافته‌های علوم اعصاب شناختی در آموزش الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Teachers' Evaluation Scores by Students, the Department Head and the Faculty Dean
همبستگی بین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان، مدیر گروه و رئیس دانشکده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effecting Factors on Academic Satisfaction Viewpoint of Jahrom University of Medical Sciences Students
عوامل موثر بر رضایتمندی تحصیلی؛ دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Critical Thinking and Information Literacy of Medical Sciences Students
رابطه تفکر انتقادی با سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Academic- and Emotional Literacy of Faculty Members Kurdistan University
رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی در اعضای هیات علمی؛ دانشگاه کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Entrepreneurship Traits and Learning Organization Dimensions Kashan University
رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینانه و مولفه‌های سازمان یادگیرنده؛ دانشگاه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2014-6)


Religious Beliefs and Emotional Intelligence in University Students
رابطه اعتقادات دینی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell Phone Applicability in Providing Educational Content to Students
کاربرد تلفن همراه در ارایه محتوای آموزشی به دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Complications of General and Spinal Anesthesia after Cesarean
تاثیر فناوری‌های نوین بر کارآیی و اثربخشی آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General Physician Curriculum Reviewing with Military Medicine Approach
بازنگری برنامه درسی پزشکی عمومی با رویکرد طب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective E-Learning View Point of Tehran University of Medical Sciences Virtual Faculty Post-Graduate Students
عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Simultaneous Teaching of Human Anatomy and Physiology on Occupational Health Students’ Learning
تاثیر تدریس همزمان آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان بر یادگیری دانشجویان بهداشت حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cardiopulmonary Resuscitation Training Based on Stabilizing Model on Depression, Anxiety and Stress of Intensive Care Unit Nurses
تاثیر آموزش احیای قلبی- ریوی مبتنی بر مدل تثبیت موقعیت بر افسردگی، اضطراب و استرس پرستاران بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Virtual and Face to Face Training Quality Amir Kabir University
تحلیل کیفیت آموزش مجازی و حضوری؛ دانشگاه امیرکبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2014-4)


Introducing an Applicable Method in Teaching the Seminar Course in Master of Science Curriculum
معرفی روش کاربردی در تدریس واحد سمینار دوره کارشناسی‌ارشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validation of Favorable Problem-Based Curriculum Pattern in E-Learning Universities A Combinational Study
طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌ درسی مساله‌محور در دانشگاه‌های الکترونیکی؛ مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Student Evaluation of Faculty Members Performance
عوامل موثر بر ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی توسط دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Study Skills and Exam Preparation Method in Master Students
ارتباط مهارت‌های مطالعه و شیوه آمادگی برای امتحان در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Student-Teacher Interaction in Web-Based Learning Environment
عوامل موثر بر تعامل دانشجو و استاد در محیط آموزشی مبتنی بر وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Educational Failure in the Viewpoint of Allied Medical Students
عوامل موثر بر اُفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application Level of Organizational Agility Indices at Universities
میزان کاربست مولفه‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of the Professional Ethics Standards of Faculty Members in the Viewpoint of Nursing Students
وضعیت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Ranking of the Dimensions of Instructor’s Interaction in the Medical Theoretical Curriculum
شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تعامل استاد در برنامه درسی دوره نظری پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature of In-Service Teachings of Educators
ماهیت آموزش‌های ضمن خدمت مربیان امور تربیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Development in the view of Instructors and Students A Qualitative Study
توسعه آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان؛ مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2014-1)


Authorship Pattern in Publications Based on Theses and Dissertations School of Medical Management and Informatics, Iran University of Medical Sciences
روند ظهور نام نویسندگان در مقالات استخراج‌شده از پایان‏نامه‌ها و رساله‌های پزشکی؛ دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Reliable and Valid Instrument to Determine the Effective Motivational Factors on Medical Students Learning Based on Keller’s ARCS Model
طراحی ابزار پایا و روا برای تعیین عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری دانشجویان پزشکی؛ براساس مدل انگیزشی کلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Clinical Education Quality Anesthesiology and Operating Room Students View
عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی؛ دیدگاه دانشجویان هوشبری و اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Hidden Curriculum Situation and Students’ Emotional Intelligence Kashan University of Medical Sciences & Kashan University
ارتباط وضعیت برنامه درسی پنهان و میزان هوش هیجانی دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty Members Performance Evaluation by Nursing Students Urmia University of Medical Sciences
ارزشیابی عملکرد اساتید توسط دانشجویان پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Students’ Educational Status and Brains’ Cognitive Abilities
ارتباط وضعیت تحصیلی دانشجویان و توانایی شناختی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of the Clinical Education of Medical-Surgical Nursing Courses: A Qualitative Study
آسیب‌شناسی آموزش بالینی دروس پرستاری بیماری‌های داخلی جراحی؛ مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Evidence-Based Teaching by Problem Solving Approach on Scientific Resources Search, Health Principles Knowledge and Teaching Satisfaction
تاثیر تدریس مبتنی بر شواهد با رویکرد حل مساله بر جست‌وجوی منابع علمی، شناخت اصول سلامت و رضایت از تدریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Communication between Teacher and Student Medical Students of Basic Sciences Level View
عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو؛ دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Need of Designing Medical Information Technology Course in Undergraduate Medical Education Residents’ View
لزوم تدوین درس فناوری اطلاعات پزشکی در دوره پزشکی عمومی؛ دیدگاه دستیاران تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2013-10)


Effect of Individual, Social, Family and Educational Factors on Academic Drop in University Students’ Viewpoint
تاثیر عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و آموزشی بر اُفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Midwifery Students’ Self Assessment of their Ability in Practical Skills
خودارزیابی دانشجویان مامایی از توانایی در مهارت‌های عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education on informational literacy of university newcomers
تاثیر آموزش بر سواد اطلاعاتی دانشجویان تازه‌وارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of positive leadership strategies and components of quantum organization
رابطه راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و مولفه‌های سازمان کوانتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of injection teaching by simulated patient on learning and anxiety level of students
تاثیر آموزش تزریقات با استفاده از بیمارنما بر میزان یادگیری و اضطراب دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Islamic Azad University Teachers’ adherence to scientific principles of designing academic progression tests
میزان پایبندی مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی به اصول علمی طراحی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nonaka & Takeuchi Knowledge Management Model Implementation on Teaching/Learning Process in Psychology Course
تاثیر اجرای مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی بر فرآیند یاددهی/یادگیری درس روان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Test anxiety level in medical students and its relationship with sexuality
میزان اضطراب امتحان در دانشجویان رشته‌های پزشکی و رابطه آن با جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Academic Staffs and Students’ Views about the Teacher’s Evaluation Form in Theoretical Lessons
مقایسه نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره فرم‌های ارزشیابی اساتید در دروس نظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of nurses learning level by multimedia and web-based methods in teaching nursing care of chemical accidents
مقایسه سطح یادگیری پرستاران به دو روش نرم‌افزاری چندرسانه‌ای و تحت وب در آموزش مراقبت‌های پرستاری در حوادث شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2013-7)


Importance and status of web 2 tools in virtual education implementing an interactive approach at virtual Universities of Iran
اهمیت و جایگاه ابزارهای وب 2 در آموزش مجازی؛ پیاده‌سازی رویکرد تعاملی در دانشگاه‌های مجازی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational learning and empowerment of nursing status Tehran University of Medical Sciences
وضعیت یادگیری سازمانی و توانمندسازی پرستاران؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of oral health & community dentistry department Tehran University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational needs of first aid trainers of Red Crescent Society
نیازهای آموزشی مربیان کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective methods on teaching and learning of Anatomy course
شیوه‌های موثر بر تدریس و یادگیری درس آناتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors on electronic learning
عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between learning styles and academic achievement of university students
رابطه بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between intellectual capital and function in universities and higher education institutes
ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning organization’s characteristics based on Senge’s model
ویژگی‌های سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سنگه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between organizational culture and professional ethic faculty members of Kashan University
رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای؛ اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2013-4)


Fitness of function and education of pre-hospital emergency technicians in dealing with trauma patients
تناسب عملکرد و آموزش تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در برخورد با بیماران ترومایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational services quality distance between current and desirable situations
کیفیت خدمات آموزشی؛ فاصله وضع موجود و مطلوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of Islamic Azad University, Qom branch, using the EFQM organizational excellence model
ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical students’ attitudes to traditional and integrated basic sciences curriculums
نگرش دانشجویان پزشکی به برنامه‌های درسی علوم پایه سنتی و ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction and learning level of university students in basic courses comparison of lecture and group discussion teaching methods
میزان رضایت و یادگیری دانشجویان در دروس پایه؛ مقایسه روش‌های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Readiness for implementation of knowledge management in university the viewpoint of faculty members of Mashhad Islamic Azad University
آمادگی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه؛ دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence-based Iranian traditional medicine schemes and threats
پزشکی مبتنی بر شواهد در طب سنتی ایران؛ تمهیدات و تهدیدات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self talk effect on exam anxiety of nursing students
تاثیر خودگویی بر میزان اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of case-based and lecture teaching methods the viewpoint of nursing student
مقایسه روش‌های تدریس "مبتنی بر مورد" و "سخنرانی"؛ دیدگاه دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of medical ethics curriculum with Islamic approach
الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2013-2)


An introduction to Gale and CINAHL
معرفی دو پایگاه اطلاعاتی جامع و فراگیر در زمینه علوم پزشکی؛ گِیل و سینال
| [PDF-FA] | [XML] |

Electronic textbooks’ position in educational systems
جایگاه کتاب‌های درسی الکترونیک در نظام‌های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and analysis of critical success factors in higher education using fuzzy cognitive maps
شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت حوزه آموزش در مراکز آموزش عالی با استفاده از نگاشت‌های ادراکی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concordance of teachers’ evaluation by students and alumni of medical sciences
همخوانی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential factors on academic achievement of university students
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation analysis of medical students’ thesis: Before and after accessing to national digital library of medicine
تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دانشجویان پزشکی: قبل و بعد از دسترسی به کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between during-work educating courses and empowering employees
رابطه دوره‌های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and validity of academic staffs' evaluation questionnaire
روایی وپایایی پرسشنامه ارزشیابی استادان توسط دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the ambiguity tolerance of computer students and their programming grades
رابطه سطح تحمل ابهام دانشجویان کامپیوتر با سطح نمرات دروس برنامه‌نویسی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of teaching and research teacher or researcher?
رابطه تدریس و پژوهش؛ مدرس یا پژوهشگر؟
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2012-10)


The role of distributed leadership in learning quality improvement
نقش رهبری غیرمتمرکز در بهبود کیفیت یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Informatics applying in nursing education, research and care
کاربرد انفورماتیک در پرستاری؛ آموزش، پژوهش و مراقبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teacher-centered research a new paradigm in educational research
پژوهش معلم‌محور؛ پارادایمی نو در پژوهش‌های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective strategies in internationalization of Universities and institutes of higher education in Iran
راهبردهای موثر در بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of self-directed learning readiness in medical students
میزان آمادگی یادگیری خودراهبر در دانشجویان رشته پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of performance evaluation methods of nursing students in clinical training
مقایسه شیوه‌های ارزشیابی عملکرد دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of social sciences’ curricula in developing citizenship skills
نقش برنامه‌های درسی علوم اجتماعی در پرورش مهارت‌های شهروندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Faculty members’ teaching quality based on the Mycourse scale from the student’s viewpoint
کیفیت تدریس اعضای هیات علمی بر اساس مقیاس مای‌کورس از دیدگاه دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and categorization of e-learning system’s characteristics based on the Kano model in Iran’s virtual universities
شناسایی و دسته‌بندی ویژگی‌های سیستم آموزش الکترونیکی براساس مدل کانو در دانشگاه‌های مجازی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of critical thinking and its dimensions with university students’ social self-esteem and happiness
رابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادکامی و عزت نفس اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2012-7)


Application of computer technologies in increasing of psychomotor skills in surgery
کاربرد تکنولوژی‌های رایانه‌ای در افزایش مهارت‌های روانی- حرکتی در جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of self-evaluation in educational and learning process of students
نقش خودارزشیابی در فرآیند یادگیری و آموزش دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hidden curriculum emphasis on social education
برنامه درسی پنهان؛ تاکید بر تربیت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Islamic self assessment in students Isfahan University
میزان خودارزیابی اسلامی در دانشجویان؛ دانشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity of “motivational factors of nurses’ participation in continuing education programs” questionnaire
اعتباریابی پرسش‌نامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between motivational orientation and learning strategies in predicting academic success
رابطه جهت‌گیری انگیزشی و راهبردهای یادگیری در تبیین موفقیت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patterns of adaptive learning comparing in descriptive evaluation project and traditional system schools
مقایسه الگوهای یادگیری سازگار در مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی و نظام سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of academic achievement by achievement goal orientation
پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس جهت گیری هدف پیشرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic counselors’ attitude toward university counseling and counselors duties Babol dental school
دیدگاه اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی و وظایف مشاور؛ دانشکده دندان‌پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content of higher education textbooks from the viewpoint of sexual health education
محتوای کتب درسی آموزش عالی از نظر میزان آموزش بهداشت جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2012-4)


Blended learning a new approach in developing teaching and learning process
یادگیری ترکیبی؛ رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرآیند یاددهی/یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational programming for content creation systems in e-learning
برنامه‌ریزی آموزشی سامانه‌های تولید محتوی در آموزش الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integrated model of the “balanced scorecard” and the “excellence model to improve organizational performance” a case study
مدل تلفیقی "کارت امتیازی متوازن" و "تعالی به‌منظور بهبود عملکرد"؛ مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of mother’s expert knowlege inhancing program on thier genius children’s creativity
اثربخشی برنامه دانش‌افزایی تخصصی مادران بر خلاقیت کودکان تیزهوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-internship comprehensive test status in medical students and its related factor
وضعیت آزمون جامع پیش‌کارورزی دانشجویان پزشکی و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cooperative learning on the development of students’ social skills
تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of university advisors in the viewpoint of medical sciences’ students
اساتید مشاور از نظر دانشجویان علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obstacles of using information and communication technology in learning-teaching process
موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری/یاددهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of teachers’ anxiety on teaching quality
تاثیر اضطراب معلمان بر کیفیت تدریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing curriculum pattern with reducing of soft threats approach
طراحی الگوی برنامه‌ریزی درسی با رویکرد کاهش تهدیدات نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2012-1)


Effect of using educational, management, executive and motivational solutions on information and communication technology application in medical sciences field
اثر بهره‌گیری از راهکارهای آموزشی، مدیریتی، اجرایی و انگیزشی، بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of faculty members’ evaluation scores based on attitudes toward student rating
مقایسه نمرات ارزشیابی دانشجویی اعضای هیات علمی براساس نگرش آنها نسبت به ارزشیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of evidence-based method clinical educationon patients care quality and their satisfaction
تاثیر آموزش بالینی به روش مبتنی بر شواهد بر کیفیت مراقبت از بیماران و رضایت آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of exceptional children’s inclusive education successin primary school teachers’ viewpoint of Sari city
میزان موفقیت آموزش فراگیر کودکان استثنایی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of e-government realization from the personnel’s viewpoint Shahid Chamran University of Ahvaz
میزان تحقق دولت الکترونیک از دیدگاه کارکنان؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of academic staffs point of view about their evaluation by students
دیدگاه‌ اعضای هیات‌ علمی درباره ارزشیابی‌ استادان‌ توسط دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective organizational factors on a clinical teacher competency a qualitative research
عوامل سازمانی موثر بر شایستگی مدرس بالینی؛ مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of non-affiliated institutes’ exams on educational progress of high school students
نقش آزمون‌های موسسات آزاد علمی بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2011-10)


Service-based learning for nurses
یادگیری خدمات‌محور برای پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Competency-based curriculum An appropriate strategy toward the development of basic competences
برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی؛ راهبردی مطلوب برای توسعه شایستگی های اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility pattern of executing virtual education
الگوی امکان‌سنجی اجرای آموزش‌های مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the productivity of higher education institutions by Data Envelopment Analysis (DEA)
سنجش بهره‌وری موسسات آموزش عالی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of the creativity and metacognitive skills of computer students with their programming courses’ grades
رابطه سطح خلاقیت و مهارت های فراشناختی دانشجویان کامپیوتر با نمرات دروس برنامه‌نویسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education by research circles method on improving the communicational, attitudinizes and performance skills of students
تاثیر آموزش به شیوه حلقه های پژوهشی بر بهبود مهارت های ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoint of faculty members and medical students of medicine about the curriculum of basic sciences
دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته پزشکی درباره برنامه درسی مقطع علوم پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of inducing mood on cognitive and behavioral performance
تاثیر القای خُلق بر عملکرد شناختی و رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2011-7)


Pathology of curriculum evaluation in higher education
آسیب شناسی ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of higher education in lifelong learning
نقش آموزش عالی در یادگیری مادام‌العمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of in-service educational courses on human resources efficiency from university experts’ point of view
تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بر کارآیی نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستادی دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation as an appropriate approach to improve higher education system a case study
ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی؛ مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoint of general medicine students and faculty members about basic sciences curriculum
دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی رشته پزشکی عمومی درباره برنامه درسی مقطع علوم پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Productivity in clinical education from the nursing and midwifery students’ viewpoint
بهره‌وری در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality assurance in training based on the importance/performance analysis model
تضمین کیفیت در آموزش برمبنای مدل تحلیل اهمیت/عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect Information and communication technology on enterpreneuriad creativity
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت کارآفرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2011-4)


Concept mapping modern teaching strategy in nursing education
نقشه مفهومی شیوه تدریس نوین در آموزش پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative assessment of students’ activity by e-portfolio:Facilities and limitations
ارزیابی کیفی عملکرد دانشجویان با پوشه عملکرد الکترونیکی: امکانات و محدودیت ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational needs of midwife alumni work in health care centers
نیازهای آموزشی دانش آموختگان مامایی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principals and teachers’ attitude in relation with manipulating qualitative and quantitative evaluation in intended, implemented and experimented curriculum
دیدگاه مدیران و معلمان در رابطه با استفاده از ارزشیابی کمّی و کیفی در برنامه های درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of educational services from the viewpoints of students SERVQUAL model
کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between achievement motivation and academic achievement in university students
رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related factors to comprehensive basic medical sciences’ examination result of medical students
عوامل مرتبط با نتیجه امتحان جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between cognitive and metacognitive strategies and educational success in urban and rural high school students
رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2011-2)


Miserable outputs of a faculty and its related factors
برون‌دادهای نامطلوب یک دانشکده و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the status of clinical education in the views of nursing educators and students
مقایسه وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Web-based learning a systematic review of the variability of interventions
یادگیری مبتنی بر وب؛ مرور سیستماتیک تنوع‌پذیری مداخلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation in nursing education
شبیه سازی در آموزش پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Place of multiple intelligences in achieving objectives of e-learning institutions
جایگاه هوش های چندگانه در دست یابی به اهداف مراکز آموزش الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of role-model teaching in nursing students’ education
اهمیت تدریسِ الگومحور در آموزش دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Meta-cognition in learning process
نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Van Maanen’s phenomenology viewpoint in curriculum development studies
کاربرد دیدگاه پدیدارشناسی ون‌مَنِن در مطالعات برنامه درسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2010-10)


Effective factors on the communication between students and faculty members in the viewpoint of paramedical students
عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید از نظر دانشجویان پیراپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of academic performance in nursing alumni of Kashan University of Medical Sciences
عوامل پیش گویی کننده عملکرد تحصیلی در دانش آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between emotional intelligence, self-concept and self-esteem with academic achievement
رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept maps in medical education: An analytical literature review (Translation)
نقشه های مفهومی در آموزش پزشکی: بازبینی تحلیلی منابع (ترجمه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role and function of evaluation in curriculum development stages (Second section)
نقش و کارکرد ارزشیابی در مراحل تدوین برنامه درسی (بخش دوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and evaluation of the role of different brain parts in dyslexia
تحلیل و ارزیابی نقش قسمت‌های مختلف مغز در نارساخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essence of designing a model for medical ethics curriculum with Islamic approach
ضرورت طراحی الگویی برای برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality assurance of e-learning by using electronic learning standards
تضمین کیفیت در آموزش الکترونیکی با بهره گیری از استانداردهای آموزش الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2010-7)


Education of medical ethics in research
آموزش اخلاق پزشکی در پژوهش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Competency based education
آموزش مبتنی بر شایستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning styles and their application in nursing
سبک های یادگیری و کاربرد آنها در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role and function of evaluation in curriculum development stages (First section)
نقش و کارکرد ارزشیابی در مراحل تدوین برنامه درسی (بخش اول)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Task-based learning: A way of promoting transferable skills in the curriculum
آموزش وظیفه‌مدار: روشی برای ارتقای مهارت های قابل‌انتقال در برنامه درسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between medicine students’ and professors’ answers to internal ward logbook content of Shahed University
مقایسه پاسخ های دانشجویان پزشکی و اساتید به محتویات مهارت نامه بخش بیماری های داخلی دانشگاه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research barriers from the viewpoint of faculty members and employees of Shahrekord University of Medical Sciences
موانع انجام تحقیقات از دیدگاه اساتید وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of staff in-service electronic training managers and employees of Tehran University of Medical Sciences view
به‌کارگیری آموزش ضمن خدمت الکترونیکی؛ نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2010-6)


Log book a method of evaluating education and feedback strategy in nursing
آموزش نامه؛ روش ارزیابی آموزش و استراتژی بازخوردی در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discussion learning activity a novel approach to virtual education
فعالیت یادگیری بحث؛ رویکردی نوین در آموزش های مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electronic Questionnaire
پرسش نامه الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creativity in higher education a basic step to stable development
خلاقیت در آموزش عالی؛ گامی اساسی در جهت توسعه پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning bleaching strategy to learn more
یادگیری زدایی؛ راهکاری برای یادگیری بیشتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amount of health-treatment services management bachelor students’ satisfaction from their educational field
میزان رضایت دانشجویان دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی از رشته تحصیلی خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of life skills educational program on blind and low-vision university students compatibility
اثربخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر میزان سازگاری دانشجویان نابینا و کم بینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors on faculty members’ creativity and innovation and presenting strategy for promotion
عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیات علمی و ارایه راهکار به منظور ارتقاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2010-1)


Teaching in small groups (Group discussion)
تدریس در گروه های کوچک (بحث گروهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating by multichoice tests
ارزشیابی به وسیله آزمون های چندگزینه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multimedia method of education
آموزش به شیوه چندرسانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information and communication technology based education in higher education
آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to oral presentation teaching method
آشنایی با روش تدریس سخنرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of clinical educating in nursery
اهمیت آموزش بالینی در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive validity of high school grade average on educational progress
اعتبار پیش بین معدل دیپلم در پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of group teaching on information retention
تاثیر آزمون گروهی بر ماندگاری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2009-10)


Conceptualizing the internationalizing of curriculum in high education Dimensions and procedures
مفهوم پردازی بین المللی کردن برنامه درسی در آموزش عالی؛ ابعاد و روندها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affected the Effective usage of Powerpoint software in presenting university courses
عوامل موثر در استفاده کارآمد از نرم افزار پاورپوینت در ارایه دروس تخصصی دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using educational media and coeducational instruments in teaching
استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در تدریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of high education curriculum a step toward training creative alumni
به سازی برنامه های درسی آموزش عالی؛ گامی در جهت پرورش دانش آموختگان خلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of translation and cultural adaptation process of questionnaires
مروری بر فرآیند ترجمه و تطابق فرهنگی پرسش نامه ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of training in the field of AIDS on awareness rate and attitude of students
تاثیر آموزش در زمینه ایدز بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors related to accept of "e-learning" in nursing students
عوامل مرتبط با پذیرش "آموزش الکترونیک" توسط دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of "population and family planning" course education on awareness and attitude of male students
تاثیر آموزش درس "جمعیت و تنظیم خانواده" بر آگاهی و نگرش دانشجویان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2009-7)


Conceptualizing the internationalizing of curriculum in high education Dimensions and procedures
مفهوم پردازی بین المللی کردن برنامه درسی در آموزش عالی؛ ابعاد و روندها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of small groups in education of medical sciences
کاربرد گروه های کوچک در آموزش علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of educational program in high education system
ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of deconcentration policy of two ministries of "science, research & technology" and "health, treatment & medical education" with emphasis on delegation of powers on curriculum to universities by-law
تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی در دو وزارتخانه "علوم، تحقیقات و فنّاوری n‏ و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی n‏ با تاکید بر آیین نامه تفویض اختیار برنامه های درسی به دانشگاه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of distance education in ideological-political educational system
آموزش غیرحضوری در نظام های آموزشی و امکان سنجی اجرا در آموزش های عقیدتی- سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic performance of medical alumni of Kashan University of medical sciences and its related factors
وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal evaluation of nursing department in Islamic Azad University of Mahabad
ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of faculty teaching experience by postgraduate students
ارزشیابی تجربه آموزشی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2009-4)


Futurism in the educational systems with the organizational approach
آینده نگری در نظام های آموزشی با رویکرد سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid e-learning in medical education
یادگیری الکترونیکی سریع در حوزه آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of problem solving skill teaching on students' educational self thought
اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical thinking skills of engineering and human sciences students
مهارت تفکر انتقادی دانشجویان فنی- مهندسی و علوم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational needs of landguard force aid workers
نیازهای آموزشی امدادگران نیروی زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Field clinical educations in the view of educational instructors and nursing students
دیدگاه مربیان آموزشی و دانشجویان پرستاری درباره آموزش های بالینی در عرصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of nursing students from stressor factors of clinical environment
شناخت دانشجویان پرستاری از عوامل تنش زای محیط کار بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report
دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی و دومین جشنواره شهید مطهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2009-1)


نگاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسی اسلامی
نگاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسی اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی بر برنامه درسی در گستره تاریخ تعلیم و تربیت ایران
تأملی بر برنامه درسی در گستره تاریخ تعلیم و تربیت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش و تمرین در طب حوادث
آموزش و تمرین در طب حوادث
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ارزشیابی تکوینی در نظام آموزشی
ضرورت ارزشیابی تکوینی در نظام آموزشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوهای برنامه درسی دانشگاهی
الگوهای برنامه درسی دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده موثرتر از اسلایدهای پاور پوینت در آموزش
استفاده موثرتر از اسلایدهای پاور پوینت در آموزش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2008-10)


جایگاه برنامه درسی پنهان در آموزش مداوم پزشکی
جایگاه برنامه درسی پنهان در آموزش مداوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذری بر مفاهیم و پایه های نظری وعملی برنامه درسی Null (مغفول) در آموزش پزشکی
گذری بر مفاهیم و پایه های نظری وعملی برنامه درسی Null (مغفول) در آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی
ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

OSCE در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری
OSCE در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های جاری ارزشیابی اساتید در دانشگاه ها ، با تاکید بر ارزشیابی اساتید بوسیله دانشجویان
مروری بر روش های جاری ارزشیابی اساتید در دانشگاه ها ، با تاکید بر ارزشیابی اساتید بوسیله دانشجویان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش انگیزش در یادگیری
نقش انگیزش در یادگیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles